Suministros - 213196-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Lovech: Material médico fungible

2018/S 094-213196

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ AD
110503990
ul. „Sayko Saev“ No. 27
Lovech
5500
Bulgaria
Persona de contacto: d-r Anka Georgieva Angelova
Teléfono: +359 6860-3370
Correo electrónico: mbal_lovech@abv.bg
Fax: +359 6860-3371
Código NUTS: BG315

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mbal-lovech.com/

Dirección del perfil de comprador: http://www.mbal-lovech.com/proceduri.htm

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия

II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Поръчката е за периодично повтарящи се доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки със срок на изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договора за обществена поръчка или до сключване на договор за обществена поръчка след проведена открита процедура в зависимост от събитието, което настъпи първо. Видовете и прогнозните количества на нужните медицински изделия са подробно посочени в приложение № 1 — техническа спецификация, което е неразделна част от настоящата документация. Обществената поръчка е разделена на 4 обособени позиции.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 45 137.50 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Биконвексни сферични и асферични медицински изделия за отделение по очни болести

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33731110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG315
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничната аптека на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД Ловеч.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на биконвексни сферични и асферични медицински изделия за отделение по очни болести — обособена позиция № 1 — съгласно приложение № 1 — техническа спецификация към поканата на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Обособена позиция № 1 включва 5 броя номенклатурни номера. Участниците задължително подават оферти за всички номенклатурни номера от обособена позиция № 1.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Настоящото обявление се отнася за об. позиция № 1 с влязло в сила Решение № 14/11.4.2018 г. на изпълнителния директор на МБАЛ АД Лч.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

При проведена открита процедура с предмет „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки“ и УИН 00732-2017-0006, открита с Решение № 15/12.10.2017 г. на прокуриста на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“АД — Ловеч, с ID № 809872 и обявление за поръчка с ID № 809874 от 13 октомври 2017 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки за обособените позиции от настоящата обществена поръчка не е постъпила нито една оферта за участие. С Решение № 24 от 22 декември 2017 г. на изпълнителния директор е прекратена частично обществената поръчка, обстоятелства, отразени в Обявление за обществена поръчка с ID № 825667 от 22 януари 2018 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Биконвексни сферични и асферични медицински изделия за отделение по очни болести

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Офталабс“ ООД
203448570
„Дианабад“, бл. 47, л, ет. 1, ап. 177
СОФИЯ
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 24198956
Correo electrónico: r.drinchev@oftalabs.com
Fax: +359 24175473
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 45 137.50 BGN
Valor total del contrato/lote: 45 137.50 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 108, т. 1 и т. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки е издадено Решение с № 14 от 11 април 2018 г. на изпълнителния директор на МБАЛ АД Ловеч за прекратяване на обществената поръчка и избор на изпълнител. Съгласно чл. 109 във връзка с чл. 108, ал. 1 от ЗОП е определен изпълнител за обособена позиция № 1. Мотиви: за участниците, класирани на първо място в настоящата обществена поръчка и определени за изпълнители на предмета на поръчката, не са налице основания за отстраняване от процедурата, отговарят на критериите за подбор и офертите на участниците по съответните обособени позиции, номенклатурните номера към тях са получили най-висока оценка при прилагане на избраният критерий за възлагане „най-ниска цена“.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалби, свързани с настоящата процедура, се подават съгласно чл. 196 от ЗОП в сроковете по чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018