Suministros - 213222-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Stara Błotnica: Lámparas y accesorios de iluminación

2018/S 094-213222

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Stara Błotnica
1401042
Stara Błotnica 46
Stara Błotnica
26-806
Polonia
Persona de contacto: Monika Białkowka
Teléfono: +48 483857790
Correo electrónico: gmina@starablotnica.pl
Código NUTS: PL921

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.starablotnica.bip.org.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica

Número de referencia: B.271.3.2018
II.1.2)Código CPV principal
31520000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w tzw. procedurze „odwróconej”,Przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Stara Błotnica” jest wykonanie dostawy opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi, polegającej na zainstalowaniu 871 szt. opraw oświetlenia drogowego ze źródłami LED barwa światła: biała 4000K na terenie Gminy Stara Błotnica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 1 266 900.00 PLN / Oferta más elevada: 1 807 625.34 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45316110
45311100
45311200
71355200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Gminy Stara Błotnica.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Stara Błotnica” jest wykonanie dostawy opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi, polegającej na zainstalowaniu opraw oświetlenia drogowego ze źródłami LED barwa światła: biała 4000K na terenie Gminy Stara Błotnica, poprzez:

— demontaż 651 szt. opraw,

— dostawę opraw oświetleniowych, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 871 sztuk, Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13201, jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007, nr 93 poz. 623, z późn. zm.),

— instalację opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach na nowe oprawy – zgodnie z projektem „Wdrażanie systemu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stara Błotnica” (tabele) i schematy jedno kreskowe, w ilości 651 szt..

­ dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscach wskazanych w projekcie „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Stara Błotnica” (schematy) w ilości 220 szt. opraw,

­ instalację systemu sterowania monitorującego pracę opraw oświetleniowych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym grupowe sterowanie i monitoring opraw.

­ montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie) o długości 4 m na komplet dla słupów linii napowietrznej i 12 m na komplet dla słupów linii kablowej,

­ montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw. Dla linii napowietrznej oraz dla linii kablowej - wkładka topikowa 4A,

­ wymianę zacisków prądowych AI/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych, przy złączu na linii nieizolowanej zastosować zacisk przystosowany do montażu na liniach nieizolowanych, przy złączu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montażu na linii izolowanej,

­ wyniesienie poza obszar stacji transformatorowych i montaż 39 szt. szafek oświetleniowych,

­ instalacja we wszystkich szafkach oświetleniowych - 76 szt. - układów kompensacji mocy biernej i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych,

­ wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne na linii napowietrznej dla opraw modernizowanych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń, zamocowany do boku słupa lub na szczycie,

­ wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,

­ wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,

­ wykonanie pomiarów natężenia i luminancji, dla wskazanych przez Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia, a w przypadku, kiedy którykolwiek.

Z pomiarów natężenia lub luminancji drogi nie potwierdzi poziomów ze złożonej oferty, przeprowadzenie 100 % kontroli natężenia lub luminancji modernizowanego oświetlenia objętego projektem, na koszt Wykonawcy – w terminie nie dłuższym niż 10 dni,

­ wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej dla wszystkich zmodernizowanych obwodów oświetlenia – miernikiem cęgowym – cęgi Dietza.

­ sprawdzenie ciągłości żył kabli zasilających,

­ wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

2. Przedmiot zamówienia został opisany w:

1) Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

2) Projekcie „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Stara Błotnica” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

3) Specyfikacji materiałów i dostaw, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Polegających na na dowieszeniu do 20 szt. opraw LED (takich samych jak w zamówieniu podstawowym) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 021-043542
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o.
ul. Toruńska 9
Radom
26-600
Polonia
Teléfono: +48 483608344
Fax: +48 3314023
Código NUTS: PL921
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 266 900.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018