TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213229-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Szczerców: Captadores solares para la producción de calor

2018/S 094-213229

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Szczerców
590647919
ul. Pułaskiego 8
Szczerców
97-420
Polonia
Persona de contacto: Marek Kowal
Teléfono: +48 446318059
Correo electrónico: inwestycje@szczercow.org
Fax: +48 446318079
Código NUTS: PL713

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szczercow.pl

Dirección del perfil de comprador: www.szczercow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zaprojektowanie i montaż: a) instalacji kolektorów słonecznych, b) pompy ciepła w świetlicy gminnej na terenie gminy Szczerców

II.1.2)Código CPV principal
09331100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zaprojektowanie i montaż:

a) instalacji kolektorów słonecznych,

b) pompy ciepła w świetlicy gminnej

na terenie gminy Szczerców.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 622 385.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zaprojektowanie i montaż: instalacji kolektorów słonecznych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09331100
71220000
71320000
45330000
45300000
45331000
45111200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL713
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Szczerców.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres zamówienia obejmuje:

A. wykonanie prac projektowych a w tym m.in:

— inwentaryzacja obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia,

— opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich wymaganych branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzyskania wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie wymagane,

— uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji).

B. Wykonanie prac montażowych w zakresie instalacji solarnych:

— opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji - w uzgodnieniu z Zamawiającym,

— opracowanie harmonogramu płatności - w uzgodnieniu z Zamawiającym,

— montaż kolektorów słonecznych na obiektach, w optymalnych miejscach wyznaczonych w fazie projektowania,

— wykonanie rurarzu i połączeń hydraulicznych,

— montaż armatury towarzyszącej,

— wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających,

— wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych),

— przeprowadzenie płukania i prób całej instalacji solarnej oraz napełnienie instalacji czynnikiem solarnym,

— zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji solarnych,

— kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji,

— opracowanie instrukcji obsługi instalacji solarnych,

— bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym przy czym koszty materiałów eksploatacyjnych podczas sprawowania serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca instalacji,

— przeglądy instalacji zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń przy czym niezależnie od tego wymagany jest min. 2 przeglądy instalacji wykonane przez Wykonawcę,

— jednokrotną wymianę glikolu pod koniec okresu gwarancji,

— przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji solarnych.

Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i rękojmi na instalację solarną / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zaprojektowanie i montaż:pompy ciepła w świetlicy gminnej na terenie gminy Szczerców

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71220000
71320000
45330000
45300000
45331000
45111200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL713
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Szczerców.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres zamówienia obejmuje:

A. wykonanie prac projektowych a w tym m.in:

— inwentaryzacja obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia,

— opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich wymaganych branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzyskania wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie wymagane,

— uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji).

B. Wykonania prac montażowych w zakresie instalacji pomp ciepła:

— opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji - w uzgodnieniu z Zamawiającym,

— opracowanie harmonogramu płatności - w uzgodnieniu z Zamawiającym,

— wykonanie kompletnego dolnego źródła ciepła,

— montaż pompy ciepła wraz z niezbędnym osprzętem na obiekcie, w optymalnym miejscu wyznaczonym w fazie projektowania,

— montaż zbiornika c.w.u,

— podłączenie do istniejącej instalacji c.o i c.w.u z uwzględnieniem urządzeń niezbędnych do prawidłowej współpracy z istniejącymi źródłami ciepła,

— wykonanie rurarzu i połączeń hydraulicznych,

— montaż armatury towarzyszącej,

— wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających,

— wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych),

— integracja instalacji pomp ciepła z istniejącymi instalacjami,

— wymiana istniejących grzejników (w przypadku gdy konieczność wymiany wynikać będzie z przeprowadzonych obliczeń na etapie projektowania),

— wykonanie instalacji AKPiA wraz z instalacją zasilania elektrycznego projektowanych urządzeń,

— przeprowadzenie płukania i prób całej instalacji,

— zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji pomp ciepła,

— kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji,

— opracowanie instrukcji obsługi instalacji pomp ciepła,

— przeglądy instalacji zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń,

— przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji pompy ciepła,

— wszelkie inne niezbędne prace konieczne do uruchomienia układu pomy ciepła.

Zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i rękojmi na instalację pomp ciepła / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 028-060425
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Zaprojektowanie i montaż:instalacji kolektorów słonecznych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k.
Wola Zaradzyńska
95-054
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 386 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 5 497 870.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Zaprojektowanie i montaż:pompy ciepła w świetlicy gminnej na terenie gminy Szczerców

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Ekologika Sp z o.o.
Międzyrzec Podlaski
21-560
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 138 100.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 124 515.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018