TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213230-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Papel de impresión

2018/S 094-213230

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Szamocka 3, 5
Warszawa
01-748
Polonia
Persona de contacto: Departament Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 226671704
Correo electrónico: sekretariatDZP@zus.pl
Fax: +48 226671733
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zus.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Instytucja ubezpieczenia społecznego

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa papieru offsetowego.

Número de referencia: TZ/271/89/17
II.1.2)Código CPV principal
30197630
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup i dostawa papieru offsetowego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 042 200.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i dostawa papieru offsetowego o gramaturze 70 g/m2 w ilości 300 000 kg.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197630
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup i dostawa papieru offsetowego o gramaturze 70 g/m2 w ilości 300 000 kg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i dostawa papieru offsetowego o gramaturze 80 g/m2 w ilości 230 000 kg.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197630
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup i dostawa papieru offsetowego o gramaturze 80 g/m2 w ilości 230 000 kg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i dostawa papieru offsetowego o gramaturze 100 g/m2 w ilości 350 000 kg.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197630
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup i dostawa papieru offsetowego o gramaturze 100 g/m2 w ilości 350 000 kg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 014-028036
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Zakup i dostawa papieru offsetowego o gramaturze 70 g/m2 w ilości 300 000 kg.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Europapier Polska Sp. z o. o.
5931092550
Jagielońska 55U
Tczew
83-100
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 047 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Zakup i dostawa papieru offsetowego o gramaturze 80 g/m2 w ilości 230 000 kg.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Europapier Polska Sp. z o. o.
5931092550
Jagiellońska 55U
Tczew
83-110
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 791 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Zakup i dostawa papieru offsetowego o gramaturze 100 g/m2 w ilości 350 000 kg.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Europapier Polska Sp. z o. o.
5931092550
Jagiellońska 55U
Tczew
83-110
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 204 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

I. Podstawy wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1. Do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. W stosunku do którego otwarto likwidację (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. Rozporządzenia.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. Rozporządzenia.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) – zgodnie z§ 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia.

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. Rozporządzenia Dz.U. /S S119 24.6.2017.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia.

7. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) –zgodnie z § 5 pkt 10 ww. Rozporządzenia.

8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z § 5 pkt 9 ww. Rozporządzenia.

9. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ.

III. Oświadczenie lub dokument potwierdzające/y spełnianie przez oferowane dostawy w części A, B, C wymagań określonych przez Zamawiającego, tj. dokument potwierdzający parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia, np. metryczka/karta, sporządzony w języku polskim.

IV. Inne informacje dodatkowe

1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu faksem –wyłącznie na numer (22) 667-17-33/36, lub drogą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl

2. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelności.

5. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium:

5.1. w części 1 – w wysokości 32 000 PLN;

5.2. w części 2 – w wysokości 24 000 PLN.

5.3. w części 3 – w wysokości 36 000 PLN.

6. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Kryteria oceny ofert – cena 100 %.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018