Suministros - 213236-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Sopot: Gasoil

2018/S 094-213236

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55
Sopot
81-712
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Maśnicka
Teléfono: +48 587311707
Correo electrónico: mmasnicka@iopan.gda.pl
Fax: +48 585512130
Código NUTS: PL633

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Instytut Polskiej Akademii Nauk
I.5)Principal actividad
Otra actividad: badania naukowe, edukacja

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo-badawczego s/y "Oceania"

Número de referencia: IO/ZP/3/2018
II.1.2)Código CPV principal
09134100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo -badawczego s/y „Oceania” przez okres 12 miesięcy.

2. Olej napędowy musi spełniać wymagania określone dla paliw żeglugowych lekkich kategorii ISO-F-DMA według międzynarodowego standardu ISO 8217: 2010 (E), gdzie zawartość siarkowodoru w fazie ciekłej nie przekracza 0,5 mg/kg, zawartość siarki nie może przekraczać 0,1 % m/m, a gęstość mierzona w temperaturze 15oC musi mieścić się w zakresie 820,0 – 840,0 kg/m3.

3. Niezależnie od powyższego olej napędowy dostarczany w ramach realizacji niniejszej umowy powinien być wolny od zanieczyszczeń oraz dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych miejsca jego dostawy.

4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Jednorazowa dostawa w przypadku Pakietu I obejmować będzie od 6 000 do 45 000 litrów oleju napędowego. W przypadku Pakietu II Zamawiający przewiduje 2-4 dostawy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 602 700.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet I

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09134100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Port Gdańsk, nabrzeże zbożowe, ul. Starowiślna 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo -badawczego s/y „Oceania” przez okres 12 miesięcy.

2. Pakiet I - przewidywana wielkość zamówienia 140 000 litrów oleju napędowego; miejsce dostawy: port Gdańsk, nabrzeże zbożowe, ul. Starowiślna 1;

3. Olej napędowy musi spełniać wymagania określone dla paliw żeglugowych lekkich kategorii ISO-F-DMA według międzynarodowego standardu ISO 8217: 2010 (E), gdzie zawartość siarkowodoru w fazie ciekłej nie przekracza 0,5 mg/kg, zawartość siarki nie może przekraczać 0,1 % m/m, a gęstość mierzona w temperaturze 15oC musi mieścić się w zakresie 820,0 – 840,0 kg/m3.

4. Niezależnie od powyższego olej napędowy dostarczany w ramach realizacji niniejszej umowy powinien być wolny od zanieczyszczeń oraz dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych miejsca jego dostawy. Oznacza to m.in. iż olej napędowy dostarczany w ramach Pakietu I w okresie od 1 listopada do 31 marca powinien posiadać parametry nie gorsze niż:

1) temperatura płynięcia: minus 18oC,

2) temperatura zablokowania zimnego filtra: minus 4oC.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i przekazania Zamawiającemu przy każdej dostawie świadectwa jakości w języku polskim – w przypadku Pakietu I, wydanego przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzającego zgodność parametrów oleju z wymogami międzynarodowego standardu ISO 8217: 2010 (E) lub równoważnego w pełnym jego zakresie.

6. Forma dostawy – za pomocą autocysterny z własnym urządzeniem podającym olej do zbiorników statku lub za pomocą bunkierki (opcjonalnie).

7. Przez „autocysternę” należy rozumieć pojazd wraz z zbiornikiem do przewozu min. 15 ton paliwa, zdolny zaopatrywać statki w paliwo ciekłe, wyposażony w urządzenia do przeładunku cieczy: pompy, węże o różnych przekrojach, pozwalający na bezproblemowe podanie paliwa z nabrzeża portowego na jednostkę zaopatrywaną.

8. Przez „bunkierkę” należy rozumieć niewielki zbiornikowiec lub barkę, zdolną zaopatrywać statki w paliwo ciekłe, wyposażoną w urządzenia do przeładunku cieczy: pompy, węże o różnych przekrojach na specjalnych wysięgnikach pozwalające na bezproblemowe podanie paliwa na jednostkę zaopatrywaną na redzie i w portach.

9. Odbiór oleju następować będzie na burcie statku przez St. Mechanika lub osobę upoważnioną.

10. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Jednorazowa dostawa w przypadku Pakietu I obejmować będzie od 6 000 do 45 000 litrów oleju napędowego.

11. Zamawiający (Armator) każdorazowo uzgadniać będzie z dostawcą dokładny termin dostawy i ilość oleju napędowego. Uzgodnienie dostawy następować będzie telefonicznie, za potwierdzeniem faksem lub e-mailem (zgodnie z życzeniem dostawcy).

12. Armator posiada dokument AKC-PR – potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Celnym w zakresie podatku akcyzowego. Paliwo żeglugowe będące przedmiotem niniejszego postępowania jest objęte zwolnieniem z akcyzy przy dostawie.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa, jednak nie więcej niż o 20 % ilości stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie w ramach prawa opcji możliwość zwiększenia wielkości zamówienia, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie więcej jednak niż o 20 % tej wielkości.

15. Termin realizacji przedmiotu zamówienia publicznego: Pakiet I - w ciągu 12 miesięcy od dnia 24.5.2018 r.

16. Realizacja dostaw (zamówień) - zgodnie z ofertą Wykonawcy.

17. Maksymalny czas realizacji dostaw jaki zaoferować może Wykonawca: Pakiet I - 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale I SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: czas realizacji dostawy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: trtmin płatności wynagrodzenia / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający zastrzega sobie w ramach prawa opcji możliwość zwiększenia wielkości zamówienia, nie więcej jednak niż o 20 % tej wielkości.

2. Dostawy realizowane w ramach prawa opcji odbywać się będą na takich samych zasadach jak dla zamówienia podstawowego, w szczególności narzut Wykonawcy, czas realizacji dostawy i termin płatności faktury pozostaną niezmienione.

3. Realizacja prawa opcji odbywać się będzie na podstawie oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert:

• Cena (C) – waga 60 %,

• Czas realizacji dostawy (D) - waga 30 %,

• Termin płatności wynagrodzenia (F) – waga 10 %.

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu I w wysokości 2 500 PLN. Wszystkie wymagane informacje w zakresie wadium, w tym forma, termin i miejsce wnoszenia zostały opisane w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet II

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09134100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NO072
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

W drodze na Spitsbergen oraz w portach Spitsbergenu (Norwegia).

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo -badawczego s/y „Oceania” przez okres 12 miesięcy.

2. Pakiet II - przewidywana wielkość zamówienia 70 000 litrów oleju napędowego; miejsce dostawy: w drodze na Spitsbergen oraz w portach Spitsbergenu (Norwegia).

3. Olej napędowy musi spełniać wymagania określone dla paliw żeglugowych lekkich kategorii ISO-F-DMA według międzynarodowego standardu ISO 8217: 2010 (E), gdzie zawartość siarkowodoru w fazie ciekłej nie przekracza 0,5 mg/kg, zawartość siarki nie może przekraczać 0,1 % m/m, a gęstość mierzona w temperaturze 15oC musi mieścić się w zakresie 820,0 – 840,0 kg/m3.

4. Niezależnie od powyższego olej napędowy dostarczany w ramach realizacji niniejszej umowy powinien być wolny od zanieczyszczeń oraz dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych miejsca jego dostawy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i przekazania Zamawiającemu przy każdej dostawie świadectwa jakości w języku polskim lub angielskim – w przypadku Pakietu II, wydanego przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzającego zgodność parametrów oleju z wymogami międzynarodowego standardu ISO 8217: 2010 (E) lub równoważnego w pełnym jego zakresie.

6. Forma dostawy – za pomocą autocysterny z własnym urządzeniem podającym olej do zbiorników statku lub za pomocą bunkierki (opcjonalnie).

7. Przez „autocysternę” należy rozumieć pojazd wraz z zbiornikiem do przewozu min. 15 ton paliwa, zdolny zaopatrywać statki w paliwo ciekłe, wyposażony w urządzenia do przeładunku cieczy: pompy, węże o różnych przekrojach, pozwalający na bezproblemowe podanie paliwa z nabrzeża portowego na jednostkę zaopatrywaną.

8. Przez „bunkierkę” należy rozumieć niewielki zbiornikowiec lub barkę, zdolną zaopatrywać statki w paliwo ciekłe, wyposażoną w urządzenia do przeładunku cieczy: pompy, węże o różnych przekrojach na specjalnych wysięgnikach pozwalające na bezproblemowe podanie paliwa na jednostkę zaopatrywaną na redzie i w portach.

9. Odbiór oleju następować będzie na burcie statku przez St. Mechanika lub osobę upoważnioną.

10. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku Pakietu II Zamawiający przewiduje 2-4 dostawy.

11. Zamawiający (Armator) każdorazowo uzgadniać będzie z dostawcą dokładny termin dostawy i ilość oleju napędowego. Uzgodnienie dostawy następować będzie telefonicznie, za potwierdzeniem faksem lub e-mailem (zgodnie z życzeniem dostawcy).

12. Armator posiada dokument AKC-PR – potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Celnym w zakresie podatku akcyzowego. Paliwo żeglugowe będące przedmiotem niniejszego postępowania jest objęte zwolnieniem z akcyzy przy dostawie.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa, jednak nie więcej niż o 20 % ilości stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie w ramach prawa opcji możliwość zwiększenia wielkości zamówienia, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie więcej jednak niż o 20 % tej wielkości.

15. Termin realizacji przedmiotu zamówienia publicznego: Pakiet II - w ciągu 12 miesięcy od dnia 31.5.2018 r.

16. Realizacja dostaw (zamówień) - zgodnie z ofertą Wykonawcy.

17. Maksymalny czas realizacji dostaw jaki zaoferować może Wykonawca: Pakiet II - 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale I SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: czas realizacji dostawy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: termin płatności wynagrodzenia / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający zastrzega sobie w ramach prawa opcji możliwość zwiększenia wielkości zamówienia, nie więcej jednak niż o 20 % tej wielkości.

2. Dostawy realizowane w ramach prawa opcji odbywać się będą na takich samych zasadach jak dla zamówienia podstawowego, w szczególności narzut Wykonawcy, czas realizacji dostawy i termin płatności faktury pozostaną niezmienione.

3. Realizacja prawa opcji odbywać się będzie na podstawie oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert:

• Cena (C) – waga 60 %,

• Czas realizacji dostawy (D) - waga 30 %,

• Termin płatności wynagrodzenia (F) – waga 10 %.

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu II w wysokości 3 000 PLN. Wszystkie wymagane informacje w zakresie wadium, w tym forma, termin i miejsce wnoszenia zostały opisane w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 048-104945
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet I

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Marek Kurzawski Handel Paliwem OKTAN
ul. Huzarska 6
Gdynia
81-518
Polonia
Teléfono: +48 583057145
Código NUTS: PL633
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 347 760.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 289 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet II

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
NAVIGA Krzyasztof Makowski Sp. z o.o.
ul. Franciszka Sokoła 77
Gdynia
81-603
Polonia
Teléfono: +48 601611019
Correo electrónico: biuro@naviga.pl
Código NUTS: PL633

Dirección de internet: www.naviga.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 375 480.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 312 900.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1.Oferta powinna zawierać:

1)Wypełniony formularz ofertowy – przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,

2)Wypełniony formularz ofertowo-cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2.1 do SIWZ - dla Pakietu I lub/i wypełniony formularz ofertowo-cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.2. do SIWZ - dla Pakietu II,

3)Informację czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - przygotowaną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,

4)Jednolity europejski dokument zamówienia, aktualny na dzień składania ofert, stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór:Załącznik nr 4 do SIWZ),

5)Dowód wniesienia wadium dla Pakietu I lub/i Pakietu II,

6)Pełnomocnictwo dla osoby, która nie składa osobiście oferty w swoim imieniu lub której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w punkcie V.5.4. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; wraz z dokumentem (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia) uzasadniającym uprawnienie mocodawcy do reprezentowania Wykonawcy, o ile uprawnienie to nie wynika z dokumentów określonych w Rozdz. V punkt 5.4. SIWZ. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.

7)Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.

8)Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (w sytuacji, o której mowa w rozdziale VII ust. 7 SIWZ, wzór: załącznik nr 12 do SIWZ).

3.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazanej w rozdziale XVI ust. 5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. V ust. 5 pkt 10 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie V SIWZ, z zastrzeżeniem dokumentu, o którym mowa w rozdz. V ust. 5 pkt 10 oraz JEDZ, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 4, przy uwzględnieniu rozdziału VII SIWZ).

5. Oferta i załączniki do niej winny być złożone w formie pisemnej i napisane w języku polskim w sposób trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych. Miejsce składania ofert: ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, w pok. 120.

6.Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Przewidywane przez Zamawiającego zmiany do umowy zostały wskazane w SIWZ.

8. Okres związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9.W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018