TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213251-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Chorzów: Productos farmacéuticos

2018/S 094-213251

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
627-19-23-530
ul. Strzelców Bytomskich 11
Chorzów
41-500
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 323499298
Correo electrónico: zp@zsm.com.pl
Fax: +48 323499299
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zsm.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa substancji czynnych stosowanych w chemioterapii oraz albumin zapotrzebowanych przez Aptekę Szpitalną Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części

Número de referencia: SPZOZZSM/ZP/16/2018
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa substancji czynnych stosowanych w chemioterapii oraz albumin zapotrzebowanych przez Aptekę Szpitalną Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części.

Część zamówienia nr 1 - Substancje czynne stosowane w chemioterapii; Część zamówienia nr 2 - Albuminy. Asortyment będący przedmiotem postępowania został szczegółowo opisany wraz z podaniem ilości w załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiącym formularz ofertowy składany przez Wykonawcę z ofertą przetargową. Standardy jakościowe i cechy przedmiotu zamówienia zostały wyczerpująco określone i opisane w załączniku nr 2 do SIWZ, według obowiązujących standardów jakościowych takich jak nazwa międzynarodowa oraz skład chemiczny, karty charakterystyki (ChPL), z uwzględnieniem wskazań zawartych w Obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 21.12.2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1.1.2018 r.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 348 687.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część zamówienia nr 1 - Substancje czynne stosowane w chemioterapii

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa towaru nastąpi do Apteki Zespołu Szpitali Miejskich, zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Asortyment będący przedmiotem postępowania został szczegółowo opisany wraz z podaniem ilości w załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiącym formularz ofertowy składany przez wykonawcę z ofertą przetargową.

Dostawy przedmiotu umowy nastąpią sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający (Kupujący) przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości leków stanowiących przedmiot zamówienia ujęty w formularzu ofertowym w formule:

a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr ... do umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) dla części zamówienia nr...j. w. - „....”, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy,

b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujętego w załączniku nr ... do umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy,

c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujętego w załączniku nr ... do umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Kupującego i z którego Kupujący może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy.

W zakresie zamówienia opcjonalnego określonego jako zakres dodatkowy wynoszący 30 % i wskazany w ust. 1 pkt. a) par. 7 projektu umowy (pkt. 1 powyżej) zamawiający (Kupujący) zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu określonego w formularzu ofertowym poprzez możliwość wprowadzania równoważnych leków z ujętymi w umowie oraz kosztem asortymentu nie kupowanego - po uprzednim uzyskaniu zgody na taką zamianę obu stron umowy oraz po obustronnym uzgodnieniu zakresu działania lub sposób zastosowania produktu w stosunku do produktu zawartego w ofercie oraz ceny dla wprowadzanego asortymentu zamiennego, celem zabezpieczenia dostaw w przypadku:

— zaprzestania produkcji,

— zmiany zasad lub zakresu realizacji usług medycznych świadczonych na rzecz świadczeniobiorców.

Wykonawca (Sprzedający) w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto jako maksymalnych dla asortymentu wprowadzanego jako równoważny.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przystępując do przetargu wykonawca składający ofertę zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w wysokości: 35 500 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych).

Formy wniesienia wadium opisano w części VII SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część zamówienia nr 2 - Albuminy

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa towaru nastąpi do Apteki Zespołu Szpitali Miejskich, zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Asortyment będący przedmiotem postępowania został szczegółowo opisany wraz z podaniem ilości w załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiącym formularz ofertowy składany przez wykonawcę z ofertą przetargową.

Dostawy przedmiotu umowy nastąpią sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający (Kupujący) przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości leków stanowiących przedmiot zamówienia ujęty w formularzu ofertowym w formule:

a) Maksymalny poziom zamówienia - wynosi 100 % wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr ... do umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) dla części zamówienia nr...j. w. - „....”, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy,

b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70 % wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujętego w załączniku nr ... do umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy,

c) Dodatkowy zakres - wynosi 30 % wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujętego w załączniku nr ... do umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Kupującego i z którego Kupujący może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy.

W zakresie zamówienia opcjonalnego określonego jako zakres dodatkowy wynoszący 30 % i wskazany w ust. 1 pkt. a) par. 7 projektu umowy (pkt. 1 powyżej) zamawiający (Kupujący) zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu określonego w formularzu ofertowym poprzez możliwość wprowadzania równoważnych leków z ujętymi w umowie oraz kosztem asortymentu nie kupowanego - po uprzednim uzyskaniu zgody na taką zamianę obu stron umowy oraz po obustronnym uzgodnieniu zakresu działania lub sposób zastosowania produktu w stosunku do produktu zawartego w ofercie oraz ceny dla wprowadzanego asortymentu zamiennego, celem zabezpieczenia dostaw w przypadku:

— zaprzestania produkcji,

— zmiany zasad lub zakresu realizacji usług medycznych świadczonych na rzecz świadczeniobiorców.

Wykonawca (Sprzedający) w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto jako maksymalnych dla asortymentu wprowadzanego jako równoważny.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przystępując do przetargu wykonawca składający ofertę zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w wysokości: 4 800 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).

Formy wniesienia wadium opisano w części VII SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 038-082366
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Część zamówienia nr 1 - Substancje czynne stosowane w chemioterapii

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Asclepios S.A.
0000096160
ul. Hubska 44
Wrocław
50-502
Polonia
Código NUTS: PL51
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 185 975.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 185 945.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Część zamówienia nr 2 - Albuminy

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Interpharma Sp. z o.o.
0000108613
ul. Zabrska 17a
Gliwice
44-100
Polonia
Código NUTS: PL22
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 162 712.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 166 188.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
jak wyżej
Warszawa
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla danej czynności.

Ustawowe środki ochrony prawnej określone są szczegółowo w Dziale VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. - „Prawo zamówień publicznych” (Tekst jednolity - Dz.U. z dnia 24.8.2017 r. poz. 1579).

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp podczas prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu) albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
jak wyżej
Warszawa
Polonia

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018