TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213276-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Łabunie: Captadores solares para la producción de calor

2018/S 094-213276

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Łabunie
ul. Zamojska 50
Łabunie
22-437
Polonia
Persona de contacto: Stanisław Gredys
Teléfono: +48 846113019
Correo electrónico: s.gredys@labunie.com.pl
Fax: +48 846116026
Código NUTS: PL812

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.labunie.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Łabunie w ramach projektu pn: "Energia odnawialna na terenie Gminy Łabunie"

Número de referencia: GK.271.3.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Łabunie w ramach projektu pn: "Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie".

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 754 218.70 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09331100
45321000
45330000
45300000
45111200
45331000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL812
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren gminy Łabunie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Łabunie, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż 141 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) 48 kpl. (w skład 1 kpl. wchodzi: 2 kolektory i zasobnik) montowane na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

b) 77 kpl. (w skład 1 kpl. wchodzi: 3 kolektory i zasobnik) montowane na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

c) 5 kpl. (w skład 1 kpl. wchodzi: 3 kolektory i zasobnik) montowane na gruncie lub na dachu garażu,

d) 11 kpl. (w skład 1 kpl. wchodzi: 4 kolektory i zasobnik) montowane na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

2) montaż zasobników (wymienników) ciepłej wody zlokalizowanych w kotłowniach lub wyznaczonych pomieszczeniach,

3) montaż rurociągów łączących kolektory z zasobnikiem c. w. u,

4) montaż grupy pompowej, naczyń przeponowych oraz wykonanie przyłączenia zestawu solarnego do instalacji zimnej i ciepłej wody w budynku,

5) montaż modułu komunikacyjnego, zapewniającego dwukierunkową łączność i komunikację ze zdalnym serwerem danych za pomocą sieci LAN. Należy zapewnić zdalny odczyt danych, co najmniej o ilości pozyskanej energii przez kolektory słoneczne oraz zdalną zmianę nastaw parametrów w regulatorze z poziomu aplikacji internetowej na zasadach niewyłącznej licencji, obsługiwanej przez typowe przeglądarki internetowe, której funkcjonalność jest zapewniona co najmniej na komputerach stacjonarnych, komputerach przenośnych, tabletach, smartfonach, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

6) uruchomienie instalacji wraz z niezbędnymi próbami,

7) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń, przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Energia odnawialna na terenie gm. Łabunie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Łabunie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09331200
45310000
45311100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL812
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren gminy Łabunie.

II.2.4)Descripción del contrato:

"Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Łabunie”, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 41 zestawów paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem, w tym:

a) panele fotowoltaiczne (2,03 pochylona) - 6 szt.

b) panele fotowoltaiczne (2,03 płaska lub pionowa) – 1 szt.

c) panele fotowoltaiczne (2,61 pochylona) - 6 szt.

d) panele fotowoltaiczne (2,61 płaska lub pionowa) - 3 szt.

e) panele fotowoltaiczne (3,19 pochylona) - 22 szt.

f) panele fotowoltaiczne (3,19 płaska lub pionowa) – 3 szt.

2) montaż inwerterów i pozostałych urządzeń,

3) montaż kompletnego okablowania,

4) montaż zabezpieczeń przepięciowych,

5) doprowadzenie przewodów AC do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowania jej do podłączenia nowego obwodu,

6) wszystkie pozostałe prace niezbędne do uznania zadania jako kompletnego,

7) przekazanie do eksploatacji,

8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

9) wbudowanie modułu komunikacyjnego, zapewniającego dwukierunkową łączność i komunikację ze zdalnym serwerem danych za pomocą sieci LAN. Należy zapewnić zdalne zarządzanie modułem kontrolno-pomiarowym poprzez moduł komunikacyjny zapewniający dwukierunkową łączność i komunikację ze zdalnym serwerem danych za pomocą sieci LAN. Zdalne zarządzanie ma odbywać się z poziomu aplikacji internetowej, udostępnionej na zasadach niewyłącznej licencji, obsługiwanej przez typowe przeglądarki internetowe, której funkcjonalność jest zapewniona co najmniej na komputerach stacjonarnych, komputerach przenośnych, tabletach, smartfonach, każdorazowo bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania,

10) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Zamość, na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu,

11) inne elementy ujęte w Załączniku Nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

12) panele fotowoltaiczne musza posiadać potwierdzoną zgodność z wymaganiami standardów: IEC 61215, IEC 61730, UL1703 lub równoważnych oraz posiadać deklarację zgodności wydaną przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp. Wszystkie montowane panele musza być identyczne, tego samego producenta i o identycznych parametrach,.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Energia odnawialna na terenie gm. Łabunie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 023-048007
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: GK.271.3.2018
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
SOLARTIME Spółka z o.o.
ul. Okulickiego 17
Rzeszów
35-222
Polonia
Teléfono: +48 178590240
Correo electrónico: przetargi@solartime.pl
Fax: +48 177996350
Código NUTS: PL823
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 189 425.70 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 416 581.91 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 20 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Montaż.

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: GK.271.3.2018
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Łabunie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Hymon Energy Spółka z o.o.
ul. Dojazd 16A
Tarnów
33-100
Polonia
Teléfono: +48 146572020
Correo electrónico: biuro@hymon.pl
Fax: +48 146572020
Código NUTS: PL217
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 564 793.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 612 266.70 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
06-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018