TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213285-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Plovdiv: Gas natural

2018/S 094-213285

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Kompleksen onkologichen tsentar — Plovdiv“ EOOD
000463379
bul. „V. Aprilov“ No. 15 A
Plovdiv
4000
Bulgaria
Persona de contacto: Petya Gavazova, Ekaterina Mancheva
Teléfono: +359 32641536
Correo electrónico: onkodis_plovdiv@abv.bg
Fax: +359 32644388
Código NUTS: BG421

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.onkoplov.com/

Dirección del perfil de comprador: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на природен газ за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД.

II.1.2)Código CPV principal
09123000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на природен газ за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ за период от 2 (две) години, за обект на Възложителя — База ІІ, находяща се на адрес в гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ № 2А.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 100 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09123000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД — База ІІ, находяща се на адрес в гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ № 2А.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на природен газ за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ за период от 2 (две) години, за обект на Възложителя — База ІІ, находяща се на адрес в гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ № 2А.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Налице е хипотезата на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), която дава право на възложителите да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ), една от дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон е разпределението на природен газ, както и снабдяването с природен газ от крайни снабдители. Следователно юридическите лица, предлагащи тези услуги, следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ от Комисията за енергийно и водно регулиране за съответната територия на страната (в случая за територията на гр. Пловдив). Според разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. За територията на гр. Пловдив, който е част от обособена територия Тракия, Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД. Видно от Регистъра на издадените лицензии от Комисията за енергийно и водно регулиране „Ситигаз България“ ЕАД, ЕИК 131285259, притежава лицензия № Л-209-08/3.10.2006 г., касаеща дейността по разпределението на природен газ и лицензия № Л-209-12/27.4.2009 г., касаеща дейността по снабдяване с природен газ от краен снабдител, и двете отнасящи се до обособената територия на регион Тракия, включваща и гр. Пловдив. Срокът на двете цитирани лицензии е до 20.9.2040 г. Изхождайки от гореизложеното и документите, общодостъпни на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране — http://www.dker.bg/ дружеството „Ситигаз България“ ЕАД притежава необходимите от ЗЕ лицензии за разпределение на природен газ и обществено снабдяване с природен газ за обособената територия на гр. Пловдив (включена в регион Тракия) и следователно е носител на изключителни права за посочените дейности по разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител, по смисъла на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Доставка на природен газ за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Ситигаз България“ ЕАД
131285259
община Връбница, ул. „Адам Мицкевич“ № 4а, ет. 3
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29259495
Correo electrónico: plovdiv@citygas.bg
Fax: +359 29259496
Código NUTS: BG412

Dirección de internet: www.citygas.bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 100 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018