Suministros - 213287-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos

2018/S 094-213287

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
ul. Saska 63/75
Warszawa
03-948
Polonia
Persona de contacto: Przemysław Dąbski
Teléfono: +48 225146063
Correo electrónico: rckik@rckik-warszawa.com.pl
Fax: +48 226191947
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rckik-warszawa.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: SP ZOZ
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów

Número de referencia: ZP/PN/03/2018
II.1.2)Código CPV principal
33141000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów w ilości 150 000 sztuk.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 855 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

RCKiK w warszawie, 03-948 Warszawa, ul. Saska 63/75.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 041-089183
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Nożyki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Terumo BCT Polska Sp. z o.o.
Hutnicz 14
Katowice
40-241
Polonia
Código NUTS: PL22A
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 855 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 855 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polonia
Teléfono: +48 224587800
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polonia
Teléfono: +48 224587800
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej

z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany

na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2 i 18.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu

Do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polonia
Teléfono: +48 224587800
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018