Építési beruházás - 213293-2021

Submission deadline has been amended by:  379434-2021
30/04/2021    S84

Magyarország-Budapest: Közút építése

2021/S 084-213293

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 704433853
Fax: +36 307741001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000394222021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000394222021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M3 metróvonal-Göncz Árpád aluljáró felújítása

Hivatkozási szám: EKR000394222021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest, M3 metróvonal Göncz Árpád városközpont metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítés kivitelezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45231400 Erősáramú vezeték építése
45233120 Közút építése
45316200 Jelzőberendezések szerelése
45316212 Forgalomirányító lámpa szerelése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIII. kerület Váci út - Róbert Károly körút csomópont

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai:

— Az M3 metróvonal Göncz Árpád városközpont metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítés kivitelezése projekt megvalósítása,

— Üzemeltetői- közműkezelői- tulajdonosi hozzájárulások, lejáró engedélyek megújítása,

— Organizációs és vagyonvédelmi intézkedések,

— közműkiváltás, útépítés, forgalomtechnika, közvilágítás, vízgépészet, födémszigetelés, aluljáró burkolatfelújítási munkák, épületgépészet, épületelektromosság, térfigyelő és tűzvédelmi jelző.

Kivitelezési munkák főbb mennyiségei:

Gyalogos közforgalom számára megnyitott alapterület (utasforgalmi terület): 3 042 m2

Kőlap padlóburkolatok 2 350 m2, kő- és csempe falburkolat 1 600 m2, klímaberendezések 5 csoport. Utastéri lámpatestek vezetékezéssel 458 db IP65, térfigyelő kamerák 33 db.

Akadálymentes gyalogátkelőhelyek létesítése: aszfalt burkolatok 3 000 m2, taktilis burkolatok 96 m2, burkolati jelek festése: 78 m2.

Elvégzendő kivitelezési feladatok:

Megújul és akadálymentes elérést biztosít az aluljáró a felszín és a metró peronok között.

A Göncz Árpád városközpontnál található aluljáró az M3 metróvonal mentén létesített aluljárórendszerek között az egyik legkomplexebb rendszer, mind szerkezeti megoldásait, mind az utasforgalmi terek összetettségét tekintve.

Megújul az aluljáró burkolata, mind járófelület, mind az oldalfalak szintjén. Az új burkolatok elkészítése előtt korszerűsödik az elektromos hálózat, a víziközmű rendszer. A modern aluljáró világítás mellett új térfigyelő- és tűzjelző rendszer épül ki. Egységes arculatú, árusításhoz megfelelő alapterületű üzlethelyiségek kialakítása megtörténik. Az utasforgalmi terek építészeti megújításra kerülnek (burkolatok, világítás, utastájékoztatás). Világosabb és biztonságosabb közlekedő terek alakulnak ki.

Az aluljárófelújítás keretében az aluljáró három lépcsőkijáratában egy-egy felvonó létesül.

Tárgyi projekt keretein kívül tervezetten a következő csatlakozó, más projektek keretében megvalósuló egyidejű kivitelezésekkel kell számolni:

— AGORA Projekt - DNY-i kijárat torkolat átépítése.

Építési- létesítési- bontási engedélyek:

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala BP-05/107/00020-21/2017. számú a meglévő M3 metróvonal - Árpád híd metrómegállóhoz kapcsolódó gyalogos aluljáró átalakítására, és felújítására, valamint abban 3 db új gépészeti felvonó berendezés létesítésére vonatkozó építési engedélye.

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály BF/UO/NS/A/887/9/2016. számú Új gyalogátkelő helyek kijelölő határozata.

Az itt felsorolt engedélyekben foglaltakat az ajánlatadás során figyelembe kell venni.

Részletesen a Közbeszerzési Dokumentáció (továbbiakban: KD) mellékletét képező műszaki leírásban kerül kifejtésre.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3-M.2.1. pontban meghatározott személyi állomány alkalmassági követelmények körében a 4 év projektvezetői szakmai tapasztalat tekintetében meghatározottakon felüli többlet projektvezetői szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3-M.2.2. pontban meghatározott személyi állomány alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3-M.2.3. pontban meghatározott személyi állomány alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 540
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés módszere:

Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2-4. részszempontok esetén egyenes arányosítás Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont

A II.2.7) pont szerint időtartam naptári napban értendő.

FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Németh Zsuzsanna Eszter lajstromszám: 01033, Tornyai Krisztián lajstromszám: 12345

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)–(5) bek., valamint a Kbt. 65.§ (11a)-bek.re.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

Sz.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

(i) a MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A Sz.1. pontban előírt követelmény igazolása tekintetében Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 26. § (2) bekezdésében rögzítettekre.

A MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilván-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az

ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (6);(7),(9), (11), és a Kbt. 69.§ (11), (11a) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P1. alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve). Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (5) bekezdésére.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 1 200 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismerteti az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónapban befejezett, de legfeljebb 132 hónapban megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalmú igazolás benyújtásával.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat (Kbt. 22. § (2) bekezdés):

— építési beruházás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,

— építési beruházás mennyisége oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (legalább év/hónap bontásban),

— teljesítés helye

— a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége (telefon és/vagy email cím)

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referencia igazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek., a 24. § (1) -(2) és (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9)- (12) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) és a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.

M2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kormányrendelet. 21. § (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségét, és képzettségüket, szakmai tapasztalatukat - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat, amelyben feltünteti a szakember nevét,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (az önéletrajznak a szakmai tapasztalat kezdő és befejező idejét naptári év, hónap szerinti időtartamok megjelölésével kell tartalmaznia),

— a képzettséget és/vagy végzettséget igazoló dokumentumok.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(9), (11)- a Kbt. 69.§ (11) (11a), bekezdései, a Kbt. 140.§ (9) bekezdései továbbá a Kr. 24. § (1) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónapban szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább 1 825 m2 gyalogos közforgalom számára megnyitott alapterületű (utasforgalmi terület) aluljáró és / vagy gyalogos alagút és /vagy mélyépítési műtárgy építésére és/vagy átépítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés legfeljebb 5 (öt) darab referenciaigazolás benyújtásával igazolható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M2.1. legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 4 év projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik, amelyből legalább 2 év szakmai tapasztalatot az aluljáró és / vagy gyalogos alagút és/ vagy mélyépítési műtárgy építésénél és/vagy felújításánál szerzett projektvezetőként.

M2.2. legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember, aki épületgépészeti munkák kivitelezésében legalább 3 év szakmai tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik.

M2.3 legalább 1 fő felsőfokú műszaki képzettséggel/végzettséggel rendelkező szakember, aki épületvillamossági munkák kivitelezésében legalább 3 év szakmai tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik.

A megajánlott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezniük kell az alábbi jogosultságokkal:

— M.2.1. szakember esetében a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos MV-KÉ, vagy MV-M jogosultsággal

— M.2.2. szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos MV-ÉG jogosultsággal

— M.2.3. szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos MV-ÉV jogosultsággal

A bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

— Késedelmi kötbér (alapja: teljes nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül]; mértéke: a teljesítési határidőt határidőben nem teljesítése esetén 1 % / naptári nap, egyéb, a Szerződésben rögíztett határidő Vállalkozó általi nem teljesítése esetén 0,01 % / naptári nap; maximuma: teljes nettó Vállalkozói Díj 20 %)

— Meghiúsulási kötbér (alapja: teljes nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül], mértéke: 30 %)

— Hibás teljesítési kötbér (alapja: a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül], mértéke: 20 %)

— Teljesítési biztosíték (alapja: nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül], mértéke: 5 %)

— Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (alapja: nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül], mértéke: 5 %)

— Jótállás (időtartama: 60 hónap)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő 1 darab előleg számla, 5 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A számla teljesítése az Ajánlatkérő általi teljesítés-igazolását követően kiállított számla alapján átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Kbt. 135. § (1),(3), (5)-(6) bekezdés, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint, Ajánlatkérő hivatkozik a 322/2015 (X.30.) Korm.rend. 32/A. § és a 32/B. § alkalmazására.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerint fizet késedelmi kamatot. Ajánlatkérő a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.

Ajánlatkérő előleget fizet a Kbt. 135. § (7) szerint.

Tartalékkeret: 10 %

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

— a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény,

— a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

— az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,

— Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

— az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

— Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/05/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/05/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására az EKR-ben kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-a szerint, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A részajánlattétel kizárásának indoka: A beruházás elsődleges célfeladata a Budapest Főváros Önkormányzata és a MEOSZ közötti együttműködési megállapodás részeként vállalt, az M3 metró állomások akadálymentesítésnek biztosítása. Az akadálymentesítési feladat helyszíneként változó így a metró peron szint – aluljárószint – felszín egységben kezelendő. Ezáltal az akadálymentesítés csak egységben kezelhető, függetlenül a szakágtól.

A kivitelezés sok organizációs kötöttséggel jár, a felszín és aluljárófelújítás egyes lépései egymásra épülnek, csak meghatározott sorrendben valósíthatók meg.

A fentiekre tekintettel a munkaterületek nem választhatók szét egyértelműen, illetve ez többletköltségekkel, és hosszabb kivitelezési idővel járna, nem beszélve az indokolatlan forgalomkorlátozások megnövekedett időigényéről, amely kedvezőtlenül hatna a térség, illetve Budapest közösségi közlekedésére.

A fentiekre tekintettel a munkaterületek nem választhatók szét egyértelműen, illetve ez többletköltségekkel, és hosszabb kivitelezési idővel járna, nem beszélve az indokolatlan forgalomkorlátozások megnövekedett időigényéről, amely kedvezőtlenül hatna a térség, illetve Budapest közösségi közlekedésére.

2. Részletes szabályok a KD-ban, melyet AK az EKR-ben tesz közzé gazd.szer.-nek.

3. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)–(9) bekezdése tartalmazza.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (továbbiakban: AT) alábbi nyilatkozatait:

EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel – az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:

— Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,

— Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint

— A Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat,

— A Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat,

— AT (közös AT mindegyike) tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról – a nemleges nyilatkozatot tekintetében is,

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

KD-ben kiadott minta alapján felcsatolva:

— nyilatkozat a felelősségbiztosítás rendelkezésre bocsátásról,

— kitöltött és aláírt beárazott költségvetés (xls és pdf formátumban)

— az értékelési részszempontok tekintetében, a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományra vonatkozó dokumentum (felolvasólap melléklete)

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is benyújtható.

5. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése)

6. Az ajánlattétel 21 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben meghatározottak szerint, átutalás esetén BKK Zrt. CIB-ajánlati biztosíték 10700024-67032082-51900001 számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát szükséges csatolni az ajánlatban. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratnak megfelelő hiteles másolatban történő benyújtásával igazolható, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésre alkalmas, amelyet az ajánlathoz csatolni kell.

7. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 81. § (4)–(5) bek. foglaltakat az eljárás során alkalmazza.

8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, be kell nyújtaniuk a közös ajánlattételről szóló megállapodásukat, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat,

9. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a MNB által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdésétől eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

11. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

12. Az Ajánlatkérő legfeljebb egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

14. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

15. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

16. AK rögzíti, hogy az értékelési részszempontok tekintetében benyújtott a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (felolvasólap melléklete) dokumentum, valamint az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)–(5) bekezdések az irányadók.

VI.3) További információk pont folytatása:

17. Nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amennyiben nem rendelkezik egy a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi feladatára kiterjedő minimum 100 000 000 Ft/kár, valamint 300 000 000 Ft/év összegű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR), melynek ki kell terjednie minden olyan kár, veszteség megtérítésére, amely a Vállalkozó tevékenysége során Megrendelőnél, vagy harmadik személynél keletkezhet, amelyről szóló kötvényt szerződés kötéskor be kell nyújtani. A felelősségbiztosítást szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerésétől – Teljesítésigazolás kiállítása – számított 60 napig fenn kell tartani. AT-nek az aj-ban nyilatkozni szükséges, hogy nyertesség esetén rendelkezni fog felelősségbiztosítási szerződéssel.

18. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg. Ajánlatkérő tulajdonosa az eljárás fedezetét biztosító Megvalósítási Megállapodás forrásbiztosítása érdekében támogatásra irányuló igényt fog benyújtani Magyar Köztársaság Kormánya felé. A Támogatói Okirat alapján megkötendő Megvalósítási Megállapodás hatályba lépésének elmaradását, illetve az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélését az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre a szerződés megkötésére vagy teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat. Erre tekintettel a vállalkozási szerződés tervezete speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. Amennyiben a jelen eljárás teljes fedezetének biztosításához szükséges, hatályos Megvalósítási Megállapodás nem áll rendelkezésre az építési engedély lejáratát (2022. június 3.) megelőző 60. napig és így a Szerződés nem lép hatályba, úgy a Szerződés – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – megszűnik.

19. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

20. Jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/04/2021