TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213298-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Productos farmacéuticos

2018/S 094-213298

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 087-195026)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Pomorska 251
Łódź
92-213
Polonia
Persona de contacto: Marta Mariańska
Teléfono: +48 426757618
Correo electrónico: zam.publ@csk.umed.pl
Fax: +48 426757594
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.csk.umed.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Número de referencia: ZP/33/2018
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

2. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33600000-6 Produkty farmaceutyczne

33690000-3 Różne produkty lecznicze

33692000-7 Roztwory lecznicze

33692210-2 Preparaty odżywiania pozajelitowego

33692510-5 Preparaty odżywiania we wnątrzjelitowego

33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe

15880000-0 Specjalne produkty odżywcze

15884000-8 Produkty dla niemowląt

33141200-2 Cewniki

33141640-8 Dreny

33141620-2 Zestawy medyczne

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Zamówienie obejmuje 14 pakietów.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 087-195026

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

4. Zamówienie obejmuje 14 pakietów.

Léase:

4. Zamówienie obejmuje 15 pakietów.

Número de apartado: II.1.6
Localización del texto que se va a modificar: Informacje o częściach
En lugar de:

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 14

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 14

Léase:

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 15

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 15

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: Pakiet nr 1
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

II.

Wymagane wadium: 2 000,00 PLN

Léase:

II.

Wymagane wadium: 2 400,00 PLN

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: Pakiet nr 12
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

II.

Wymagane wadium: 2 500,00 PLN

Léase:

II.

Wymagane wadium: 380,00 PLN

Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia w danym pakiecie, na który Wykonawca składa ofertę, o łącznej wartości brutto dostaw sukcesywnych w ramach jednej umowy (lub jednorazowa dostawa) nie mniejszej niż:

Pakiet 1 -32 000,00;

Pakiet 2 -17 100,00;

Pakiet 3 -9 600,00;

Pakiet 4 -35 600,00;

Pakiet 5 -25 500,00;

Pakiet 6 -2 600,00;

Pakiet 7 -22 300,00;

Pakiet 8 -59 000,00;

Pakiet 9 -7 400,00;

Pakiet 10 -28 000,00;

Pakiet 11 -35 000,00;

Pakiet 12 -41 700,00;

Pakiet 13 -2 700,00;

Pakiet 14 -1 500,00;

(wartości podane w PLN).

Léase:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia w danym pakiecie, na który Wykonawca składa ofertę, o łącznej wartości brutto dostaw sukcesywnych w ramach jednej umowy (lub jednorazowa dostawa) nie mniejszej niż:

Pakiet 1 - 39 400,00;

Pakiet 2 - 17 100,00;

Pakiet 3 - 9 600,00;

Pakiet 4 - 35 600,00;

Pakiet 5 - 25 500,00;

Pakiet 6 - 2 600,00;

Pakiet 7 - 22 300,00;

Pakiet 8 - 59 000,00;

Pakiet 9 - 7 400,00;

Pakiet 10 - 28 000,00;

Pakiet 11 - 35 000,00;

Pakiet 12 - 6 200,00;

Pakiet 13 - 2 700,00;

Pakiet 14 - 1 500,00;

Pakiet 15 - 41 600,00;

(wartości podane w PLN).

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

I

1. Na całość zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 19 500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) – zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wartość wadium dla całej oferty danego Wykonawcy stanowi suma wadiów poszczególnych oferowanych pakietów.

Wartości wadium dla poszczególnych pakietów są podane w Sekcji II - Informacje o częściach.

Léase:

I

1. Na całość zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 280,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych zero groszy) – zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wartość wadium dla całej oferty danego Wykonawcy stanowi suma wadiów poszczególnych oferowanych pakietów.

Wartości wadium dla poszczególnych pakietów są podane w Sekcji II - Informacje o częściach oraz w SIWZ.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ poprzez wydzielenie jednej pozycji z Pakietu nr 12 i utworzenie nowego Pakietu nr 15.

Wadium dla Pakietu nr 15 ustalono na kwotę: 2 500,00 PLN. Pozostałe zapisy dot. sekcji II pkt 2 (Opis pakietu) - tak jak dla pozostałych pakietów.