TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213303-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Malbork: Paquetes de software y sistemas de información

2018/S 094-213303

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 077-171273)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 105/106
Malbork
82-200
Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Sulikowska
Teléfono: +48 556460204
Correo electrónico: a.sulikowska@pcz.net.pl
Fax: +48 556460235/325
Código NUTS: PL63

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pcz.net.pl

Dirección del perfil de comprador: www.pcz.net.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Informatyzacja i dostawa sprzętu komputerowego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień (Malbork)

Número de referencia: PCZ.ZP.15/18
II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1.Przedmiot zam.: dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN, budowa bezprzewodowej sieci WLAN, dostawa i wdrożenie wyposażenia serwerowego, dostawa i montaż infrastruktury sprzętowej oraz dostawa i wdrożenie SSI i świadczenie usług gwarancyjnych dla wdrożonego systemu SSI w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Malbork oraz Nowy Dwór Gdański oraz dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN, budowa bezprzewodowej sieci WLAN, dostawa i wdrożenie wyposażenia serwerowego, dostawa i montaż infrastruktury sprzętowej, dostawa, wdrożenie systemu do obsługi pacjenta oraz przeszkolenie pracowników w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku.

2. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest na podstawie umowy na realizację Projektu „ e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 7. Zdrowie, Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. III SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 077-171273

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

a) zdolności technicznej:

Dotyczy Pakietu Nr 1 - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie min. jedno zamówienie zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł), którego przedmiotem była:

• dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN, budowa bezprzewodowej sieci WLAN, dostawa i wdrożenie wyposażenia serwerowego;

Léase:

a) zdolności technicznej: Dotyczy Pakietu Nr 1 - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie min. jedno zamówienie o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych), którego przedmiotem była: • dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN, budowa bezprzewodowej sieci WLAN, dostawa i wdrożenie wyposażenia serwerowego;

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 15/06/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 12:15
Léase:
Fecha: 15/06/2018
Hora local: 12:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: