TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213314-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Lublin: Equipo audiovisual y de televisión

2018/S 094-213314

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 074-163822)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
Lublin
20-950
Polonia
Persona de contacto: Irmina Weronika Stodulska
Teléfono: +48 814454159
Correo electrónico: dzp@kul.pl
Fax: +48 814454163
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kul.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu audio-video na potrzeby realizacji projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników KUL”

Número de referencia: AZP-240/PN-p221/08/2018
II.1.2)Código CPV principal
32320000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audio-video na potrzeby realizacji projektu Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników KUL zgodnie z Formularzem oferowanych parametrów technicznych – Załącznik nr 1.1 oraz Wykazem asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 1.1a do SIWZ. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących poszczególnych urządzeń składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w Załącznikach nr 1.1-1.1a do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-163822

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 23/05/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 12/06/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 23/05/2018
Hora local: 12:15
Léase:
Fecha: 12/06/2018
Hora local: 12:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: