Radovi - 213319-2016

Prikaži smanjeni prikaz

24/06/2016    S120

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na cestovnom mostu

2016/S 120-213319

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Marica Cikoja – Ratkovski, ing. građ.
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722462

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0013743

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Izgradnja mosta kopno – Pelješac s pristupnim cestama.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Radovi
Izvođenje radova
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Most kopno – Pelješac.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Izgradnja mosta kopno – Pelješac s pristupnim cestama.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45221111 Građevinski radovi na cestovnom mostu, 45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Određena je u Prilogu 1. – Izvadak iz Glavnog projekta, koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 756 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 42 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstva
U 2. stupnju ovog ograničenog postupka javne nabave, natjecatelji koji zadovolje sve uvjete iz 1. dijela dokumentacije za nadmetanje i budu pozvani da dostave svoje ponude, prilikom izrade ponude bit će obvezni dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude, kakvo će biti propisano u 2. dijelu dokumentacije za nadmetanje.
U 2. dijelu dokumentacije biti će određena i ostala jamstva, jamstvo za povrat avansa, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Bitni uvjeti izvršenja ugovora
Ugovor o javnoj nabavi sklapa se s ponuditeljem čija je ponuda sukladno kriteriju određenom za odabir, odabrana kao najpovoljnija, a koji je dokazao svoju sposobnost i ispunio tražene uvjete iz 1. i 2. dijela dokumentacije za nadmetanje. Prijedlog ugovora biti će sastavni dio 2. dijela dokumentacije za nadmetanje u 2. stupnju ovog ograničenog postupka javne nabave.
Odabrani ponuditelj i naručitelj sklopit će Ugovor temeljem modela ugovora Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) za građevinske i inženjerske radove po projektima naručitelja, prilagođenim za ovaj projekt odgovarajućim Posebnim uvjeta ugovora.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Natjecatelj koji je samostalno podnio zahtjev ne smije istodobno sudjelovati u zahtjevu zajednice natjecatelja. Član 1 zajednice natjecatelja ne smije istodobno biti član druge zajednice natjecatelja. Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene zahtjeva, odbiti zahtjev natjecatelja koji je dostavio 2 ili više zahtjeva u kojima je natjecatelj i/ili član zajednice natjecatelja.
Ako zajednica natjecatelja bude pozvana na dostavu ponude, ona samo kao takva, u istom sastavu može dostaviti ponudu te ista zajednica postaje zajednica ponuditelja. Sukladno članku 93. stavku 1. točki 13. Zakona o javnoj nabavi naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, odbiti ponude ponuditelja koji je dostavio 2 ili više ponuda u kojima je ponuditelj i/ili član zajednice ponuditelja. Naručitelj će neposredno plaćati svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji će on izvršavati, ako zajednica ponuditelja u ponudi ne odredi drugačije.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Obvezni razlozi isključenja
Javni naručitelj će isključiti natjecatelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
1.1. sukladno odredbama članka 57. stavka 1. Direktive 2014/24/EU:
— ako provjerom u skladu s člankom 58., 59.a i 61. Direktive 2014/24/EU ili na drugi način dozna da je gospodarski subjekt bio osuđen pravomoćnom presudom za bilo koje od kaznenih djela navedenih u članku 57. stavku 1. od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Obveza za isključenjem gospodarskog subjekta također se primjenjuje ako je osoba osuđena pravomoćnom presudom član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela tog gospodarskog subjekta ili ima ovlasti reprezentacije, donošenja odluka ili nadzora u njemu.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove podtočke, gospodarski subjekt obvezan je u ponudi dostaviti izvadak iz odgovarajućeg registra kao što je sudski registar ili, ako to nije moguće, jednakovrijedan dokument kojeg su izdale nadležne sudske ili upravne vlasti u državi članici ili zemlji podrijetla ili u zemlji u kojoj je nastanjen gospodarski subjekt i kojim se pokazuje da su ti uvjeti zadovoljeni.
Gospodarski subjekt može koristiti predložak Izjave – Obrazac 1. ove dokumentacije za nadmetanje.
Ako dotična država članica ili zemlja ne izdaje takve dokumente ili potvrde, ili ako oni ne obuhvaćaju sve slučajeve navedene u ovoj podtočki, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, u državi članici ili zemlji u kojoj nema odredbi koje se tiču izjava pod prisegom, svečanom izjavom od strane dotične osobe ispred nadležne sudske ili upravne vlasti, bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi članici ili zemlji podrijetla ili u državi članici ili zemlji poslovnog nastana gospodarskog subjekta.
1.2. sukladno odredbama članka 57. stavka 2. Direktive 2014/24/EU:
— ako javni naručitelj dozna da gospodarski subjekt ne poštuje svoje obveze koje se odnose na plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje i ako je to utvrđeno obvezujućom sudskom ili upravnom odlukom u skladu s pravnim odredbama države u kojoj ima sjedište nije ispunio sve svoje obveze plaćanja poreza ili s državom članicom javnog naručitelja.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove podtočke, gospodarski subjekt dostavlja potvrdu koju izdaje nadležno tijelo u dotičnoj državi članici ili zemlji.
Ako dotična država članica ili zemlja ne izdaje takve dokumente ili potvrde, ili ako oni ne obuhvaćaju sve slučajeve navedene u u ovoj podtočki, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, u državi članici ili zemlji u kojoj nema odredbi koje se tiču izjava pod prisegom, svečanom izjavom od strane dotične osobe ispred nadležne sudske ili upravne vlasti, bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi članici ili zemlji podrijetla ili u državi članici ili zemlji poslovnog nastana gospodarskog subjekta.
1.3. sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske):
— ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno poglavlju III. i poglavlju IV. ove dokumentacije za nadmetanje (Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata).
2. Ostali razlozi isključenja
Javni naručitelj će isključiti natjecatelja iz postupka javne nabave u sljedećem slučaju:
2.1. ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica (primjerice: neuspješan tehnički pregled/testovi po dovršetku zbog odgovornosti izvođača, nepravodobno započinjanje radova zbog odgovornosti izvođača, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora zbog nekvalitetne izvedbe, ne otklanjanje nedostataka u primjerenom roku na poziv naručitelja, neotklanjanje nedostataka u jamstvenom roku). Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja te odgovarajuće dokumentacije (gradilišne i/ili druge).
1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (djelatnost građenja, projektiranja i stručni geodetski poslovi)
Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima dokazuju sposobnost
Gospodarski subjekt mora dostaviti sljedeće dokaze sposobnosti:
1.1. Natjecatelj mora u zahtjevu za sudjelovanje dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U slučaju zajednice natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost;
1.2. Dokumenti za potrebe obavljanja djelatnosti građenja na području Republike Hrvatske:

Na području Republike Hrvatske graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15) te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja i koja mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili voditelja radova. Detaljnije informacije i upute su gospodarskim subjektima na raspolaganju na internetskim stranicama nadležnog ministarstva (http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=32895).

Gospodarski subjekt obvezan je dokazati sposobnost obavljanja djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj. U slučaju zajednice natjecatelja i/ili podizvoditelja traženu sposobnost obvezni su pojedinačno dokazati članovi zajednice natjecatelja i/ili podizvoditelji, koji će graditi i/ili izvoditi radove na građevini koja je predmet ove nabave.
1.2.1. Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
U svrhu dokazivanja tražene sposobnosti, gospodarski subjekt dostavlja:
1. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova;
2. Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv tvrtke zaposlenja,
— navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana,
— navod da protiv ovlaštenog člana nije pokrenut stegovni postupak.
1.2.2. Pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora koja obavlja djelatnost građenja, može u Republici Hrvatskoj trajno (preko podružnice) obavljati djelatnost građenja pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15) i drugim posebnim propisima, odnosno mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova i mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova.
U svrhu dokazivanja tražene sposobnosti, gospodarski subjekt dostavlja:
1. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da su gospodarski subjekt osnivač i podružnica registrirani za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova;
2. Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv tvrtke zaposlenja,
— navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana,
— navod da protiv ovlaštenog člana nije pokrenut stegovni postupak.
1.2.3. Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome Izjavom u pisanom obliku obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske i ishodi Obavijest istog Ministarstva da može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske.
Uz spomenutu Izjavu gospodarski subjekt iz ove točke u postupku ishođenja Obavijesti, Ministarstvu prilaže i isprave kojima se dokazuje:
— pravo obavljanja djelatnosti u državi poslovnog nastana strane poslovne osobe uz eventualna ograničenja (potvrda nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti matične zemlje i registracija ili važeća licenca odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira),
— dokaz da je strana pravna osoba osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama (ugovor ili polica osiguranja potpisana od strane ugovaratelja osiguranja i osiguravatelja koja sadržava odredbu o obveznom produženju roka važenja nakon isteka police/ugovora, koje odredbe moraju važiti na području Republike Hrvatske),
— punomoć za zastupnika strane pravne osobe, opunomoćenika ili opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj sukladno člancima 32., 36. i 37. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09).

Detaljne upute o načinu ishođenja opisane Obavijesti, na raspolaganju su na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, na adresi: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=38118

1.2.3.1. U svrhu dokazivanja sposobnosti tražene ovom podtočkom dokumentacije za nadmetanje, strana pravna osoba iz ove točke koja je ishodila Obavijest nadležnog Ministarstva dostavlja:
1. Važeću Obavijest Ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja o obavljanju djelatnosti na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj;
2. Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv tvrtke zaposlenja,
— navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana,
— navod da protiv ovlaštenog člana nije pokrenut stegovni postupak.
1.2.3.2. U svrhu dokazivanja sposobnosti tražene ovom podtočkom dokumentacije za nadmetanje, strana pravna osoba iz ove točke, koja nije ishodila Obavijest nadležnog Ministarstva dostavlja:
1. Strukovni ili obrtni registar ili odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana može obavljati djelatnost građenja, odnosno da može obavljati izvođenje pojedinih radova.
Ukoliko se u zemlji poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaje dokument iz kojeg je vidljivo obavljanje djelatnosti građenja, gospodarski subjekt dostavlja Izjavu, koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom izjavljuje navedenu činjenicu. Strana pravna osoba može koristiti predložak Izjave – Obrazac 2. ove dokumentacije za nadmetanje; i
Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom se pravna osoba obvezuje da će, po sklapanju ugovora naručitelju dostaviti Obavijest Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, kojom se stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati poslove građenja, odnosno pojedinih radova.
Gospodarski subjekt može koristiti predložak Izjave – Obrazac 2a. ove dokumentacije za nadmetanje;
2. Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv tvrtke zaposlenja,
— navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana,
— navod da protiv ovlaštenog člana nije pokrenut stegovni postupak; ili
Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom se pravna osoba obvezuje, da će po sklapanju ugovora, za ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta, dostaviti potvrdu nadležne Hrvatske komore o upisu u evidenciju ovlaštenih osoba.
Gospodarski subjekt može koristiti predložak Izjave – Obrazac 2.b ove dokumentacije za nadmetanje.
1.2.4. Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti, privremeno ili povremeno obavljati djelatnost građenja u skladu s člankom 71. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15).
Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljane država članica Svjetske trgovinske organizacije. Uvjet uzajamnosti provjerava sam naručitelj nakon zaprimanja zahtjeva za sudjelovanje.
1.2.4.1. U svrhu dokazivanja sposobnosti tražene ovom podtočkom dokumentacije za nadmetanje, gospodarski subjekt sa sjedištem u trećoj državi koja nije članica Svjetske trgovinske organizacije, dostavlja:
— strukovni ili obrtni registar ili odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana ima pravo obavljati djelatnost građenja, odnosno da može obavljati izvođenje pojedinih radova.
Ukoliko se u zemlji poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaje dokument iz kojeg je vidljivo obavljanje djelatnosti građenja, gospodarski subjekt dostavlja Izjavu, koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom izjavljuje da se u zemlji poslovnog nastana pravne osobe takav dokument ne izdaje. Strana pravna osoba može koristiti predložak Izjave – Obrazac 2. ove dokumentacije za nadmetanje,
— Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom se pravna osoba obvezuje, da će u slučaju postojanja pretpostavke uzajamnosti i u slučaju da će njezina ponuda biti odabrana, a po sklapanju ugovora, dostaviti:
Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv tvrtke zaposlenja,
— navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana,
— navod da protiv ovlaštenog člana nije pokrenut stegovni postupak.
Gospodarski subjekt može koristiti predložak izjave – Obrazac 2.c ove dokumentacije za nadmetanje.
1.2.4.2. U svrhu dokazivanja sposobnosti tražene ovom podtočkom dokumentacije za nadmetanje, gospodarski subjekt sa sjedištem u trećoj državi koja je članica Svjetske trgovinske organizacije dostavlja:
— strukovni ili obrtni registar ili odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana ima pravo obavljati djelatnost građenja, odnosno da može obavljati izvođenje pojedinih radova.
Ukoliko se u zemlji poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaje dokument iz kojeg je vidljivo obavljanje djelatnosti građenja, gospodarski subjekt dostavlja Izjavu, koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom izjavljuje da se u zemlji poslovnog nastana pravne osobe takav dokument ne izdaje. Strana pravna osoba može koristiti predložak Izjave – Obrazac 2. ove dokumentacije za nadmetanje.
— izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom se pravna osoba obvezuje, da će u slučaju ako njezina ponuda biti odabrana, a po sklapanju ugovora, dostaviti:
Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv tvrtke zaposlenja,
— navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana,
— navod da protiv ovlaštenog člana nije pokrenut stegovni postupak.
Gospodarski subjekt može koristiti predložak izjave – Obrazac 2.d ove dokumentacije za nadmetanje.

Detaljne upute na raspolaganju su na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, na adresi: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=38118

1.3. Dokumenti za potrebe obavljanja djelatnosti projektiranja na području Republike Hrvatske:
Na području Republike Hrvatske djelatnost projektiranja može obavljati pravna osoba koja je registrirana za obavljanje poslova projektiranja sukladno članku 22. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15) i koja mora imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

Detaljnije informacije i upute su gospodarskim subjektima na raspolaganju na internetskim stranicama nadležnog ministarstva (http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=32895).

Gospodarski subjekt obvezan je dokazati sposobnost obavljanja djelatnosti projektiranja u Republici Hrvatskoj.
U slučaju zajednice natjecatelja i/ili podizvoditelja traženu sposobnost obvezni su pojedinačno dokazati članovi zajednice natjecatelja i/ili podizvoditelji, koji će obavljati djelatnost projektiranja.
1.3.1. Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
U svrhu dokazivanja tražene sposobnosti, gospodarski subjekt dostavlja:
1. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti projektiranja;
2. Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv tvrtke zaposlenja,
— navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana,
— navod da protiv ovlaštenog člana nije pokrenut stegovni postupak.
1.3.2. Pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora koja obavlja djelatnost projektiranja, može u Republici Hrvatskoj trajno (preko podružnice) obavljati djelatnost projektiranja pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15) i drugim posebnim propisima, odnosno mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti projektiranja i mora imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.
U svrhu dokazivanja tražene sposobnosti, gospodarski subjekt dostavlja:
1. izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da su gospodarski subjekt osnivač i podružnica registrirani za obavljanje djelatnosti projektiranja;
2. potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv tvrtke zaposlenja,
— navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana,
— navod da protiv ovlaštenog člana nije pokrenut stegovni postupak.
1.3.3. Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome Izjavom u pisanom obliku obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske i ishodi Obavijest istog Ministarstva da može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost projektiranja na području Republike Hrvatske.
Uz spomenutu Izjavu gospodarski subjekt iz ove točke u postupku ishođenja Obavijesti, Ministarstvu prilaže i isprave kojima se dokazuje:
— pravo obavljanja djelatnosti u državi poslovnog nastana strane poslovne osobe uz eventualna ograničenja (potvrda nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti matične zemlje i registracija, odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira),
— dokaz da je strana pravna osoba osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama (ugovor ili polica osiguranja potpisana od strane ugovaratelja osiguranja i osiguravatelja koja sadržava odredbu o obveznom produženju roka važenja nakon isteka police/ugovora, koje odredbe moraju važiti na području Republike Hrvatske),
— punomoć za zastupnika strane pravne osobe, opunomoćenika ili opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj sukladno člancima 32., 36. i 37. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09).

Detaljne upute o načinu ishođenja opisane Obavijesti, na raspolaganju su na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, na adresi: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=38118

1.3.3.1. U svrhu dokazivanja sposobnosti tražene ovom podtočkom dokumentacije za nadmetanje, strana pravna osoba iz ove točke koja je ishodila Obavijest nadležnog Ministarstva dostavlja:
1. Važeću Obavijest Ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja o obavljanju djelatnosti na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj;
2. Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog arhitektu ili ovlaštenog inženjera, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv tvrtke zaposlenja,
— navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana,
— navod da protiv ovlaštenog člana nije pokrenut stegovni postupak.
1.3.3.2. U svrhu dokazivanja sposobnosti tražene ovom podtočkom dokumentacije za nadmetanje, strana pravna osoba iz ove točke, koja nije ishodila Obavijest nadležnog Ministarstva dostavlja:
1. Strukovni ili obrtni registar ili odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana može obavljati djelatnost projektiranja.
Ukoliko se u zemlji poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaje dokument iz kojeg je vidljivo obavljanje djelatnosti projektiranja, gospodarski subjekt dostavlja Izjavu, koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom izjavljuje navedenu činjenicu. Strana pravna osoba može koristiti predložak Izjave – Obrazac 3. ove dokumentacije za nadmetanje; i
Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom se pravna osoba obvezuje, u slučaju da njezina ponuda bude odabrana da će po sklapanju ugovora, naručitelju dostaviti Obavijest Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, kojom se stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost projektiranja.
Gospodarski subjekt može koristiti predložak Izjave – Obrazac 3.a ove dokumentacije za nadmetanje;
2. Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog arhitektu ili ovlaštenog inženjera, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv tvrtke zaposlenja,
— navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana,
— navod da protiv ovlaštenog člana nije pokrenut stegovni postupak; ili
Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom se pravna osoba obvezuje, da će u slučaju da njezina ponuda bude odabrana, a po sklapanju ugovora, za ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera, zaposlenika gospodarskog subjekta, dostaviti potvrdu nadležne Hrvatske komore o upisu u evidenciju ovlaštenih osoba.
Gospodarski subjekt može koristiti predložak Izjave – Obrazac 3.b ove dokumentacije za nadmetanje.
1.3.4. Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost projektiranja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti, privremeno ili povremeno obavljati djelatnost projektiranja u skladu s člankom 71. Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15).
Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljane država članica Svjetske trgovinske organizacije.
Uvjet uzajamnosti provjerava sam naručitelj nakon zaprimanja zahtjeva za sudjelovanje.
U svrhu dokazivanja sposobnosti tražene ovom podtočkom dokumentacije za nadmetanje, gospodarski subjekt sa sjedištem u trećoj državi dostavlja:
1. Strukovni ili obrtni registar ili odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana ima pravo obavljati djelatnost projektiranja.
Ukoliko se u zemlji poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaje dokument iz kojeg je vidljivo obavljanje djelatnosti projektiranja, gospodarski subjekt dostavlja Izjavu, koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom izjavljuje da se u zemlji poslovnog nastana pravne osobe takav dokument ne izdaje. Gospodarski subjekt može koristiti predložak izjave – Obrazac 3. ove dokumentacije za nadmetanje;
2. Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom se pravna osoba obvezuje, da će u slučaju da će njezina ponuda biti odabrana, a po sklapanju ugovora, dostaviti:
Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog arhitektu ili ovlaštenog inženjera, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv tvrtke zaposlenja,
— navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana,
— navod da protiv ovlaštenog člana nije pokrenut stegovni postupak.
Gospodarski subjekt može koristiti predložak izjave – Obrazac 3b ove dokumentacije za nadmetanje.
1.4. Važeća ovlaštenja ili članstvo u određenoj organizaciji
Sukladno članku 10. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 152/08, 61/11 i 56/13), obavljanje stručnih geodetskih poslova je moguće samo uz suglasnost Državne geodetske uprave Republike Hrvatske.
Ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova u Republici Hrvatskoj dostavlja gospodarski subjekt ili u slučaju zajednice natjecatelja i/ili podizvoditelja član zajednice natjecatelja/podizvoditelj, koji će obavljati stručne geodetske poslove koji su sastavni dio predmeta nabave sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 152/08, 61/11 i 56/13).

(http://www.dgu.hr/poslovne-informacije/pravilnici.html)

1.4.1. Fizička ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave.
U svrhu dokaza tražene sposobnosti, dostavlja se:
1. Važeće Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN br. 105/07 i 116/07) koju je izdala Državna geodetska uprava Republike Hrvatske i koja pokriva stručne geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave.
1.4.2. Strana pravna osoba sa sjedištem u državi ugovornici Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (EU, Norveška, Lihtenštajn i Island) može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati stručne geodetske poslove putem podružnice.
U svrhu dokaza tražene sposobnosti, dostavlja se:
1. Važeće Rješenje kojim Državna geodetska uprava Republike Hrvatske odlučuje o davanju suglasnosti za trajno obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN br. 105/07 i 116/07) i koja pokriva stručne geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave.
1.4.3. Strana pravna osoba sa sjedištem u državi ugovornici Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (EU, Norveška, Lihtenštajn i Island) može u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati stručne geodetske poslove u svim organizacijskim, odnosno statusno-pravnim oblicima ako je:
— registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova (djelatnosti) u državi sjedišta, i
— ako ima zaposlene osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe (ovlašteni inženjer geodezije), stručnog suradnika ili suradnika,
— te ako je temeljem navedenih uvjeta, ishodio Rješenje kojim Državna geodetska uprava Republike Hrvatske odlučuje o davanju suglasnosti za privremeno ili povremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN br. 105/07 i 116/07) i koja pokriva stručne geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave.
U svrhu dokaza tražene sposobnosti, dostavlja se:
1. Važeće Rješenje kojim Državna geodetska uprava Republike Hrvatske odlučuje o davanju suglasnosti za privremeno ili povremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN br. 105/07 i 116/07) i koja pokriva stručne geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave; ili
Izjava, koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, kojom se gospodarski subjekt obvezuje, da će po sklapanju ugovora naručitelju ishoditi i dostaviti Rješenje kojim Državna geodetska uprava Republike Hrvatske daje suglasnost za privremeno ili povremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova i koja pokriva stručne geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave. Gospodarski subjekt koji ne posjeduje Rješenje/Suglasnost Državne geodetske uprave Republike Hrvatske može koristiti predložak izjave – Obrazac 4. ove dokumentacije za nadmetanje.
1.4.4. Strana osoba koja ima sjedište u državi koja nije ugovornica Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru ima pravo u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove, pod pretpostavkom uzajamnosti, uz ispunjenje svih uvjeta koji su, sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 152/08, 61/11 i 56/13), propisani za strane osobe sa sjedištem u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru.
U svrhu dokaza tražene sposobnosti, dostavlja se:
1. Izjava, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom se pravna osoba obvezuje, da će u slučaju postojanja pretpostavke uzajamnosti i u slučaju da će njezina ponuda biti odabrana, a po sklapanju ugovora, dostaviti:
— rješenje kojim Državna geodetska uprava Republike Hrvatske odlučuje o davanju suglasnosti za trajno/privremeno ili povremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN br. 105/07 i 116/07) i koja pokriva stručne geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave.
Gospodarski subjekt koji ne posjeduje Rješenje/Suglasnost Državne geodetske uprave Republike Hrvatske može koristiti predložak izjave – Obrazac 4.a ove dokumentacije za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 2. Uvjeti financijske sposobnosti
Natjecatelj je obvezan dostaviti sljedeće dokumente i zadovoljiti minimalne razine financijske sposobnosti:
2.1. Izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta za područje njegove djelatnosti u koje spada predmetna nabava za razdoblje do posljednje 3 dostupne financijske godine (2013., 2014. i 2015.).
U slučaju da natjecatelji tražene vrijednosti iskažu u stranoj valuti, obračunavat će se protuvrijednost te valute u HRK prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka ovog postupka, odnosno na dan slanja poziva u Elektronički oglasnik javne nabave RH.
Obrazloženje traženja dokaza financijske sposobnosti:
S obzirom na višegodišnje trajanje ugovora, zahtjevnu tehnologiju izvođenja radova, pravovremenu izradu i isporuku znatnih količina čelične konstrukcije, specifičnu tehnologiju temeljenja u dubokom moru, natjecatelj će morati predvidjeti značajno korištenje vlastitih financijskih sredstava. Traženim dokazom financijske sposobnosti natjecatelj dokazuje da će biti u mogućnosti pravovremeno podmirivati sve obveze koje će imati tijekom realizacije predmeta nabave, kako ne bi dolazilo do zastoja u planiranoj dinamici izvođenja radova.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju nužne resurse. Pod istim uvjetima, zajednica natjecatelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice natjecatelja ili drugih gospodarskih subjekata.
Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji sadrži gore traženo.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Prosječni ukupni promet mora biti minimalno jednak procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave, čime gospodarski subjekt dokazuje financijsku sposobnost obavljanja poslova u obimu traženom predmetom nabave – Obrazac 5.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti
Natjecatelj je obvezan dostaviti sljedeće dokumente i zadovoljiti minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti:
3.1. Popis ugovora – Obrazac 6. o radovima izvedenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 15 godina koje prethode toj godini.
Period od 15 godina koristi se kao referentni period kako bi se osigurala odgovarajuća razina natjecanja, obzirom da je predmet nabave specifičan infrastrukturni projekt kakvi se rijetko izvode i na svjetskoj razini.
Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane – Obrazac 7. da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima. Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
3.1.1. Natjecatelj mora dostaviti potvrde kojim dokazuje da je uredno izvršio minimalno sljedeće:
3.1.2. Natjecatelj mora dostaviti potvrde kojim dokazuje da je uredno izvršio minimalno sljedeće:
3.3. Popis tehničkih stručnjaka koji će biti uključeni u ugovor – Obrazac 8.
3.4. Obrazovne i stručne kvalifikacije:
3.4.1. Ključni stručnjak iz podtočke 3.3.1. ovog poglavlja, mora imati iskustvo na izgradnji ovješenih mostova ili ekstrados mostova koji su uključivali i radove dubokog temeljenja u vodi na čeličnim pilotima, ugovorenih po modelu FIDIC ugovora, u svojstvu Predstavnika izvođača radova po FIDIC ugovoru.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu (u obliku ugovora, sporazuma ili nekog drugog pravovaljanog dokaza na rok pružanja usluga koje su predmet ove nabave).
Pod istim uvjetima, zajednica natjecatelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice natjecatelja ili drugih gospodarskih subjekata.
Strani natjecatelji se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN br. 130/11 i 74/13)).
Ukoliko su imenovani stručnjaci iz ove točke stranci, isti moraju poznavati hrvatski jezik u pismu i govoru, minimalne razine B2, ili moraju osigurati uslugu prevođenja na hrvatski jezik o svome trošku, a što dokazuju Izjavom ovlaštene osobe natjecatelja koja mora biti dostavljena u sklopu zahtjeva za sudjelovanjem.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Natjecatelj je dužan dostaviti potvrdu/e kojima dokazuje da je uredno izvršio najmanje 1, a najviše 3 ugovora istih ili sličnih predmetu nabave, čiji je zbrojeni iznos minimalno jednak procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave i iz kojih mora biti vidljivo da kumulativno obuhvaćaju sljedeće radove:
— izgradnju ovješenog ili extrados mosta, s čeličnom rasponskom konstrukcijom – čelični sanduk s ortotropnom kolničkom pločom ili čelični sanduk s betonskom spregnutom kolničkom pločom, minimalnog raspona 200 m,
— izvođenje dubokog temeljenja mosta ili drugog inženjerskog objekta – čeličnim zabijanim pilotima u vodi sa plutajućeg radnog platoa, minimalnog promjera pilota 1 800 mm.
Ukoliko je Potvrda druge ugovorne strane izdana za zajednicu ponuditelja ili neki drugi oblik gdje je više gospodarskih subjekata zajedno izvršilo Ugovor, u istoj potvrdi mora biti jasno naznačeno koje radove i za koju vrijednost je gospodarski subjekt koji podnosi zahtjev za sudjelovanjem u ovom postupku javne nabave izvršio. U suprotnom, takvu potvrdu naručitelj neće prihvatiti.
Obrazloženje traženih uvjeta sposobnosti:
S obzirom na složenost izvedbe predmeta nabave, naručitelj je propisao minimalne razine uvjeta sposobnosti, koje su usporedive s predmetom nabave, odnosno izgradnjom mosta kopno – Pelješac koji je sljedećih tehničkih karakteristika:
— dužina mosta – 2 404 m,
— širina mosta – 22,5 m,

— površina mosta – 54 000 m2,

— rasponska konstrukcija – čelični sanduk s ortotropnom kolničkom pločom,
— 5 raspona po 285 m,
— visina stupova/pilona – 82 – 98 m iznad mora,
— vrsta temeljenja – zabijani čelični piloti promjera 1 800 – 2 000 mm, dužine do 124 m,
— dubina mora na najdubljem dijelu – 27 – 28 m.
Zbog tehničke složenosti izrade, montaže i rizika u fazi gradnje, natjecatelj mora posjedovati traženo minimalno iskustvo kako je propisano dokumentacijom za nadmetanje.
Navedene minimalne razine tehničke sposobnosti predstavljaju uvjete kojima natjecatelji moraju dokazati svoju sposobnost izvršenja predmeta nabave kao sklopa više specifičnih, tehnički i tehnološki vrlo zahtjevnih i složenih elemenata koji se moraju kvalitetno i pravovremeno povezati u funkcionalno besprijekornu cjelinu, a kako je vidljivo iz Priloga 1. Izvadak iz Glavnog projekta (Tehničkog opisa i Grafičkih priloga) koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.
S obzirom da se temeljenje predmetnog mosta obavlja specifičnom i vrlo zahtjevnom tehnologijom: čeličnim zabijanim pilotima u moru promjera 1 800 – 2 000 mm, s plutajućeg radnog platoa kojeg je potrebno precizno pozicionirati i usidriti, osiguravajući puni kontinuitet rada bez blokada i prekida te s obzirom na udio i značaj radova temeljenja mosta u odnosu na ukupne radove izgradnje, natjecatelj mora posjedovati traženo iskustvo.
Natjecatelj je dužan dostaviti potvrdu/e kojom/ima dokazuje da je u svojstvu glavnog izvršitelja uredno izvršio najmanje 1 ugovor za uslugu projektiranja glavnog i/ili izvedbenog projekta za objekt iste ili slične složenosti konstrukcije kao što je predmet ove nabave (ovješeni most ili extrados most).
Obrazloženje traženih uvjeta tehničke sposobnosti:
S obzirom da je dio predmeta nabave i izrada izvedbenog projekta koji je po svom značaju od bitnog utjecaja na predmeta nabave, potrebno je dokazati da natjecatelj posjeduje traženu minimalnu sposobnost za njegovo izvršenje.
Minimalni traženi stručnjaci koji se zahtijevaju za izvođenje radova su:
3.3.1. 1 predstavnik izvođača po FIDIC-u.
Kao dokazi tražene sposobnosti imenovanog stručnjaka, dostavljaju se sljedeći dokumenti:
— životopis iz kojeg je vidljivo traženo iskustvo,
— potvrda/e izdana/e i potpisana/e od strane druge ugovorne strane iz koje/ih je vidljivo da predloženi stručnjak posjeduje traženu sposobnost,
— izjava, potpisana od navedenog stručnjaka i ovjerena od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka javne nabave, a ukoliko nije zaposlen dovoljna je potpisana izjava stručnjaka u kojoj treba biti navedeno da nije zaposlen, ali da će biti na raspolaganju za poslove koji su predmet ovog postupka javne nabave.
Obrazloženje traženih uvjeta stručne sposobnosti:
Za ugovaranje predmetnih radova koristit će se temeljne odredbe FIDIC ugovora, prema kojima je predstavnik izvođača ključna osoba u izvršenju ugovora od strane izvođača, koja nastupa u ime izvođača i usmjerava izvršenje ugovora u ime izvođača. Obzirom na odgovornost koju kao ključna osoba u provedbi FIDIC ugovora ima Predstavnik izvođača, bitno je da natjecatelj dokaže traženu sposobnost.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. 1. Cijena – 70 bodova relativni značaj kriterija – 70 %. Značaj 0

2. 2. Rok dovršetka radova – 5 bodova relativni značaj kriterija – 5 %. Značaj 0

3. 3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – 25 bodova relativni značaj kriterija – 25 %. Značaj 0

4. 3.1. Garantni rok (dužina roka) kvalitete izvedenih radova – 15 bodova relativni značaj podkriterija – 60 %. Značaj 0

5. 3.2. Iznos jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – 10 bodova relativni značaj podkriterija – 40 %. Značaj 0

6. Naručitelj će u dokumentaciji za nadmetanje u 2. stupnju ovog postupka javne nabave, u pozivu na dostavu ponude, detaljno razraditi kriterij ekonomski najpovoljnije ponude te odrediti metodologiju bodovanja.. Značaj 0

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
95/800-16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
22.8.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Mjesto:

Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb, Vončinina 3.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
VI.3)Dodatni podaci
VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe:
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresu: Republika Hrvatska, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U ograničenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— primitka odluke o nedopustivosti u odnosu na postupak pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje,
— primitka poziva na dostavu ponude u odnosu na sadržaj dokumentacije za izradu ponude,
— primitka izmjene dokumentacije za izradu ponude,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. članka 146. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i 143/13) nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Država: Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove objave:
20.6.2016