Suministros - 213319-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Material médico fungible

2018/S 094-213319

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 065-144261)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
PL
ul. Żeromskiego 113
Łódź
90-549
Polonia
Persona de contacto: Marta Teodorowicz-Stoińska
Teléfono: +48 426393621
Correo electrónico: m.teodorowicz@skwam.lodz.pl
Fax: +48 426393458
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://uskwam.umed.lodz.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawę materiałów oraz dzierżawę sprzętu, jednorazowego sprzętu, wkładów do podawania środków kontrastowych, pasków do badań poziomu glikemii, drutów oraz dystraktorów podniebiennych

Número de referencia: 78/93/94/95/100/101/102/103/115/PN/ZP/D/2018
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa materiałów do zabiegów okulistycznych oraz dzierżawa aparatów do witrektomii i fakoemulsyfikacji i mikroskopu okulistycznego wraz z użyczeniem systemu optycznego i przekazaniem narzędzi do markowania oka, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego oznaczania badań immunohistochemicznych dla Zakładu Patomorfologii i Laboratorium, jednorazowego sprzętu dla Kliniki Ortopedii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wkładów do podawania środków kontrastowych, pasków do badań poziomu glikemii, drutów dla Kliniki Ortopedii oraz dystraktorów podniebiennych dla Kliniki Chirurgii Szczękowo- Twarzowej z podziałem na 78 pakietów.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 065-144261

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 75
En lugar de:

Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Patomorfologii i Laboratorium USK im. WAM.

Léase:

Dostawa materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu dla Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku USK im. WAM.

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 78
En lugar de:

Pakiet nr 78

Léase:

Pakiet usunięty

Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis:
En lugar de:

Dostawa materiałów do zabiegów okulistycznych oraz dzierżawa aparatów do witrektomii i fakoemulsyfikacji i mikroskopu okulistycznego wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego oznaczania badań immunohistochemicznych dla Zakładu Patomorfologii i Laboratorium, jednorazowego sprzętu dla Kliniki Ortopedii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wkładów do podawania środków kontrastowych, pasków do badań poziomu glikemii, drutów dla Kliniki Ortopedii oraz dystraktorów podniebiennych dla Kliniki Chirurgii Szczękowo- Twarzowej z podziałem na 78 pakietów.

Léase:

Dostawa materiałów do zabiegów okulistycznych oraz dzierżawa aparatów do witrektomii i fakoemulsyfikacji i mikroskopu okulistycznego wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego oznaczania badań immunohistochemicznych dla Zakładu Patomorfologii i Laboratorium, jednorazowego sprzętu dla Kliniki Ortopedii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wkładów do podawania środków kontrastowych, pasków do badań poziomu glikemii, drutów dla Kliniki Ortopedii oraz dystraktorów podniebiennych dla Kliniki Chirurgii Szczękowo- Twarzowej z podziałem na 77 pakietów.

Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia

By warunek, o którym mowa w 1.2.1 został spełniony wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Pakiety 1-30: co najmniej 1 dostawę materiałów do zabiegów okulistycznych o wartości nie mniejszej niż:

Numer Pakietu Wartość brutto w PLN

Pakiet 1 32 000,00.

Pakiet 2 10 000,00.

Pakiet 3 17 000,00.

Pakiet 4 30 000,00.

Pakiet 5 85 000,00.

Pakiet 6 5 000,00.

Pakiet 7 30 000,00.

Pakiet 8 25 000,00.

Pakiet 9 2 000,00.

Pakiet 10 30 000,00.

Pakiet 11 6 000,00.

Pakiet 12 6 000,00.

Pakiet 13 16 000,00.

Pakiet 14 350,00.

Pakiet 15 230 000,00.

Pakiet 16 200 000,00.

Pakiet 17 600,00.

Pakiet 18 2 500,00.

Pakiet 19 30 000,00.

Pakiet 20 2 500,00.

Pakiet 21 10 000,00.

Pakiet 22 8 000,00.

Pakiet 23 1 600 000,00.

Pakiet 24 1 000 000,00.

Pakiet 25 400 000,00.

Pakiet 26 90 000,00.

Pakiet 27 3 500,00.

Pakiet 28 10 000,00.

Pakiet 29 450 000,00.

Pakiet 30 35 000,00.

Pakiet nr 31: co najmniej 1 dzierżawy aparatu do witrektomii o wartości nie mniejszej niż: 65 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 32: co najmniej 1 dzierżawy aparatu do fakoemulsyfikacji o wartości nie mniejszej niż: 100 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 33: co najmniej 1 dzierżawy mikroskopu okulistycznego o wartości nie mniejszej niż: 100 000,00 PLN brutto.

Pakiety nr 34-44: co najmniej jednej dostawy produktów odpowiadających przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż:

Numer Pakietu Wartość brutto w PLN

Pakiet 34 30 000,00.

Pakiet 35 90 000,00.

Pakiet 36 1 500,00.

Pakiet 37 4 000,00.

Pakiet 38 7 000,00.

Pakiet 39 10 000,00.

Pakiet 40 35 000,00.

Pakiet 41 225 000,00.

Pakiet 42 10 000,00.

Pakiet 43 3 500,00.

Pakiet 44 270 000,00.

Pakiet 45 25 000,00.

Pakiet 46 2 000,00.

Pakiet 47 15 000,00.

Pakiet 48 2 000,00.

Pakiet 49 2 000,00.

Pakiet 50 20 000,00.

Pakiet 51 10 000,00.

Pakiet 52 10 000,00.

Pakiet 53 7 000,00.

Pakiet 54 35 000,00.

Pakiet 55 8 000,00.

Pakiet 56 30 000,00.

Pakiet 57 1 000,00.

Pakiet 58 8 000,00.

Pakiet 59 50,00.

Pakiet 60 500,00.

Pakiet 61 600,00.

Pakiet 62 2 500,00.

Pakiet 63 130 000,00.

Pakiet 64 30 000,00.

Pakiet 65 1 500,00.

Pakiet 66 9 000,00.

Pakiet 67 1 000,00.

Pakiet 68 400,00.

Pakiet 69 800,00.

Pakiet 70 900,00.

Pakiet 71 450,00.

Pakiet 72 5 000,00.

Pakiet 73 10 000,00.

Pakiet 74 170 000,00.

Pakiet 75 100 000,00.

Pakiet 76 2 500,00.

Pakiet 77 7 000,00.

Pakiet nr 78: co najmniej 1 dzierżawy aparatu do automatycznego oznaczania badań immunohistochemicznych o wartości nie mniejszej niż: 2 200,00 PLN brutto.

Léase:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia

by warunek, o którym mowa w 1.2.1 został spełniony wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Pakiety 1-30: co najmniej 1 dostawę materiałów do zabiegów okulistycznych o wartości nie mniejszej niż:

Numer Pakietu Wartość brutto w PLN

Pakiet 1 32 000,00

Pakiet 2 10 000,00

Pakiet 3 17 000,00

Pakiet 4 30 000,00

Pakiet 5 11 000,00

Pakiet 6 5 000,00

Pakiet 7 30 000,00

Pakiet 8 25 000,00

Pakiet 9 2 000,00

Pakiet 10 30 000,00

Pakiet 11 6 000,00

Pakiet 12 6 000,00

Pakiet 13 16 000,00

Pakiet 14 350,00

Pakiet 15 230 000,00

Pakiet 16 200 000,00

Pakiet 17 600,00

Pakiet 18 2 500,00

Pakiet 19 30 000,00

Pakiet 20 2 500,00

Pakiet 21 10 000,00

Pakiet 22 8 000,00

Pakiet 23 1 600 000,00

Pakiet 24 1 000 000,00

Pakiet 25 400 000,00

Pakiet 26 90 000,00

Pakiet 27 3 500,00

Pakiet 28 10 000,00

Pakiet 29 450 000,00

Pakiet 30 35 000,00

Pakiet nr 31: co najmniej 1 dzierżawy aparatu do witrektomii o wartości nie mniejszej niż: 65 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 32: co najmniej 1 dzierżawy aparatu do fakoemulsyfikacji o wartości nie mniejszej niż: 100 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 33: co najmniej 1 dzierżawy mikroskopu okulistycznego o wartości nie mniejszej niż: 100 000,00 PLN brutto.

Pakiety nr 34-44: co najmniej jednej dostawy produktów odpowiadających przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż:

Numer Pakietu Wartość brutto w PLN

Pakiet 34 30 000,00

Pakiet 35 90 000,00

Pakiet 36 1 500,00

Pakiet 37 4 000,00

Pakiet 38 7 000,00

Pakiet 39 10 000,00

Pakiet 40 70 000,00

Pakiet 41 225 000,00

Pakiet 42 10 000,00

Pakiet 43 3 500,00

Pakiet 44 200 000,00

Pakiet 45 25 000,00

Pakiet 46 2 000,00

Pakiet 47 15 000,00

Pakiet 48 2 000,00

Pakiet 49 2 000,00

Pakiet 50 20 000,00

Pakiet 51 10 000,00

Pakiet 52 10 000,00

Pakiet 53 7 000,00

Pakiet 54 35 000,00

Pakiet 55 8 000,00

Pakiet 56 30 000,00

Pakiet 57 1 000,00

Pakiet 58 8 000,00

Pakiet 59 50,00

Pakiet 60 500,00

Pakiet 61 600,00

Pakiet 62 2 500,00

Pakiet 63 130 000,00

Pakiet 64 30 000,00

Pakiet 65 1 500,00

Pakiet 66 9 000,00

Pakiet 67 1 000,00

Pakiet 68 400,00

Pakiet 69 800,00

Pakiet 70 900,00

Pakiet 71 450,00

Pakiet 72 5 000,00

Pakiet 73 10 000,00

Pakiet 74 270 000,00

Pakiet 75 70 000,00

Pakiet 76 2 500,00

Pakiet 77 7 000,00

Pakiet 78 Pakiet usunięto

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 05/06/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 05/07/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 05/06/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 05/07/2018
Hora local: 09:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Wszystkie zmiany znajdują się w SIWZ wraz z załącznikami.