TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213323-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Expositores

2018/S 094-213323

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 066-146377)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
Wrocław
50-153
Polonia
Persona de contacto: Anna Twardowska
Teléfono: +48 717265678 / 713438839-289
Correo electrónico: przetargi@mnwr.art.pl
Fax: +48 713725159
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mnwr.art.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w MSW, oddz. Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Część II

Número de referencia: 9/2018
II.1.2)Código CPV principal
39133000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę polegającą na rozmieszczeniu i instalacji wraz z montażem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji Projektu pn.Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. W/w postępowanie stanowi II część całości dostaw przewidzianych w Projekcie. Dostawa obejmuje:

1 system sterowania,

2 oświetlenie i multimedia,

3 elektroakustyka – system koncertowy,

4 elektroakustyka – system stały,

5 konstrukcje modułowe,

6 wciągarki,

7 adaptacja akustyczna,

8 estrada,

9 elementy wyposażenia eventowego i wystaw,

10 system zaciemniający,

11 kontent – system multimedialny

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 066-146377

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 18/05/2018
Hora local: 08:45
Léase:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 08:45
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 18/05/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

1. Dokumenty przedmiotowe.

W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP wymaga a Wykonawca składa na żądanie Zamawiającego dokumenty przedmiotowe: opis parametrów urządzeń tj. wypełnioną tabelę wg. przykładowego wzoru nr 5 załączonego do IDW oraz opisy (karty materiałowe) tj. karty katalogowe i/lub specyfikacje techniczne, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę, określające producenta i model oferowanych urządzeń i elementów systemu, potwierdzające spełnienie parametrów określonych w OPZ. Zamawiający dokona, w oparciu o złożone ww. dokumenty przedmiotowe, sprawdzenia zgodności wszystkich parametrów oferowanych produktów z OPZ (część III SIWZ wraz z załącznikami). Złożone na wezwanie, w trybie art. 26 ust. 1 ustawy PZP, dokumenty przedmiotowe muszą być ponumerowane a numeracja odnosić się do Tabeli ceny złożonej w ofercie.

Podane w OPZ parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia równoważnego w zakresie spełnienia minimalnych lub wyższych wymagań i parametrów technicznych, pozwalających osiągnąć efekt końcowy, zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

2. Zawartość oferty

1) Treść Oferty – oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z treścią SIWZ, zawierające w swojej treści sposób realizacji zamówienia, jak też zakres zobowiązania wykonawcy.

2) Oferta, w treści zgodnej z przykładowym formularzem załączonym do SIWZ,

3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), o którym mowa w Dziale X ust. 1 IDW.

4) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, jeśli jest to wiadome w danym momencie.

5) Projekt wykonawczo-warsztatowy z prototypem elementów systemu do oceny w kryterium: „Projekt wykonawczo-warsztatowy oraz prototyp elementów systemu”.

6) Opracowanie merytoryczne do oceny w kryterium: „Metodologia”.

7) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, do oceny w kryterium: jakość – Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, na formularzu przygotowanym wg przykładowego wzoru wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia, do oceny w kryterium: jakość – doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia.

8) Tabela ceny.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełnioną tabelę ceny, wg przykładowego wzoru Załącznika nr 4, w której podane będzie: model, typ i producenci oferowanych urządzeń oraz wartość jednostkową elementów, składających się na zestaw i wartość zestawów.

Podane w OPZ parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia równoważnego w zakresie spełnienia minimalnych lub wyższych wymagań i parametrów technicznych, pozwalających osiągnąć efekt końcowy, zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.