Suministros - 213326-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Grajewo: Captadores solares para la producción de calor

2018/S 094-213326

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 072-159065)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Grajewo
ul. Strażacka 6A
Grajewo
19-200
Polonia
Persona de contacto: Dariusz Doliwa, Katarzyna Wojsław
Teléfono: +48 862730802
Correo electrónico: sekretariat@um.grajewo.pl
Fax: +48 862730803
Código NUTS: PL842

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.grajewo.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II

Número de referencia: RI.7013.1.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 209 zestawów kolektorów słonecznych przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Grajewa, realizowanego w ramach projektu pn. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 072-159065

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Zamawiający żąda wniesienia wadium kwocie 50.000 zł, w terminie i na zasadach określonych w pkt. XI SIWZ.

Léase:

Zamawiający żąda wniesienia wadium kwocie 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w terminie do dnia 4.6.2018 r. do godz.10:00 na zasadach określonych w pkt. XI SIWZ.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 22/05/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zmiana dokonana w związku z opublikowaniem na stronie Zamawiającego (http://bip.um.grajewo.pl/) w dniu 15.5.2018 r. odpowiedzi i wyjaśnień na złożone przez potencjalnych Wykonawców zapytania a tym samym zmiany treści SIWZ