TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213332-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Impresoras láser

2018/S 094-213332

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 079-176082)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30
Warszawa
02-528
Polonia
Persona de contacto: Prokuratura Krajowa ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
Teléfono: +48 221251390
Correo electrónico: Marcin.Duchnowicz@pk.gov.pl
Fax: +48 221251313
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pk.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) (...)

Número de referencia: PK XF 261.11.2018
II.1.2)Código CPV principal
30232110
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: "Zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.".

2. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności do:

a) Dostawy Sprzętu, to jest:

1) drukarek laserowych format A4

2) urządzeń wielofunkcyjnych

3) skanerów formatu A4 oraz skanerów formatu A3

b) Świadczenia Usług związanych z wniesieniem Sprzętu do Punktów dystrybucyjnych, do pomieszczeń wskazanych przez lokalnych administratorów.

c) Przygotowania dokumentacji związanej z dostawą Sprzętu to jest: list kontrolnych zgodności dostarczanego Sprzętu z Wymaganiami, Harmonogramu dostaw.

d) Udzielenia Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości Sprzętu oraz wykonania wszelkich usług wynikających z udzielonej gwarancji jakości.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 079-176082

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
En lugar de:

1. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych);

b) w ciągu każdego z ostatnich trzech lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert osiągnął ogólny roczny obrót w wysokości co najmniej 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Jeśli okres działalności podmiotu jest krótszy niż 3 lata, warunek uznaje się za spełniony, jeśli osiągnął wskazany obrót w każdym z ostatnich lat obrotowych.

Léase:

1. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych);

b) w ciągu każdego z ostatnich 3 lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert osiągnął ogólny roczny obrót w wysokości co najmniej 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych). Jeśli okres działalności podmiotu jest krótszy niż 3 lata, warunek uznaje się za spełniony, jeśli osiągnął wskazany obrót w każdym z ostatnich lat obrotowych.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 01/06/2018
Hora local: 11:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 01/06/2018
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: