Suministros - 213394-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Ambulancias

2018/S 094-213394

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 054-119108)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstvo na zdraveopazvaneto
000695317
ploshtad „Sveta Nedelya“ No. 5
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Vanya Mitkova
Teléfono: +359 29301314
Correo electrónico: vmitkova@mh.government.bg
Fax: +359 29301451
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mh.government.bg/bg/

Dirección del perfil de comprador: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-400-broya-medicinski-prevozni-sredstva/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ по четири обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
34114121
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции:

— ОП № 1: Линейка за спешна медицинска помощ, тип B — линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг (набл. на пациенти) — 185 бр.,

— ОП № 2: Линейка за спешна медицинска помощ, тип B с повишена проходимост — линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг (набл. на пациенти) — 42 бр.,

— ОП № 3: Линейка за спешна медицинска помощ, тип B със задвижване 4Х4 — линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг (набл. на пациенти) — 78 бр.,

— ОП № 4: Линейка за интензивни медицински грижи, тип C — линейка, конструирана и оборудвана за превоз, интензивно лечение и мониторинг (набл. на пациенти) — 95 бр.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 054-119108

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
En lugar de:
Fecha: 09/05/2018
Hora local: 17:30
Léase:
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 17:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Условия за отваряне на офертите
En lugar de:
Fecha: 10/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: