TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213409-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Material médico fungible

2018/S 094-213409

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 078-173714)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231
Warszawa
00-416
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Teléfono: +48 225841110
Correo electrónico: zamowienia@szpital-orlowskiego.pl
Fax: +48 225841109
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://szpital-orlowskiego.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktów leczniczych – alteplasum, hydrocortisonum i inne, implantów w ciągu 12 miesięcy oraz opatrunków w ciągu 24 miesięcy

Número de referencia: 25/8/2018
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa produktów leczniczych: alteplasum, hydrocortisonum i inne, implantów w ciągu 12 miesięcy oraz opatrunków w ciągu 24 miesięcy

Opis: szczegółowe zestawienie ilościowo-asortymentowe znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 078-173714

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.6
Lote nº: Pakiet nr 5
Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa wartość
En lugar de:

Wartość bez VAT: 121 000.00 PLN

Léase:

Wartość bez VAT: 93 590,00 PLN

Número de apartado: VI.3
En lugar de:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie częściowe nr Kwota

Nr 1 - 400,00 PLN

Nr 2 - 700,00 PLN

Nr 3 - 200,00 PLN

Nr 4 - 5 300,00 PLN

Nr 5 - 2 400,00 PLN

Nr 6 - 1 100,00 PLN

Nr 7 - 100,00 PLN

Nr 8 - 12 700,00 PLN

Nr 9 - 4 100,00 PLN

Nr 10 - 500,00 PLN

Léase:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie częściowe nr Kwota

Nr 1 - 400,00 PLN

Nr 2 - 700,00 PLN

Nr 3 - 200,00 PLN

Nr 4 - 5 300,00 PLN

Nr 5 - 1 870,00 PLN

Nr 6 - 1 100,00 PLN

Nr 7 - 100,00 PLN

Nr 8 - 12 700,00 PLN

Nr 9 - 4 100,00 PLN

Nr 10 - 500,00 PLN

Número de apartado: VI.3
En lugar de:

III. Wykaz dokumentów przedmiotowych, potwierdzających, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego składanych przez Wykonawców zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego:

Wymagany dokument:

1. Oświadczenie – dotyczy produktów leczniczych

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty lecznicze zostały prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa dopuszczone do obrotu i do użytku w działalności leczniczej, w szczególności tj. posiadają pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską lub Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej (jeżeli przepisy nakładają obowiązek jego posiadania), z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4.1 do SIWZ.

2. Oświadczenie- dotyczy wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy).

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.5.2010 r o wyrobach medycznych (deklaracja zgodności/certyfikat CE/ powiadomienie/wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych)*, a także oświadczenie, iż na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające to oświadczenie – sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 4.2 do SIWZ.

Léase:

III. Wykaz dokumentów przedmiotowych, potwierdzających, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego składanych przez Wykonawców zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego:

Wymagany dokument:

1. Oświadczenie – dotyczy produktów leczniczych

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty lecznicze zostały prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa dopuszczone do obrotu i do użytku w działalności leczniczej, w szczególności tj. posiadają pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską lub Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej (jeżeli przepisy nakładają obowiązek jego posiadania), z wykorzystaniem wzoru — załącznik nr 4.1 do SIWZ.

2. Oświadczenie - dotyczy wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy).

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (deklaracja zgodności/certyfikat CE/ powiadomienie/wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych)*, a także oświadczenie, iż na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające to oświadczenie – sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 4.2 do SIWZ.

3. Oświadczenie (dot. pakietu nr 8 - wyroby jałowe, wyroby z gazy) - załącznik nr 9 do SIWZ.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 05/06/2018
Hora local: 10:30
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 30/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 05/06/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 11

Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego (Apteka).

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostaw częściowych / Waga: 3

Cena - Waga: 97

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 26 260,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 12

Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego (Apteka).

II.2.4) Opis zamówienia:

Pakiet nr 12.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostaw częściowych / Waga: 3

Cena - Waga: 97

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 1 150,00 PLN

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie częściowe

Nr 11 - 510,00 PLN

Nr 12 - 20,00 PLN