TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213418-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Cracovia: Material pedagógico

2018/S 094-213418

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polonia
Persona de contacto: Małgorzta Palimąka
Teléfono: +48 126160718
Correo electrónico: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
Código NUTS: PL21

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.malopolska.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.malopolska.pl/umwm/

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa nagród, pomocy dydaktyczno- naukowych dla uczniów szkół w ramach projektu pn. „Małopolskie Talenty” w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.1, Poddziałania 10.1.5 Typ B. Regionaln

II.1.2)Código CPV principal
39162100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup i dostawa nagród, pomocy dydaktyczno-naukowych dla uczniów szkół biorących udział w projekcie pn. Małopolskie Talenty w tym: 224 tabletów, 80 dysków zewnętrznych oraz 224 pendriv-ów.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 130 847.06 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup i dostawa nagród, pomocy dydaktyczno-naukowych dla uczniów szkół biorących udział w projekcie pn. Małopolskie Talenty w tym: 224 tabletów, 80 dysków zewnętrznych oraz 224 pendriv-ów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Zamówienie jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.1, Poddziałania 10.1.5 Typ B. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 2018/S 065-144227) nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 065-144227

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
15/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
ITPunkt, Sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 26a
Ruda Śląska
41-700
Polonia
Código NUTS: PL22
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 130 847.06 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018