Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 213452-2018

18/05/2018    S94

Sverige-Simrishamn: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

2018/S 094-213452

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Simrishamns kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0969
Ort: Simrishamn
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 272 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Stina Öberg
E-post: stina.oberg@simrishamn.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.simrishamn.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afijkxnkva&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afijkxnkva&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem Tekniska konsulttjänster - M6 Mark och exploateringsingenjör

Referensnummer: 18/11
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71240000 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Simrishamns kommun önskar få in ansökningar till sitt dynamiska inköpssystem för tekniska konsulter inriktning Mark- och exploateringsingenjör.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71300000 Ingenjörstjänster
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71400000 Stadsplanering och landskapsvård
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Simrishamns kommun önskar få in ansökningar till sitt dynamiska inköpssystem för tekniska konsulter inriktning Mark- och exploateringsingenjör.

I uppdragen ingår sedvanligt arbete inom ramen för mark- och exploateringsenhetens uppdrag på kommunen. Konsulten ska arbeta i mark och exploateringsenhetens linjearbete samt i kommunens samhällsbyggnadsprojekt från initiering till genomförande, bl.a. i detaljplaneprocessen och företräda kommunen som fastighetsägare, genomförande av förhandlingar etc.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 15/06/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/05/2028
Lokal tid: 00:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/05/2028

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2018