Byggentreprenader - 213461-2017

03/06/2017    S106    Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Selektivt förfarande 

Danmark-Helsingör: Fjärrvärme

2017/S 106-213461

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Forsyning Helsingør A/S
Postadress: Haderslevvej 25
Ort: Helsingør
Nuts-kod: DK021 Østsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Larsen
E-post: frl@fh.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.fh.dk/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: www.fh.dk/fagfolk/udbud
Ytterligare upplysningar kan erhållas från annan adress:
Officiellt namn: Damgaard Rådgivende Ingeniører
Postadress: Algade 43
Ort: Roskilde
Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Bach Sørensen
E-post: ibs@damgaard-ri.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: http://damgaard-ri.dk/

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Damgaard Rådgivende Ingeniører ApS
Postadress: Algade 43
Ort: Roskilde
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Bach Sørensen
E-post: ibs@damgaard-ri.dk
Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland

Internetadress(er):

Allmän adress: http://damgaard-ri.dk/

I.6)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rammeaftale for montage af fjernvarmeunits til boliger.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
09323000 Fjärrvärme
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

VVS-arbejder i forbindelse med montage af fjernvarmeunits hovedsagligt udstyret med gennemstrømningsvekslere til opvarmning af brugsvand i boliger i Helsingør.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42511100 Värmeväxlare
45331100 Installation av centralvärme
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK021 Østsjælland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsingør.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I løbet af de kommende år tilbydes kommende fjernvarmekunder i Helsingør en komplet husinstallation, som afregnes via en månedlig leje. Dette udbud omfatter således montage af maksimalt forventet ca. 700 fjernvarmeunits over en periode på 1-8 år.

Arbejdet omfatter afmontering og fjernelse af det eksisterende gas- eller oliefyr og herefter installation af en fjernvarmeunit med gennemstrømningsveksler.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontrakten løber i en periode på 1 år. Efter den 1-årige periode vil Bygherren have mulighed for at forlænge kontrakten 7 x 1 år. Kontrakten løber således maksimalt i 8 år.

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 4
högsta antal: 6
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

Dokumentation for at ansøgerne ikke befinder sig i nogen af de i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU artikel 57, stk. 1, litra a), b), c), d), e) og f) nævnte situationer. Dette kan dokumenteres i form af certifikater, attester, erklæringer og anden dokumentationen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU artikel 60, stk. 1., 2., 3., 4., og bilag XII. Dokumentation må højst være 6 måneder gammel ved udløbet af fristen for indlevering af ansøgningen.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

For de seneste 3 år bedes vedlagt:

— firmaets omsætning for opgaver i forbindelse med montage af fjernvarmeunits

— firmaets overskud

— firmaets egenkapital.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Referencer der illustrerer virksomhedens erfaring og ekspertise i montage af fjernvarmeveksler units i Danmark til boliger, hvor der veksles varme på både rumvarme og brugsvand.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle.

Referencerne skal angive kontraktens samlede omfang i DKK, kundens navn, kontaktadresse og telefonnummer.

III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
Förteckning över och kortfattad beskrivning av reglerna och kriterierna:

Krav fremkommer til de prækvalificerede i udbudsdokumenterne.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:

Der kræves sikkerhedsstillelse og garantier i henhold til udbudsdokumenterne.

III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:

Krav fremkommer til de prækvalificerede i udbudsdokumenterne.

III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:

Sammenslutninger af aktører skal hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og skal udpege en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle sammenslutningens parter kan træffe bindende beslutninger vedrørende kontrakten.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Krav fremkommer til de prækvalificerede i udbudsdokumenterne.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/06/2017
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 03/07/2017
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/09/2017
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Prækvalifikationsmaterialet skal sendes pr. e-mail til Ida Bach Sørensen / ibs@damgaard-ri.dk med kopi til Finn Larsen / frl@fh.dk. E-mail skal mærkes med »Ansøgning om prækvalifikation, montage af fjernvarmeunits, Forsyning Helsingør«

Hver ansøger kan alene indgive 1 anmodning om prækvalifikation.

Ordregiver vil prækvalificere maksimalt 6 og minimum 4 ansøgere, der vurderes egnet til at løse opgaven på baggrund af de indsendte oplysninger, som nævnt i pkt. III.1.1), pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3). Ved mere end 6 egnede udvælges de seks med mest relevante referencer. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen for at leve op til kravene i pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved at disse enheder fremlægger en erklæring med tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Har ansøger klart identificeret de andre enheder, anses det for godtgjort, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer.

Hvor en deltager i et konsortium, joint venture eller lign. ikke vedlægger de krævede oplysninger om personlige forhold, jf. punkt III.1.1), om økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) og om teknisk kapacitet, jf. punkt III.1.3), er ordregiver berettiget, men ikke forpligtet, til at afvise konsortiets ansøgning som ukonditionsmæssig.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/06/2017