Servicios - 213489-2018

18/05/2018    S94    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bélgica-Genk: Automóviles para pasajeros

2018/S 094-213489

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wit-Gele Kruis Limburg VZW
Welzijnscampus 25
Genk
3600
Bélgica
Persona de contacto: De heer Jan Schulpen
Teléfono: +32 89365985
Correo electrónico: jan.schulpen@limburg.wgk.be
Fax: +32 89300889
Código NUTS: BE223

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.witgelekruis.be

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/26/WJ/2018
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Andere
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Raamovereenkomst voor de levering van dienstwagens met full service onderhoudscontract en dienstverlening

Número de referencia: 2018/006
II.1.2)Código CPV principal
34110000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34111000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE223
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Genk.

II.2.4)Descripción del contrato:

Visie van het Wit Gele Kruis Limburg: Het bieden van warme, kwaliteitsvolle zorg in de thuisverpleging.

Om deze visie te realiseren wensen wij onze medewerkers optimaal te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. Hun dienstwagen is hierbij ook een zeer belangrijk werkmiddel. Bij de keuze voor een nieuwe dienstwagen en de manier hoe deze geconfigureerd dient te worden, wenst het Wit Gele Kruis Limburg maximaal rekening te houden met een optimale dagelijkse ondersteuning van de medewerkers bij het uitvoeren van hun taak. Wit Gele Kruis Limburg wil haar maatschappelijke rol anderzijds maximaal opnemen door te kiezen voor duurzame en milieuvriendelijke dienstwagens.

Er wordt een raamovereenkomst opgesteld met slechts 1 inschrijver. Het Wit-Gele Kruis Limburg wil uit organisatorisch oogpunt (gelet op de omvang van afspraken met verschillende garagisten van het merk) voor de periode van deze opdracht slechts met 1 merk werken.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit en technische waarde / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: rijcomfort, design, prestaties/zicht en perceptie van veiligheid / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: ergonomie / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Verleende waarborg / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Vaste kosten per wagen over 6 jaar / Ponderación: 50
Criterio relativo al coste - Nombre: Full Service contract / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Wisselstukken en uurtarieven / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Gemiddeld verbruik / Ponderación: 20
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 72
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.06.2016;

2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.06.2016.

*Het UEA dient door de onderaannemer(s) te worden ingevuld.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

* In navolging van art. 63 van het KB van 18.04.2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Niet van toepassing

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. NVT

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Minstens 3 referenties waaruit blijkt dat de inschrijver in de loop van de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offerte gelijkaardige leveringen heeft gedaan tot tevredenheid van de betrokken organisatie. Bij levering over meerdere jaren wordt het gemiddelde opdrachtbedrag per jaar vermeld en het totaal aantal voertuigen in het wagenpark van de opdrachtgever.

2. Een verklaring van het betrokken dealernetwerk in de provincie Limburg. Deze verklaring dient te zijn aangevuld met een overzicht op kaart en een uitgeschreven lijst van de adressen van de beschikbare servicepunten. Ook de servicepunten gelegen binnen een straal van 10 km buiten de provinciegrens dienen in deze verklaring te worden opgenomen.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Minstens 1 van de attesten heeft betrekking op de levering van minimaal 150 voertuigen.

2. minimaal 10 servicepunten gelijkmatig verdeeld over de provincie Limburg

Indien er geen behoorlijke dekking van de servicepunten is (minimaal 10 servicepunten gelijkmatig verdeeld over de provincie Limburg) zal er een gratis pick-up and delivery van de voertuigen moeten worden aangeboden in geval van onderhoud (op afspraak) of enige andere interventie door de dealer (binnen 4 uur na melding).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años: Het Wit Gele Kruis Limburg beoogt met dit dossier een aankoop van circa 1800 wagens gespreid over een periode van 6 jaar en dit in meerdere leveringen. Het correcte aantal van de deellevering zal minimaal 1 maand voordat de levering dient plaats te vinden aan de leverancier worden kenbaar gemaakt. Ook zal er jaarlijks aan het einde van elk jaar een prognose worden verstr...(zie opdrachtdocumenten)
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 24/09/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Welzijnscampus 25, 3600 Genk, zaal Alden Biesen (eerste verdieping).

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank van eerste aanleg
Vrijthof 2
Tongeren
3700
Bélgica
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018