Služby - 213675-2020

08/05/2020    S90

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva na poskytovanie služieb „technickej podpory rádiofrekvenčného spektra“

2020/S 090-213675

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 054-127372)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska obranná agentúra
Poštová adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1050
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na poskytovanie služieb „technickej podpory rádiofrekvenčného spektra“

Referenčné číslo: 20.CAP.OP.044
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Dodávateľ bude musieť:

— poskytovať (technické) štúdie kompatibility v oblasti spektrálneho riadenia, správy frekvencií a procesu vývoja právnych predpisov;

— účastniť sa na odborných stretnutiach (na požiadanie), keď sa nemôžu zúčastniť podieľajúce sa členské štáty,

— poskytovať výsledky a správy o štúdiách a stretnutiach pre spoločenstvo,

— zúčastňovať sa v prípade potreby na stretnutiach projektového tímu rádiofrekvenčného spektra EDA (2 až 3 jednodňové stretnutia ročne).

Hlavná časť práce, ktorú má vykonať dodávateľ, súvisí s konaním príslušných skupín Medzinárodnej telekomunikačnej únie (rádiokomunikačný sektor) (International Telecommunication Union Radiocommunication Sector – ITU-R) a Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations – CEPT), ktoré sa stretávajú pravidelne.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/05/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 054-127372

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 11/05/2020
Miestny čas: 17:00
má byť:
Dátum: 18/05/2020
Miestny čas: 17:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 12/05/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 19/05/2020
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: