Υπηρεσίες - 213677-2020

08/05/2020    S90

Ιταλία-Πάρμα: Παροχή υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για τα παιδιά του προσωπικού της EFSA

2020/S 090-213677

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 046-107704)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Ταχ. διεύθυνση: via Carlo Magno 1A
Πόλη: Parma
Κωδικός NUTS: ITH52 Parma
Ταχ. κωδικός: 43126
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για τα παιδιά του προσωπικού της EFSA

Αριθμός αναφοράς: OC/EFSA/HUCAP/2020/01
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80110000 Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με έδρα την Πάρμα (ΙΤ), προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή ορισμένου αριθμού βρεφονηπιακών σταθμών που θα φιλοξενήσουν παιδιά του προσωπικού της EFSA, αρχίζοντας από το σχολικό έτος 2020-2021.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/05/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 046-107704

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Κανόνες για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:

Ημερομηνία: 18.5.2020

Τοπική ώρα: 14.30

Τόπος:

EFSA – via Carlo Magno 1A, Parma 43126, ΙΤΑΛΙΑ

Διάβαζε:

Ημερομηνία: 25.5.2020

Τοπική ώρα: 14.30

Τόπος:

Εικονική συνεδρίαση μέσω του Skype

Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Αντί:
Ημερομηνία: 18/05/2020
Τοπική ώρα: 14:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 25/05/2020
Τοπική ώρα: 14:30
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Λόγω της κρίσης COVID-19, οι επακόλουθοι περιορισμοί στις μετακινήσεις και στην πρόσβαση στο κτίριο της EFSA, η συνεδρίαση αποσφράγισης των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω σύνδεσης βίντεο σε μια διαδικτυακή συνάντηση. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση πρέπει να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση EFSAProcurement@efsa.europa.eu για να ζητήσουν πρόσβαση στην συνεδρίαση αποσφράγισης, το αργότερο έως τις 22.5.2020 στις 23:59, τοπική ώρα, στην EFSA. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν παρατείνεται. Στους υποψήφιους που θα μεταβούν στις εγκαταστάσεις της EFSA για την αποσφράγιση των προσφορών, δεν θα επιτραπεί να εισέλθουν στο κτίριο.