Lucrări - 213776-2017

03/06/2017    S106    - - Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Targu Mures: Lucrări de construcţii de piste de decolare şi de aterizare

2017/S 106-213776

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Judetul Mures
Piata Victoriei nr. 1
În atenția: Carmen Patran
540026 Targu Mures
România
Telefon: +40 265263211
E-mail: achizitii@cjmures.ro
Fax: +40 265268718

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.cjmures.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
„RK suprafete de miscare si RESA (inclusiv instalatii aferente)” - la Aeroportul Transilvania Targu Mures.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Executare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Localitatea Vidrasau, oras Ungheni, judetul Mures.

Cod NUTS RO125

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Lucrarile propuse în documentatia tehnica - sunt:
— reparatia pistei de decolare-aterizare de 2 000 m lungime si 45 m latime si a acostamentelor aferente;
— refacerea caii de rulare Bravo de 131 m lungime si 23 m latime;
— racordarea caii de rulare Alfa, existenta, la pista pe o lungime de 25 m;
— refacerea platformei de îmbarcare-debarcare APRON 1 de 170 m lungime si 83 m latime;
— refacere drum platforma lungime 170 m si latime 7,0 m;
— lucrari de canalizare pluviala în incinta aeroportului;
— separator de hidrocarburi Q n = 400 l/s si debit total Q total = 1 300 l/s;
— lucrari de balizaj si instalatii electrice specifica activitatii aeroportuare, grup electrogen nou 400 kVa;
— lucrari de terasamente aferente zonelor de siguranta laterale si a zonelor de oprire de siguranta de la capetele pistei de decolare-aterizare (RESA);
— lucrari de marcare a suprafetelor de miscare aeroportuare.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45235200, 34928520, 45232400, 45235320, 45316213

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 22 169 RON;
Cheltuieli pentru investitia de baza: 56 944 370 RON;
din care suprafete de miscare 42 704 280 RON;
Canalizare 4 119 517 RON;
Balizaj 8 487 587 RON;
Montaje utilaje tehnologice 234 507 RON
Utilaje si echipamente 1 328 871 RON;
Dotari 69 607 RON;
Organizarea de santier: 341 666 RON;
din care constructii si instalatii 284 722 RON;
Cheltuieli conexe organizarii santierului 56 944 RON;
Probe tehnologice si teste: 289 005 RON.
Valoarea estimată fără TVA: 57 597 210 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
în zile: 108 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
— Cuantum: 575 972 RON;
— Valabilitate: 120 de zile calendaristice de la termenul limita de primire a ofertelor;
— Forma de constituire: conform art. 36 alin. (1) din HG 395/2016
În cazul viramentului bancar acesta se va efectua în contul autoritatii contractante nr. RO11TREZ4765006XXX000224, deschis la Trezoreria Municipiului Târgu Mures, cod fiscal: 4322980.
În cazul instrumentului de garantare, acesta trebuie sa faca referire la toate cazurile privind dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de participare conform art. 37, alin. (1) din HG 395/2016;
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare.
Scrisoarea de garantie emisa în strainatate va fi prezentata si însotita de traducere autorizata în limba româna.
Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie încarcata în SEAP cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Cuantum garantie de buna a executie: 10 % din pretul contractului fara TVA.
Modul de constituire:
— prin virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conform art.40 din Hotararea nr. 395/2016. Garantia de buna executie constituita printr-un virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, devine anexa la contract si trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa respectând prevederile art. 36 alin. (3) –(5) din Hotararea nr. 395/2016.
sau
— prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale conform art. 40, alin. (3) din Hotarirea nr. 395/2016;
Modul de restituire a garantiei de buna executie: potrivit prevederilor art. 42 din HG nr. 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Bugetul Consiliului Judetean Mures.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Motive de excludere a ofertantului:
A.) Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Se va completa de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant cerinta corespunzatoare in formular DUAE ca dovada preliminara care confirma ca ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul indeplineste cerinta, urmand ca inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezentarea:
Cazierului judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
B.) Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Se va completa de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant cerinta corespunzatoare in formular DUAE ca dovada preliminara care confirma ca ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul indeplineste cerinta, urmand ca inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, prezentarea:
— Certificatului de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat, eliberat de organul fiscal competent, pe raza caruia isi are sediul social operatorul economic. Certificatele fiscale pe care operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire are obligatia sa le prezinte ca documente justificative prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
— Certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de organul fiscal competent. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire are obligatia prezentarii la solicitarea AC, a unor documente actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Referitor la certificatele constatatoare emise de autoritatile locale, privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, acestea se vor prezenta pentru: Sediul social, sediile secundare, precum si pentru punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata.
Dupa caz, se vor prezenta documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 din legea 98/ 2016 privind achizitiile publice.
Ofertantii straini clasati pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire au obligatia de a prezenta certificatele respective actualizate la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016.
C.) Ofertantul nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; se va completa de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant cerinta corespunzatoare in formular DUAE, ca dovada preliminara care confirma ca ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul indeplineste cerinta.
In vederea dovedirii neîncadrarii ofertantului în situatia unui conflict de interese se comunica în cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante precum si a persoanelor desemnate, implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii, sunt: Péter Ferenc, presedintele Consiliului Judetean Mures; Dancu Ovidiu si Cîmpeanu Alexandru, vicepresedinti; Cosma Aurelian – Paul, secretarul judetului; Nemes Genica, directorul Directiei Juridice si Administratie Publica; Marginean Ioan Alin, directorul Directiei Economice; Márton Katalin, director executiv; Tcaciuc Ioana, sef serviciu Buget; Patran Carmen-Daniela, sef serviciu Investitii si Achizitii Publice; Suciu Rodica Luminita, sef birou Financiar-Contabil; Farkas Adriana, sef serviciu Juridic; Popa Elena, sef serviciu Resurse Umane; Lefter Erika, consilier juridic, Kakasi András, consilier juridic; Buta Alina Ramona, consilier juridic; Lokodi Emöke, consilier juridic; Szövérfi Gabriella; consilier juridic, Dohotariu Monica-Mihaela, consilier Compartiment Patrimoniu si Servicii Publice; Savu Felicia- Maria, consilier Compartiment Achizitii Publice; Platon Adela Ionela, consilier Compartiment Achizitii Publice; Pologea Ioan consilier Compartiment Achizitii Publice, Kádár Katalin Inspector Compartimentul Analiza si Asistenta Economica; Miklós Kinga consilier Compartiment Investitii; Tamas Teofil consilier Compartiment Investitii; Ene Gabriela consilier Compartiment Investitii;
Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Péter Ferenc, presedintele Consiliului Judetean Mures; Dancu Ovidiu si Cîmpeanu Alexandru, vicepresedinti; consilieri judeteni: Aszalos Gavril, Bartha Mihaly, Baciu Marius Tiberiu, Balas Ionela Daniela, Bardosi Dragos-Tiberiu, Bândea Eugen, Biró József-Attila, Bolos Vasile Grigore, Brassai Zsombor, Cerghizan Marius-Vasile, Fülöp József, Gliga Ioan Florin, György Alexandru, Gergely Simion, Ilies Ovidiu-Tudor, Kedei Pál Elod, Kolcsar Anquetil-Karoly, Kovács Mihály-Levente, Kupas Janos, Moldovan Angela, Molnar Ervin, Pokorny Vasile Stefan, Pop Cosmin, Rata Nadia-Dinuca, Sabau Pop Aurelian-Olimpiu, Somesan Stefan, Szabó Albert, Szabó Árpád, Szigyárto Zsombor-Istvan, Tatár Béla, Teth Bianca Minodora, Toganel Cristina-Mara.
Persoane din cadrul RA Aeroport Transilvania Tîrgu-Mures: Baceanu Ioan-Toni - director operational; Pop Ioan-Petru - vicepresedinte Consiliu de Administratie; Potcoava Gheorghe-Cristian - director tehnic; Barbuceanu Alexandru Daniel - proiectant.
Modalitatea prin care va fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Declaratia de neincadrare in prevederile art. 60 care se va încarca în SEAP odata cu DUAE cu informatiile aferente situatiei lor (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).
Deasemenea odata cu DUAE se vor prezenta si angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Atentionari speciale:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor:
Persoane juridice/fizice române:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul din raza teritoriala unde ofertantul îsi are sediul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.
2. Certificat de autorizare eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Româna pentru prestarea de activitati în domeniul aviatiei civile cod AAC, care sa acopere toate categoriile de lucrari ce fac obiectul prezentei proceduri si care sunt supuse integral autorizarii din partea entitatii care efectueaza activitatile de autorizare si supraveghere a organizatiilor care desfasoara activitati în domeniul aeroportuar sau conex în baza atributiilor care îi revin în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1448/2014 si a Deciziei directorului General al Autoritatii Aeronautice Civile Române nr. 1008 din 2.11.2016, respectiv pentru:
— Constructii si/sau instalarea de obiective noi pentru infrastructura de aerodrom;
— Executarea de lucrari de mentenanta (reparatii si întretinere) si/sau modernizare la obiectivele pentru infrastructura de aerodrom.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Initial se va completa si prezenta DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, autorizare AACR sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Persoane juridice /fizice, straine:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
1. Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata în limba româna.
2. Certificatul de acceptare/ Certificatul de autorizare, eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Româna pentru prestarea de activitati în domeniul aviatiei civile cod AAC respectiv pentru:
— Constructii si/sau instalarea de obiective noi pentru infrastructura de aerodrom;
— Executarea de lucrari de mentenanta (reparatii si întretinere) si/sau modernizare la obiectivele pentru infrastructura de aerodrom.
— În cazul operatorilor economici straini, sunt recunoscute si acceptate certificatele sau documentele similare de autorizare întocmite în scop echivalent sau din care sa reiese clar ca cerintele sunt îndeplinite. Acesti operatori economici vor fi acceptati de catre AACR sa desfasoare activitati în domeniul aeroportual, printr-un certificat de acceptare emis în conformitate cu Ordinului Ministerului Transportului nr.1448/2014 pentru aprobarea Reglementarilor aeronautice civile române privind autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex RACR-AD-AACDA.
— Persoanele juridice straine care nu detin certificate si documente similare de autorizare vor fi supuse procedurii similare de autorizare aplicabile persoanelor juridice române.
Initial se va completa si prezenta DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si certificatul de acceptare/ Certificatul de autorizare, eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Româna pentru prestarea de activitati în domeniul aviatiei civile cod AAC sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota: în cazul unui operator economic strain ce urmeaza a depune o oferta în cadrul prezentei proceduri, cu privire la certificatul de autorizare/certificatul de acceptare ca agent aeronautic civil solicitat conform cerintei, acesta trebuie sa fie eliberat tot de catre organismul tehnic de autorizare, respectiv Autoritatea Aeronautica Civila Româna, conform legislatiei nationale precizate.
Nota: având în vedere faptul ca toate activitatile ce se intentioneaza a fi desfasurate de catre operatorii economici la obiectivele infrastructurii aviatiei civile (indiferent de calitatea acestora în cadrul procedurii de achizitie) este necesar a fi autorizate printr-un certificat de autorizare/certificat de acceptare emis de catre AACR conform actelor normative mai sus mentionate, facem urmatoarele precizari:
1. În cazul unei oferte individuale cerinta este considerata îndeplinita prin prezentarea certificat de autorizare/certificat de acceptare de catre operatorul economic în conformitate cu cerintele autoritatii contractante;
2. În cazul unei oferte a unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata îndeplinita prin prezentarea certificatului de autorizare de catre fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza în conformitate cu cerintele autoritatii contractante. În acest sens, la nivelul acordului de asociere, va trebui sa se regaseasca care sunt raspunderile si activitatile fiecaruia dintre asociati în cadrul contractului (partea de contract pe care o realizeaza), parte sau categorie de lucrari din contract pentru care asociatul va trebui sa prezinte certificat de autorizare/certificat de acceptare emis de catre AACR. Certificatul de autorizare emis va trebui sa demonstreze ca operatorul economic asociat este autorizat/certificat de acceptare sa efectueze cel putin activitatile cuprinse în partea de contract pe care o realizeaza (conform specificului partilor de lucrari pe care le realizeaza);
3. Tertul nu poate sustine prin prezentarea unei astfel de autorizari operatorul ofertant, autorizarea AACR putând fi utilizata numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Experienta similara:
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani, inclusiv pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, acestia au executat lucrari în domeniul infrastructurii de transport aeroportuar sau similar din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii la nivelul a minim un contract sau mai multe contracte, in valoare de minim 57 597 210 RON.
Calificarile educationale si profesionale
Se va face dovada asigurarii ca dispun de un numar minim de personal dupa cum urmeaza:
— responsabil SSM – certificare coordonator in materie de securitate si sanatate în munca, în conformitate cu prevederile legale (Legea nr. 319/2006, HG nr. 300/2006, etc.)l
— Responsabil managementul calitatii (RMQ).
În conformitate cu prevederile art. 179 lit. j din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic va prezenta o declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru realizarea lucrarilor prevazute în proiectul tehnic, respectiv în caietele de sarcini din documentatia de atribuire.
Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice cuprinse în declara?ie, le are în proprietate/ închiriere/ sau alta forma de detinere.
Documentele justificative privind forma de detinere a utilajelor, instalatiior si echipamentelor tehnice, dar fara a se limita la acestea sunt: contract închiriere sau cumparare / comodat /leasing/prestari servicii/ angajament ferm / lista inventar / contract/precontract/angajament de furnizare materiale.
Informatii privind asociatii (daca este cazul):
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):
Ofertantii trebuie sa declare eventualii subcontractanti desemnati si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia, precum si specializarea acestora.
Informatii privind privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a ofertantului/grupului de operatori economic(daca este cazul).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea cerintelor mentionate:
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016;
Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), sustinatorii (in cazul in care ofertantii fac uz de prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016).
Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor poate prezenta oricare din document: contract de lucrari, procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, document constatator care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrarilor; pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru anul 2017 se va utiliza cursul leu/alta valuta comunicat de BNR valabil pentru data publicarii anuntului de participare în SEAP. In cazul asocierilor, cerinta minima privind experienta similara se demonstreaza prin cumularea valorilor experientei similare declarate de catre fiecare asociat in parte, scop in care asociatii au obligatia de a depune documente relevante din care sa rezulte indeplinirea cerintei.
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE).
Documentele justificative care se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt:
— pentru responsabil SSM;
— orice document care sa demonstreze relatia intre acesta si operatorii economici care depun oferta (contracte individuale de munca/contracte de prestari servicii încheiate între ofertant si persoanele respective ori angajamentele/acordurile de participare si/sau alte documente echivalente), care sa asigure trasabilitatea includerii în oferta a respectivului personal de specialitate.
— documentul care atesta certificarea pentru coordonator in materie de securitate si sanatate în munca sau echivalent.
— Responsabil managementul calitatii (RMQ);
— orice document care sa demonstreze relatia intre acesta si operatorii economici care depun oferta (contracte individuale de munca/contracte de prestari servicii încheiate între ofertant si persoanele respective ori angajamentele/acordurile de participare si/sau alte documente echivalente), care sa asigure trasabilitatea includerii în oferta a respectivului personal de specialitate.
— CV/decizie de numire/fisa de post pentru Responsabil managementul calitatii (RMQ) sau echivalent.
Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016;
Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), sustinatorii (in cazul in care ofertantii fac uz de prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016). Odata cu depunerea DUAE, ofertantii au obligatia de a prezenta angajamentul tertului sustinator, insotit de documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea. In cazul asocierilor de operatori economici si a subcontractantilor, DUAE va fi insotit de acordul de asociere, respectiv de acordul de subcontractare.
Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor are obligatia sa prezinte documente justificative, atat pentru sine, cat si pentru ceilalti asociati si terti sustinatori (daca este cazul).
Documentele justificative privind forma de detinere a utilajelor, instalatiior si echipamentelor tehnice, dar fara a se limita la acestea sunt: contract închiriere sau cumparare / comodat /leasing/prestari servicii/ angajament ferm / lista inventar / contract/precontract/angajament de furnizare materiale.
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016;
DUAE va fi insotit de acordul de asociere.
Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), subcontractantii desemnati.
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016;
DUAE va fi insotit de acordul de subcontractare.
Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), subcontractantii desemnati.
Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016;
DUAE va fi insotit de angajamentului ferm al tertului sustinator, odata cu angajamentul de sustinere se vor prezenta documentele transmise ofertantului de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulta modul efectiv prin care se va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 063-118908 din 30.3.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 10.7.2017 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.7.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 7.8.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Operatorii economici au instructiuni de completare DUAE, dupa logarea în sistem. DUAE postat de autoritatea contractanta la procedura, se importa de catre operatorul economic dupa ce s-a logat pe link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade, iar ofertantul are obligatia de a comunica entitatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei; ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
Toate certificatele si documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata a acestora în limba romana.
În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, în vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.
Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai în urma solicitarii entitatii contractante.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conform prev. Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contrac. de achiz. publica, a contrac. sectoriale si a contra de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organ. si funct. CNSC.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30.5.2017