Supplies - 214058-2021

30/04/2021    S84

Romania-Drobeta-Turnu Severin: Surgical gloves

2021/S 084-214058

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin
National registration number: 4222239
Postal address: Splai Mihai Viteazul nr. 4
Town: Drobeta-Turnu Severin
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Postal code: 22064
Country: Romania
Contact person: Fleancu Liliana
E-mail: birou.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 252326094
Fax: +40 252326094
Internet address(es):
Main address: http://www.spitjudseverin.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118731
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate sanitară
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract de furnizare mănuși chirurgicale, de examinare și de nitril

Reference number: 4222239/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare de manusi chirurgicale sterile, de examinare si de nitril, defalcate pe trei loturi, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor – 15 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 613 400.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși chirurgicale sterile (nr. 7; 7,5; 8; 8,5)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, Bulevardul Mihai Viteazul nr. 6 D, cod postal 220064.

II.2.4)Description of the procurement:

Mănuși chirurgicale sterile (nr. 7; 7,5; 8; 8,5), conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 153 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși de examinare din nitril, neprudate (marimea M; L; S)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, Bulevardul Mihai Viteazul nr. 6 D, cod postal 220064.

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi de examinare din nitril, neprudate (marimea M; L; S), conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 786 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși de examinare din latex (marimea M; L; S)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO413 Mehedinţi
Main site or place of performance:

Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, Bulevardul Mihai Viteazul nr. 6 D, cod postal 220064.

II.2.4)Description of the procurement:

Mănuși de examinare din latex (marimea M; L; S), conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 673 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016; modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016/art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 si prezentarea urmatoarelor declaratii:

— declaratia privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art.164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

— declaratia privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

— declaratia privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii/entităţii contractante doar ofertantului/ofertanţilor clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); operatorul economic trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

Cerinta nr. 2: neincadrarea in situatiile prevazute de art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 – persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

— dr. Bobilca Mohora Eleonora – manager;

— dr. Pasarin Constantin – director medical;

— ec.Tilea Simona – director financiar-contabil;

— jr. Serban Anghel Ionut – director RAJ;

— as. Bololoi Elena – director de ingrijiri.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va prezenta declaratia privind neancadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Cerinţa nr. 1: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea de exercitare a activităţii profesionale ce face obiectul contractului de achiziţie publică/sectorială. Cerinţa se aplică inclusiv pentru documentaţia care trebuie prezentată de subcontractanţi si/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, urmează să fie prezentat, la solicitarea autorităţii/entităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

Cerinţa nr. 2: operatorii economici (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcţionare (însoţit de anexe) emis de ANMDM conf. Ord. 753/2020 pentru modiicarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 555/2020 privind aprobarea planului de masuri pentru pregătirea spitalelor, Legea nr. 95/2006 privid reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, din care sa reiasa ca ofertantul are avizul de comercializare pentru produsele care fac obiectul procedurii valabil la data-limita de depunere a ofertei.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire in conformitate prevederile art. 179 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor privind experienta similara prin prezentarea principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii trei ani.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Prezentarea listei cu principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii trei ani.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica „Documentatii/clarificari/decizii”, precum si prin publicare de erate. DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools -databases/espd/filter Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie si clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic si numai pâna la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Se vor publica in SEAP, in mod obligatoriu, toate documentele solicitate de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini, semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele care se solicita la nivelul caietului de sarcini nu pot fi decat in legatura cu cerintele tehnice si de performanta ale produselor ce fac obiectul contractului, avize sanitare, referate de expertiza, teste conform standardelor, si nu de natura cerintelor de capacitate tehnica a operatorului economic. Documentele vor fi postate pe SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de formulare a contestației și de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 și art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biroul achiziții publice
Postal address: Bulevardul Mihai Viteazu nr. 6D
Town: Drobeta-Turnu Severin
Postal code: 220064
Country: Romania
E-mail: birou.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 252326094
Fax: +40 252326094
Internet address: http://www.spitjudseverin.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/04/2021