Υπηρεσίες - 214101-2022

25/04/2022    S80

Ιταλία-Ίσπρα: Επιθεώρηση, συντήρηση και εγκατάσταση εξοπλισμού προστασίας από πτώσεις

2022/S 080-214101

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022/S 055-139649)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), JRC.J — Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 — Ispra Operational Nuclear Decommissioning and Waste Management (D&WM)
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ispra-dir-j-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), JRC.R — Support services (Brussels)
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ispra-dir-j-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Επιθεώρηση, συντήρηση και εγκατάσταση εξοπλισμού προστασίας από πτώσεις

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2022/OP/0287
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50800000 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η σύμβαση θα επιτρέψει τον περιοδικό έλεγχο και τη διορθωτική συντήρηση συστημάτων και συσκευών προστασίας από πτώσεις στις εγκαταστάσεις της Ίσπρα για τα οποία δεν απαιτείται η άδεια του κατασκευαστή (όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 365), την εγκατάσταση νέων συστημάτων και συσκευών προστασίας από πτώσεις και άλλων συναφών βοηθητικών προϊόντων που πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία δεν απαιτούν την άδεια του κατασκευαστή για την εκτέλεση συντήρησης και περιοδικών επιθεωρήσεων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/04/2022
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 055-139649

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής προσφορών ή αιτήσεων υποψηφιότητας
Αντί:
Ημερομηνία: 29/04/2022
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 06/05/2022
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Κανόνες για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 02/05/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 10/05/2022
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: