Supplies - 214198-2020

08/05/2020    S90    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Gniezno: Medical equipments

2020/S 090-214198

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Pomnik Chrztu Polski
National registration number: NIP 784-20-08-454
Postal address: ul. św. Jana 9
Town: Gniezno
NUTS code: PL41
Postal code: 62-200
Country: Poland
Contact person: Tomasz Turajski
E-mail: zamowienia.publiczne@zoz.gniezno.pl
Telephone: +48 2228323
Fax: +48 614263233

Internet address(es):

Main address: www.zoz.gniezno.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu wraz z kompletnym systemem komputerowej elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów s...

Reference number: 16AZ/CS/IV/2020
II.1.2)Main CPV code
33100000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż sprzętu wraz z kompletnym systemem komputerowej elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów sterylizacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala.

2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 33100000-1 Urządzenia medyczne; 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy – „Zestawienie wyposażenia Centralnej Sterylizatorni wraz z kompletnym systemem komputerowej elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów sterylizacyjnych” do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Szpital Pomnik Chrztu Polski, ul. 3 Maja 37, 62-200 Gniezno, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż sprzętu wraz z kompletnym systemem komputerowej elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów sterylizacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala.

2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 33100000-1 Urządzenia medyczne; 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy – „Zestawienie wyposażenia Centralnej Sterylizatorni wraz z kompletnym systemem komputerowej elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Centralnej Sterylizatorni i obiegu materiałów sterylizacyjnych” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Parametry techniczne i funkcjonalne / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 112
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XII SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, tj.:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126). Szczegółowy opis zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XII SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów:

1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub Zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 15.9.2017, Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.);

5. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 3 500 000,00 PLN;

6. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, kwoty brutto i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, obejmujący przynajmniej dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie i montażu wyposażenia medycznego i niemedycznego na kwotę minimum 1 500 000,00 PLN brutto. Każda z dostaw musi obejmować dostawę: minimum 1 sterylizatora parowego przelotowego o pojemności minimum 4 jednostek wsadu oraz minimum 1 przelotową myjnię dezynfektor do narzędzi chirurgicznych o pojemności minimum 12 tac, a także minimum 1 system komputerowy do centralnej sterylizatorni wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Wykaz dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe), w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 SIWZ.

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 Pzp.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/06/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/06/2020
Local time: 11:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 45 000,00 PLN.

2. Dla oferowanego dla dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie wyrobów medycznych Zamawiający wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego dysponowanie w ramach udzielonej gwarancji autoryzowanym serwisem na terenie Polski.

3. Dla oferowanego dla dostawy przedmiotu zamówienia będącego wyrobem medycznym Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE.

4. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających kompatybilność i możliwość współpracy z oferowanym systemem komputerowym, wystawionych przez: producenta myjni dezynfektorów narzędzi, wózków, sterylizatorów parowych, plazmowego, które są wyrobami medycznymi, oraz przez producenta systemu komputerowego.

5. Zamawiający wskazuje, że działając na podstawie art. 24aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w XII pkt 3, do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 3 niniejszej SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2020