С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 214201-2020

08/05/2020    S90

България-Ветово: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2020/S 090-214201

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Ветово
Национален регистрационен номер: 000530504
Пощенски адрес: ул. „Трети март“ № 2
Град: Ветово
код NUTS: BG323 Русе
Пощенски код: 7080
Държава: България
Лице за контакт: Ивелин Димитров
Електронна поща: vetovo@abv.bg
Телефон: +359 81612253
Факс: +359 81612253
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.vetovo.com
Адрес на профила на купувача: https://vetovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/dostavka-na-xranitelni-produkti-po-devet-op/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://vetovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/dostavka-na-xranitelni-produkti-po-devet-op/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищните столове, детската кухня и социалните заведения в община Ветово по 9 обособени позиции“

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на нуждите на училищните столове, детската кухня и социалните заведения в община Ветово по обособени позиции, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключване на договора.

Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

Обособена позиция № 4: Яйца

Обособена позиция № 5: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция № 6: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция № 7: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти

Видът и количеството хранителните продукти са посочени в техническата спецификация — неразделна част от настоящата документация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 452 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000 Месо и месни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

На територията на населени места от състава на община Ветово, обл. Русе.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години

1 Кайма смес /свинско и говеждо месо/, замразена кг 1801,5

2 Кайма смес /телешко месо - 60 % и св.месо 40%/, замразена кг 1470

3 Мляно месо - 100 % телешко, замразено кг 300

4 Кебапче - 0,060 кг. смес /свинско и говеждо месо/, замразено бр 24660

5 Кюфте - 0,060 кг. смес /свинско и говеждо месо/, замразено бр 23910

6 Кебапче - 0,060 кг. /свинско /, замразено бр 3000

7 Кюфте - 0,060 кг. /свинско /, замразено бр 3000

8 Карначе, замразено кг 744

9 Телешки шол -охладен кг 1428,9

10 Свинско месо за готвене -охладено кг 1350

11 Сурова наденица - смес /свинско иговеждо месо/, охладена кг 300

12 Варена наденица с чубрица кг 990

13 Кренвирши вакуум опаковка кг 300

14 Кренвирши смес /свинско и говеждо месо/, вакуум опаковка от 0,500 кг. бр 120

15 Салам Шпек, вакуум опаковка кг 150

16 Пилешки бутчета, охладени кг 4311

17 Пилешки дроб, замразен кг 660

18 Свински пастет /0,180 кг./ бр 60

19 Луканка, вакуум опаковка кг 60

21 Свински бут без кост, охладен кг 2466

22 Свински ребра, охладени кг 300

23 Пилешко филе натурално замразено кг 919,5

24 Пиле цяло натурално, замразено кг 4575

25 Пуешко филе натурално, замразено кг 180

26 Заешко месо, охладено кг 150

27 Агнешко месо, охладено кг 15

28 Кебапче - 0,060 кг. смес /свинско и говеждо месо/, замразено бр 2400

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Мляко и млечни продукти“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000 Млечни продукти
15511000 Мляко
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

На територията на населени места от състава на община Ветово, обл.Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години

1 Краве прясно мляко - от 3 % до 3,6 % масленост /1л. кутия/ бр 6672

2 Краве прясно мляко - 2 % масленост /1л. кутия/ бр 2478

3 Краве кисело мляко - 2 % масленост /0,400 кг. кофичка/ бр 960

4 Краве кисело мляко - 2 % масленост /0,400 кг. кофичка/ бр 7200

5 Краве кисело мляко - 3 % масленост/0,400 кг. кофичка/ бр 6000

6 Краве кисело мляко - 3,6 % масленост/0,400кг. кофичка/ бр 4860

7 Краве кисело мляко - 3,6%масленост /0,400 кг. кофичка/ бр 1800

8 Сирене от краве мляко, без растителни мазнини /ПВЦ кутия/ кг 468

9 Бяло саламурено сирене от краве мляко /ПВЦ кутия/ кг 330

10 Кашкавал от краве мляко /вакуум опаковка/ кг 159

11 Извара кг 15

12 Преходно мляко /от 6 до 12 месеца/ -кутия 0,900 кг. бр 150

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 46 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Масла и мазнини

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15400000 Животински или растителни масла и мазнини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

На територията на населените места от състава на община Ветово, обл.Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години

1 Краве масло без добавени растителни мазнини /пакет 0,125 кг./ Бр. 39

2 Краве масло пълномаслено,масленост не по-малко от 82 % /пакет 1 кг./ бр 621

3 Олио - слънчогледово, рафинирано /бутилка по 1 литър/ Бр. 2169

4 Олио /бутилка/ - 1 л. Бр. 1440

5 Маргарин за готвене /кутия/- 1 кг. Бр. 150

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Яйца

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03142500 Птичи яйца
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

На територията на населените места от съставана на община Ветово, обл.Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години

1 Пресни яйца L, (клас А) бр 19500

2 Яйчен прах- 1,000 кг кг 33

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03212100 Картофи
03212211 Леща
03221210 Фасул
03211300 Ориз
03221220 Грах
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

На територията на населени места от състава на община Ветово, обл.Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години

1 Картофи кг 7326

2 Зрял боб - пакетиран кг 3147

3 Зрял боб, лющен - пакетиран за детски заведения кг 30

4 Леща - пакетирана кг 2415

5 Ориз - пакетиран кг 2280

6 Ориз – пакетиран бланширан кг 300

7 Грах - замразен кг 348

8 Леща - червена кг 360

9 Сладки картофи кг 360

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03311000 Риба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

На територията на населени места от състава на община Ветово, обл.Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години

1 Риба скумрия филе /замразена/ кг 3435

2 Риба хек филе кг 2310

3 Риба пангасиус филе кг 600

4 Панирани рибни хапки /замразени/ кг 600

5 Бяла риба филе(замразено) кг 900

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03211900 Зърнени продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

На територията на населените места от състава на община Ветово, обл.Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години

1 Хляб бял - 0,650 кг. бр 7560

2 Хляб бял - 0,700 кг. бр 3000

3 Хляб пълнозърнест - 0,550 кг. бр 4995

4 Хляб типов - 0,500 кг. бр. 1500

5 Брашно тип 500 - 1 кг. /пакет/ кг 1395

6 Козунак 0,500 кг. бр 630

7 Кус-кус - 0,400 кг. /пакет/ бр 360

8 Макарони пакет - 0,400 кг. бр 2310

9 Фиде - 0,400 кг. /пакет/ бр 3225

10 Тутманик - 0,180 кг. бр 300

11 Кифла с мармалад - 0,180 кг. бр 2100

12 Рогче със сирене - 0,180 кг. бр 300

13 Кори за баница - 0,500 кг. бр 60

14 Нишесте /пакетче/ - 0,060 кг. бр 7890

15 Грухана пшеница пакетирана кг 15

16 Грис пшеничен /пакетиран/ кг 585

17 Галета - 0,100 кг. /пакет/ бр 150

18 Оризови макарони кг 15

19 Царевичен грис кг 15

20 Амарант кг 15

21 Киноа кг 15

22 Нахут кг 15

23 Елда кг 15

24 Каша Слънчо /без глутен/ бр 30

25 Каша Слънчо /с глутен/ бр 30

26 Пудинг бр 150

27 Безмлечна зърнена каша бр 30

28 Брашно по БДС. кг 90

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

На територията на населените места от състава на община Ветово, обл.Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години

1 Ябълки кг 5880

2 Кайсия кг 300

3 Праскови кг 630

4 Сини сливи кг 30

5 Грозде кг 312

6 Дини кг 2040

7 Нектарини кг 390

8 Банани кг 6081

9 Киви кг 30

10 Мандарини кг 2490

11 Портокали кг 3135

12 Пресни гъби кг 675

13 Домати кг 2940

14 Пресен пипер червен кг 1230

15 Пресен пипер зелен кг 1050

16 Зеле кг 3783

17 Краставица кг 3912

18 Лук стар кг 3930

19 Моркови кг 2175

20 Тиквички кг 330

21 Круша кг 1440

22 Пъпеш кг 945

23 Спанак замразен кг 1005

24 Замразени зеленчуци кг 885

25 Лимони кг 57

26 Чесен стар кг 120

27 Зелен боб замразен кг 225

28 Спанак пресен кг 150

29 Тиква кг 1080

30 Червено цвекло кг 30

31 Целина глави кг 30

32 Карфиол пресен кг 60

33 Брюкселско зеле замразено кг 15

34 Авокадо кг 60

35 Манго кг 90

36 Дюли кг 30

37 Бамя замразена кг 6

38 Карфиол замразен кг 30

39 Тиква замразена кг 90

40 Броколи замразени кг 90

41 Патладжан кг 36

42 Копър/магданоз кг 6

43 Сушени сливи без костилки кг 90

44 Сушени смокини кг 45

45 Сушени боровинки кг 30

46 Сушени кайсии кг 75

47 Тиквички замразени кг 30

48 Замразени зеленчуци с картофи кг 90

49 Натурален сок 100 % - 1 л. (Нектарина) кг 3450

50 Нектар 0,500 л. бр 30

51 Компот /буркан 0,680 кг./ праскова бр 618

52 Компот /буркан 0,680 кг./ слива бр 570

53 Компот /буркан 0,680 кг./ дюля бр 330

54 Компот /буркан 0,680 кг./ малина бр 150

55 Гювеч /буркан 0,680 кг./ бр 2928

56 Домати консерва /0,680 кг./ бр 5850

57 Пипер печен белен консерва /0,680 кг./ бр 405

58 Паприкаш /буркан 0,680 кг/ бр 3900

59 Зелен боб /буркан 0,680 кг./ бр 2940

60 Кисели краставички /буркан 0,680 кг./ бр 450

61 Салатен боб /0,680 кг./ бр 300

62 Грах /буркан 0,680 кг./ бр 1680

63 Бамя /буркан 0,680 кг./ бр 15

64 Замразени плодове кг 6

65 Сок концентрат - 0,500 л. бр 90

66 Грах консерва кутия - 0,820 кг. бр 1260

67 Домати консерва цели белени - 0,800 кг. бр 2820

68 Праз лук кг 90

69 Замразена сладка царевица, пакети по 1 кг кг 5

70 Конфитюр екстра качество, буркан 0,360 гр.бр. 10

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Други хранителни продукти

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000 Различни хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

На територията на населени места от състава на община Ветово, обл.Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

№ Артикул Мярка Прогнозно количество за 3 години

1. Ванилия - 0,002 кг. Бр. 660

2. Дафинов лист /изсушени листа/ - 0,010 кг. Бр. 480

3. Джоджен /сух/ - 0,010 кг. Пакетче Бр. 888

4. Девесил /сух/ - 0,010 кг. Пакетче Бр. 360

5. Магданоз /сух/ - 0,010 кг. Пакетче Бр. 1920

6. Копър /сух/ - 0,010 кг. Пакетче Бр. 390

7. Канела - 0,010 кг. Бр. 540

8. Сол готварска /йодирана/ - 1 кг. кг 702

9. Целина /суха/ - 0,010 кг. Бр. 645

10. Черен пипер /млян/ - 0,010 кг. Бр. 1800

11. Чубрица /суха/ - 0,010 кг./ пакетче Бр. 1770

12. Сода бикарбонат - 0,080 кг. пакетче Бр. 75

13. Бакпулвер - 0,010 кг. пакетче Бр. 150

14. Лимонтозу - 0,010 кг. пакетче Бр. 120

15. Суха подправка микс кг 30

16. Червен пипер /пакетче/ - 0,060 кг. кг 1665

17. Чесън на прах /пакетче/ - 0,010 гр. Бр. 495

18. Какао на прах - 0,100 кг. Бр. 90

19. Чай билков /20бр. пакетчета в опаковка/ опаковка 60

20. Овесени ядки - 1 кг. кг 75

21. Орехи - ядки кг 15

22. Маслини - кг /черни, нискосолени/ кг 480

23. Оцет /винен/ - 0,700 л. Бр. 210

24.

Рафинирана бяла захар, кристална

/1кг. - пакетирана/ кг 1905

25. Пудра захар /пакет/ - 0,500 кг. кг 66

26. Халва тахан кг 870

27. Обикновени бисквити – 0,120 кг. пакет Бр. 750

28. Бисквити – 0,330 кг пакет (Закуска) Бр. 2070

29. Локум – кутия 0,140кг, обикновен или

Цветен Бр. 210

30. Лютеница 0,300кг. /буркан/ - за детски заведения. Бр. 1278

31. Лютеница /буркан - 0,560 кг./ Бр. 1260

32. Мешана туршия /1,700кг./ Бр. 150

33. Мариновани гъби /0,680кг./ Бр. 60

34. Месна консерва - 0,300 кг /свинско със зеле, боб със свинско/ Бр. 450

35. Шоколад с ядки - 0.090 кг Бр. 1500

36. Шоколад млечен - 0.090 кг Бр. 2550

37. Пълнозърнести бисквити - 0.110 кг Бр. 300

38. Кафява захар кг 15

39. Шоколад - 0.040 кг Бр. 3000

40. Суха паста 12 бр. в кутия Бр. 600

41. Боза 1 л. Бр. 360

42. Картофено пюре кг 90

43. Кимион Бр. 300

44. Обикновени вафли, кутия 20 броя Бр. 300

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да има регистрация на обект/и в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход с обхват на регистрацията, включващ всички хранителни продукти по групи, за съответната обособена позиция, за която се подава офертата, съгласно чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице – аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.Участникът да разполага най-малко с един обект, регистриран по смисъла на чл. 12 от Закона за храните или ако участникът е чуждестранно лице – най-малко един обект с аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.Забележка:При участие в повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти, включени в обособените позиции, за които се подава оферта. Обектът може да бъде един, но с регистрация за производство и/или търговия с различните групи хранителни продукти, включени в обособената/ите позиция/и, за която/ито се подава оферта.Под „обхват на удостоверението за регистрация на обект за производство и/или търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход”, участниците следва да имат предвид следното:За ОП № 1: Месо и месни продукти: Производство и/или търговия на едро с Месо и месни продукти, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ. За ОП № 2: Мляко и млечни продукти с обхват: Производство и/или търговия на едро с Мляко и млечни продукти, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ. За ОП № 3: Масла и мазнини с обхват: Производство и/или търговия на едро с Масла и мазнини, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ За ОП № 4: Яйца с обхват: Производство и/или търговия на едро с Яйца, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ. За ОП № 5: Картофи, кореноплодни и варива с обхват: Производство и/или търговия на едро с Картофи, коренплодни и варива, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за храните. За ОП № 6: Риба, рибни продукти и други морски храни с обхват: Производство и/или търговия на едро с Риба, рибни придукти и други морски храни, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ. За ОП № 7: Зърнени храни и храни на зърнена основа с обхват: Производство и/или търговия на едро с Зърнени храни и храни на зърнена основа, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ. За ОП № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях с обхват: Производство и/или търговия на едро с Плодове, зеленчуци и продукти от тях, съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ. За ОП № 9: Други хранителни продукти с обхват: Производство и/или търговия на едро с Други хранителни продукти, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за храните Деклариране:Участникът попълва Част ІV, раздел А, т.1 от (ЕЕДОП), като се посочва: № и дата на удостоверението на регистрирания обект, адрес на обекта, вид на обекта (за производство или за търговия), групи храни, които се произвеждат или предлагат в регистрирания обект, посочване на валидността на регистрацията (безсрочна или временна по смисъла на чл. 12а от Закона за храните), компетентен орган, издал удостоверението, уеб адрес, откъдето може да се направи справка за наличието на регистрацията на декларирания обект, респ. аналогична информация за еквивалентната регистрация на чуждестранните лица-участници в процедурата.Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора чл. 112, ал. 1 ЗОП възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да докаже декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, чрез представяне на: Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация на обект, съгласно чл. 12 от Закона за храните или еквивалент, а за чуждестранно лице – аналогична рег-я, респ. вписване в аналогичен проф. рег., съгл. Зак-твото на държ. членка, в която е установен участника.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка. Под „сходен“ предмет следва да се разбира търговия с храни и/или доставка на всякакви хранителни продукти. Забележка: Посоченият критерий за подбор се отнася за всички Обособени позиции. Деклариране: Участникът попълва част ІV, раздел В, т.1б) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва: дейностите, стойностите, датите, получателите, групи хранителни продукти (видове). Доказване: В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП горното изискване се доказва с представяне на: Списък на изпълнените доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, от които доказателства да е видна информацията, декларирана в ЕЕДОП.

2. Участникът трябва разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Деклариране: За обос.поз.№ 1,2, 3, 4 и 6 Участникът попълва Част ІV, раздел В, т. 9) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва: транспортните средства, с които разполага, рег. номера, марка, модел, категория на транспортните средства, № и дата на издаденото удостоверение, вид на суровините и храните от животински произход, за които са регистрирани транспортните средства по чл. 246 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, последно изменен и допълнен с ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018 г.

За обос.поз.№ 5, 7, 8 и 9:Участникът попълва част ІV, раздел В, т. 9) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва: транспортните средства, с които разполага, рег. номера, марка, модел, категория на транспортните средства, № и дата на Свидетелство за регистрация.

За всички Обособени позиции:

Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора чл. 112, ал. 1 от ЗОП горното изискване се доказва с представяне на: Декларация за техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, т.е. при участие за повече от 1 обособена позиция е необходимо участникът да е изпълнил минимум една дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.

Под „сходен“ предмет следва да се разбира търговия с храни и/или доставка на хранителни продукти.

Забележка:

Посоченият критерий за подбор се отнася за всички Обособени позиции.

2.Участникът трябва разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

— Само за Обособени позиции с № 1,2, 3, 4 и 6, съдържащи хранителни продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях:

Минимални изисквания:

Участникът трябва да разполага минимум с 2 (два) броя хладилни транспортни средства, във връзка с изпълнението на предмета на поръчката, като транспортните средства следва да бъдат регистрирани в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва.

Забележка:

Ако участникът участва за повече от една от горепосочените позиции, изискването за минимум два броя хладилни транспортнисредства, регистрирани в ОДБХ се прилага общо за всички позиции, т.е достатъчно е участникът да разполага с минимум 2 (два) броя хладилни транспортни средства, регистрирани в ОДБХ, за позициите, за които участва, с оглед покриване на заложения критерий за подбор.

— Само за Обособени позиции с № 5, 7, 8 и 9:

Минимални изисквания:

Участникът трябва да разполага минимум с 2 (два) броя транспортни средства, във връзка с изпълнението на предмета на поръчката.

Забележка:

Ако участникът участва за повече от една от горепосочените позиции, изискването за минимум два броя транспортни средства, се прилага общо за всички позиции, т.е достатъчно е участникът да разполага с минимум 2 (два) броя транспортни средства за позициите, за които участва, с оглед покриване на заложения критерий за подбор.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1.От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е на лице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.

2.При провеждане на процедурата се прилагат специфични национални основания за отстраняване, подробно описани в документацията.

3.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

Продължава в Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/06/2020
Местно време: 16:55
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 10/10/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/06/2020
Местно време: 09:30
Място:

Сградата на Община Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, заседателна зала (ново крило, етаж 2)

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощените им представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

След изтичане 3-год. срок на отделните договори по обособените позиции.

VI.3)Допълнителна информация:

4. Заявките за доставка на хранителните продукти се предават на изпълнителя ежедневно не по-късно от 17:00 часа на деня, предхождащ доставките. Заявките се изпращат на изпълнителя по посочена от него електронна поща, при условията на договора. Доставките на стоките се извършват до франко склада на съответния обект, съгласно предварителните заявки до 9:30 часа на следващия работен ден. В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 2 (два) часа от заявяването. Възложителят си запазва правото и да изпрати свои представители до складовата база на изпълнителя, от къде да получи необходимите му хранителни продукти в рамките на 2 (часа) от заявяването. Под „спешна необходимост“ следва да се разбира настъпването на обстоятелства от извънреден характер, във връзка с възникнала нужда от допълнителна доставка на хранителни продукти, които не са заявени от възложителя в съответния за това срок и времето за доставка на същия се явява недостатъчно кратко за нуждите на възложителя. Обстоятелства от извънреден характер са такива, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени при сключване на договора.

5. Специфични условия за цена и начин на ценообразуване: за формирането на крайните предлагани цени за хранителните продукти по всяка от обособените позиции участниците трябва да използват метода на определяемите цени, като имат предвид два елемента:

— базова цена — статистически представителна и променяща се във времето цена на съответния продукт. Юридическото лице, упълномощено от държавата и Европейската комисия да следи за състоянието на базара в областта на селскостопанската продукция е „Система за агропазарна информация“ ЕООД (САПИ) към Министерство на земеделието и храните. За база при формирането на крайните цени се взема информацията, предоставена от „САПИ“ ЕООД за състоянието на цените на едро за Област Русе,

— отстъпка или надценка — с постоянен размер, определена като % от базовата цена на продукта. Участниците следва да предложат отстъпката или надценката, с която ще изпълняват доставката на хранителните продукти, като предлагания процент надценка не може да бъде по-висок от 8 % (осем процента).

Предлаганите цени трябва да бъдат в лева с включен ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. Цената следва да е окончателна и да е посочена за всеки артикул от съответната обособена позиция. Участниците следва да посочат обща стойност в лева с вкл. ДДС за всеки артикул от обособената позиция и обща стойност на обособената позиция без вкл. ДДС и с вкл. ДДС. Пред време действието на договора базовите цени ще се актуализират като отразяват динамиката на пазара в реално време, за да позволят обективно определяне на сумите за плащане в сроковете, и начина, определени в договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/05/2020