Строителство - 214202-2018

18/05/2018    S94

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2018/S 094-214202

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Пристанищна инфраструктура“, клон ТП „Пристанище Варна“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: пл. „Славейков“ № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Добрил Добрев
Електронна поща: dobril.dobrev@bgports.bg
Телефон: +359 52684613
Факс: +359 52655902
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: www.bgports.bg/bg/zop/235
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.bgports.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Рехабилитация настилки и подземни комуникации в тила на 3, 4 и 5 к.м., пристанище Варна-изток“

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за строително-монтажни работи по рехабилитация настилки и подземни комуникации в тила на 3, 4 и 5 к.м., пристанище Варна-изток.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

Пристанище Варна-изток.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Площта, предмет на настоящата поръчка, е около 24 000 м2.

СМР, които ще се извършат, са следните: рязане на асфалтобетонова настилка, фрезоване на асфалтобетонова настилка, направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета, направа на първи и втори (свързващ) битумен разлив, доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт, доставка и полагане на геомрежа, доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, доставка и полагане на градински бордюри с размер 8/16/50, доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5 см, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли, доставка и монтаж на пътни знаци и направа на лабораторни проби, доставка и монтаж на ограда от ковано желязо с размери H=2,00 м, L=3,00 м, доставка и монтаж на автоматични бариери, турникет за контрол на достъпа и изграждане на фундаментите към тях; изграждане асансьор за инвалиди, изграждане на нови шахти, полагане на тръби ПЕВП Ф110, необходимите фитинги, ПХ, спирателна арматура, зариване на водопровода, изпитване и дезинфекция, доставка и полагане на двойно гофрирана канализационна тръба Ф300 и 200 SN16 в изкоп, необходимите фитинги, изграждане на нови РШ, канализационни с H до 3,00 м от стоманобетонови пръстени Ф1000 и изпитване на канализацията, изграждане нови кабелни канали и изтегляне на нови кабели; доставка и монтаж на улични осветителни тела до 6 метра, разрушаване на две сгради от по 160 м2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1) 1 (един) брой ръководител на екипа за изпълнение на СМР — професионална област (квалификация): строителен инженер ССС/ПГС/пътен инженер — „бакалавър“ или еквивалент (в случай че образованието е придобито в друга държава).

Опит: като ръководител на строителни обекти, сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.

Горепосоченият ръководител следва да ръководи цялостното изпълнение на обекта, ръководи и координира всички дейности по изпълнението на строителството.

2) 1 (един) брой технически ръководител за изпълнение на СМР — професионална област (квалификация): минимум диплома за средно образование в областта на строителството.

Опит: като технически ръководител на строителни обекти, сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.

3) 1 (един) брой отговорник по контрола на качеството — професионална област (квалификация): минимум средно специално техническо образование и да притежава удостоверение или сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент.

4) 1 (един) брой координатор по безопасност и здраве — професионална област (квалификация): минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.

За доказване на това изискване се представят:

— справка — попълнена в ЕЕДОП за екипа от технически лица и ръководни служители, отговарящи за изпълнението на поръчката.

Забележка: Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен в офертата на участника, е допустимо само с писмено съгласие на възложителя. В случай на замяна на експерти участникът трябва да предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените.

За доказване на това изискване преди подписване на договор се представят: документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства.

Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

Доказване на посоченото изискване:

За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участниците представят доказателства за актуалната си регистрация чрез попълване на част IV „Критерии за подбор“, раздел А в ЕЕДОП. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж.

Доказване на посочените изисквания:

Участниците представят доказателства за валидна застрахователна полица „Професионална отговорност“ чрез попълване част IV „Критерии за подбор“, раздел Б в ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР (изпълнение на строеж), еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

Минимално изискване — участниците да имат през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. изпълнен минимум един договор за изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на пътни настилки.

Под строителство, „сходно“ с предмета на поръчката, следва да се разбира: „сходни с предмета на поръчката“ са договорите за изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на настилки (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти).

За доказване на това изискване се представят:

— справка, попълнена в ЕЕДОП.

За доказване на това изискване преди подписване на договор се представят:

— посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или,

— удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

— копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката — І-ва категория, ІІ-pa група строеж.

Чуждестранен участник следва да разполага с регистрация в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

Доказване на посоченото изискване:

За доказване на годността за упражняване на професионална дейност участниците представят доказателства за актуалната си регистрация чрез попълване на част IV „Критерии за подбор“, раздел А в ЕЕДОП.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж.

Доказване на посочените изисквания:

За доказване на финансовото и икономическото си състояние участниците представят справка за оборота в сферата, попадаща в областта на поръчката, и валидна застрахователна полица „Професионална отговорност“ чрез попълване част IV „Критерии за подбор“, раздел Б в ЕЕДОП.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да разполагат със строителни машини минимум:

— статичен валяк над 11 тона — минимум 1 бр.,

— вибрационен валяк 8 тона — минимум 2 бр.,

— вибрационен валяк 1,5 тона — минимум 1 бр.,

— комбиниран багер — минимум 2 бр.,

— водоноска — минимум 1 бр.,

— автогудронатор — минимум 1 бр.,

— асфалтополагаща машина — минимум 1 бр.,

— товарен автомобил — тип „самосвал“ — минимум 4 бр.,

— мини челен товарач — минимум 2 бр.

Справка — попълнена в ЕЕДОП, за строителните машини и техническото оборудване, необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики съобразно видовете работи). Доказателства за собственост, респективно основанието, на което участникът ще ползва конкретното оборудване, ще се представят от определения за изпълнител на обществената поръчка преди сключване на договора за изпълнение.

За удостоверяване на основанието за ползване на строителните машини и техническото оборудване приложими документи са декларации, договори, сключени под условие, и/или всеки друг документ, удостоверяващ посоченото обстоятелство, в случай че участниът бъде определен за изпълнител на обществената поръчка. За изпълнението на поставеното изискване участникът в процедурата може да се позовава на ресурсите на други физически или юридически лица, като представи някои от горепосочените документи, доказващи, че ще има на свое разположение тези ресурси.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението ѝ.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/06/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/06/2018
Местно време: 11:00
Място:

пл. „Славейков“ № 1 — административна сграда на клон ТП „Пристанище Варна“.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно част шеста, глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2018