Diensten - 214277-2016

25/06/2016    S121

België-Brussel: Ondersteuning bij het voorbereidende werk voor maatregelen voor ecologisch ontwerp en energie-etikettering, met inbegrip van bandenetikettering en het Energy Star-etiketteringsprogramma

2016/S 121-214277

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Energy
Postadres: Demotstraat 24
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: ENER-TENDER-2016-537-02@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/calls-tender
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1569
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: energie-efficiëntie.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuning bij het voorbereidende werk voor maatregelen voor ecologisch ontwerp en energie-etikettering, met inbegrip van bandenetikettering en het Energy Star-etiketteringsprogramma.

Referentienummer: ENER/C3/2016-537-02.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Artikel 18 van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad bepaalt dat „de Commissie er zorg voor draagt dat zij bij de uitvoering van haar activiteiten ten aanzien van iedere uitvoeringsmaatregel oog heeft voor een evenwichtige deelname van vertegenwoordigers van de lidstaten en alle belanghebbende partijen van die productgroep zoals het bedrijfsleven, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, de ambachtelijke industrie, handelaars, kleinhandelaars, importeurs, milieuorganisaties en consumentenorganisaties”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumenten-ngo's: vertegenwoordiging van belanghebbenden

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken zullen worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant. Er kunnen evenwel vergaderingen tussen de contractant en de Commissie plaatsvinden in de kantoren van de Commissie in Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van de opdracht is verzekeren dat de standpunten van Europese consumentenorganisaties, gedurende een periode van 3 jaar vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst, goed vertegenwoordigd worden tijdens het voorbereidende proces voor uitvoeringsmaatregelen en de herzieningen ervan in het kader van de Richtlijn ecologisch ontwerp en energie-etikettering, met inbegrip van de beoordeling van vrijwillige overeenkomsten tijdens de onderzoeksfase, het Overlegforum ecologisch ontwerp en, indien nodig, daarna. Dit omvat eveneens de voorbereidings- en herzieningsprocessen van aanverwante beleidsinstrumenten, met name de Verordening inzake bandenetikettering en het Energy Star-programma. Ten slotte moet de opdracht ervoor zorgen dat de consumenten-ngo's, die het dichtst bij de consumenten en burgers staan, geschikte en op maat gemaakte informatie aan deze doelgroepen verstrekken over specifieke EU-beleidsmaatregelen met betrekking tot de energie-efficiëntie van producten en de bijbehorende voor- en nadelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: het werkprogramma van Horizon 2020 voor 2016-2017.
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Milieu-ngo's: vertegenwoordiging van belanghebbenden

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken zullen worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant. Er kunnen evenwel vergaderingen tussen de contractant en de Commissie plaatsvinden in de kantoren van de Commissie in Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van de opdracht is verzekeren dat de standpunten van milieu-ngo's, gedurende een periode van 3 jaar vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst, goed vertegenwoordigd worden tijdens het voorbereidende proces voor uitvoeringsmaatregelen en de herzieningen ervan in het kader van de Richtlijn ecologisch ontwerp en energie-etikettering, met inbegrip van de beoordeling van vrijwillige overeenkomsten tijdens de onderzoeksfase, het Overlegforum ecologisch ontwerp en, indien nodig, daarna. Dit omvat eveneens de voorbereidings- en herzieningsprocessen van aanverwante beleidsinstrumenten, met name de Verordening inzake bandenetikettering en het Energy Star-programma. Ten slotte moet de opdracht ervoor zorgen dat de milieu-ngo's, die het dichtst bij de consumenten en burgers staan, geschikte en op maat gemaakte informatie aan deze doelgroepen verstrekken over specifieke EU-beleidsmaatregelen met betrekking tot de energie-efficiëntie van producten en de bijbehorende voor- en nadelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: het werkprogramma van Horizon 2020 voor 2016-2017.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/08/2016
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/08/2016
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Directorate-General for Energy, Unit C3, Demotstraat 24, office 4/101, 1040 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers mogen de vergadering bijwonen, maar mogen slechts door 1 persoon worden vertegenwoordigd. Aan het eind van de opening zal de voorzitter van het openingscomité de namen meedelen van de inschrijvers en de beslissing betreffende de ontvankelijkheid van elke ontvangen inschrijving. De in de inschrijvingen vermelde prijzen worden niet bekendgemaakt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2016