Suministros - 214288-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Białogard: Autobuses de plataforma rebajada

2018/S 094-214288

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 076-170271)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Ustronie Miejskie 1
Białogard
78-200
Polonia
Persona de contacto: Edyta Angrot
Correo electrónico: edyta.angrot@zkmb.pl
Código NUTS: PL426

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zkmb.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, niskoemisyjnych klasy midi dla miasta Białogard

II.1.2)Código CPV principal
34121400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 autobusów klasy midi o pojemności 75 miejsc (w tym minimum 22 miejsc siedzących) w ramach projektu „Publiczny transport niskoemisyjny na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - zakup taboru miejskiego na terenie miasta Białogard”, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - szczegółowy opis wymagań technicznych autobusów określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 076-170271

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 28/07/2018
Léase:
Fecha: 03/08/2018
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: