Suministros - 214289-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Partes y accesorios para vehículos y sus motores

2018/S 094-214289

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 075-167886)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.
ul. Tramwajowa 6
Łódź
90-132
Polonia
Persona de contacto: Magdalena Kalisiewicz
Teléfono: +48 426721241
Correo electrónico: mkalisiewicz@mpk.lodz.pl
Fax: +48 426721229
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mpk.lodz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa części autobusowych

Número de referencia: WZ-091-13/18
II.1.2)Código CPV principal
34300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa części autobusowych. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz opisowo – cenowy).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (5 części/zadań):

1) Zadanie nr 1 - dostawa części do autobusów marki VOLVO, 2) Zadanie nr 2 – dostawa części do autobusów marki MERCEDES, 3) Zadanie nr 3 – dostawa części do autobusów marki JELCZ,

4) Zadanie nr 4 – dostawa części do autobusów marki SOLARIS, 5) Zadanie nr 5 – dostawa pakietów.

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie bądź wybrane przez siebie części.

3.W przypadku wskazania w zał. nr 1 do SIWZ, przez Zamawiającego znaków towarowych bądź pochodzenia poszczególnych towarów, Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania prod. równoważnych. Pod pojęciem produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt spełniający wymagania pod względem funkcjonalności, tj. zgodnie z technologicznymi zastosowaniami w sprzęcie umożliw. jego prawidłową eksploatację

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-167886

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.6
Localización del texto que se va a modificar: 2.
En lugar de:

2. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 29.5.2018 r. o godz. 11:00.

Léase:

2. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 5.6.2018 r. o godz. 11:00.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 05/06/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 05/06/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: