Works - 214290-2022

25/04/2022    S80

România-Zărnești: Lucrări de întreţinere a drumurilor

2022/S 080-214290

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)
Număr naţional de înregistrare: 4646897
Adresă: Strada: Mitropolit Ion Metianu, nr. 1
Localitate: Zarnesti
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 505800
Țară: România
Persoană de contact: Alexandru-Lucian Igrisan
E-mail: iustinareit@gmail.com
Telefon: +40 268515777
Fax: +40 268222012
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primaria-zarnesti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrari de intretinere/ reparatii strazi din orasul Zarnesti

Număr de referinţă: 4646897/PAAP2021_9
II.1.2)Cod CPV principal
45233141 Lucrări de întreţinere a drumurilor
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acordului cadru îl constituie efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a străzilor de pe raza Orasului Zarnesti, inclusiv executarea diverselor reparaţii curente sau în regim de urgenţă care pot apărea in decursul celor patru ani de derulare a acordului-cadru.

Procedura de achiziţie publică aleasa este licitaţia deschisă pentru încheierea unui Acord cadru de lucrari pentru urmatorii 4 ani, în conformitate cu prevederile art.69 alin(1) din Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice, valoarea estimată a acordului cadru pentru cei patru ani de activitate se încadrează în prevederile art.7 alin.1 din Lege.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 29 061 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233120 Lucrări de construcţii de drumuri
45233142 Lucrări de reparare a drumurilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Zarnesti, judetul Brasov, Domeniul public- strazi si trotuare

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul acordului cadru îl constituie efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a străzilor de pe raza Orasului Zarnesti, inclusiv executarea diverselor reparaţii curente sau în regim de urgenţă care pot apărea in decursul celor patru ani de derulare a acordului-cadru.

S-a avut în vedere:

- multitudinea şi diversitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate

- necesitatea prestării serviciilor pe toată perioada de derulare a acordului -cadru.

- asigurarea personalului calificat necesar permanent în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării activităţiilor menţionate sunt prevăzute şi aprobate anual în bugetul municipiului Braşov.

- lucrarile care fac obiectul acordului cadru si care urmeaza a fi executate au caracter de permanenta iar prin incheierea unui accord cadru, Autoritatea Contractanta are posibilitatea de a incheia contracte subsecvente in functie de necesitate.

În conformitate cu art. 115, alin.(1) și alin.(2), lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă stabilește atribuirea acordului-cadru, pe o perioadă de valabilitate de 4 ani, unui numar de maxim 3 operatori economici care îndeplinesc toate cerințele documentației de atribuire a achiziției, pentru următoarele considerente:

a) executia lucrarilor care fac obiectul acordului-cadru presupun o complexitate ridicată generată de diversitatea activităților și multitudinea operațiunilor de executat, manopere diferentiate pe categorii de lucrari, precum si utilizarea de materiale diverse;

b) executarea lucrarilor care fac obiectul acordului-cadru se impune în toată perioada anului, iar contractele subsecvente care se vor atribui vor avea acelasi scop si aceeasi natura cu cea a acordului-cadru.

c) obiectul acordului-cadru impune, în sarcina executantului, asigurarea permanentă de personal calificat în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;

d) lucrarile de intretinere a strazilor prognozate a se efectua în vederea îndeplinirii obiectului acordului-cadru presupun o repetabilitate stabilită şi adecvată, repetabilitate necesară întreţinerii in conditii de siguranta a cailor publice din Orasul Zarnesti;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 203-529064
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 46
Titlu:

Acord cadru avand ca obiect ,,Intretinere si reparatii drumuri din orasul Zarnesti''

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FINCODRUM
Număr naţional de înregistrare: RO 24796449
Adresă: Strada Spicului, Nr. 2
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500460
Țară: România
E-mail: fincodrum@yahoo.com
Telefon: +40 733930118
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RS ACTIV
Număr naţional de înregistrare: RO17296459
Adresă: Strada Aviatorilor, Nr. 18
Localitate: Ghimbav
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
E-mail: office@rsactiv.ro
Telefon: +40 720100830
Fax: +40 368008111
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MORANI CONSTRUCT
Număr naţional de înregistrare: RO 31306329
Adresă: Strada Aleea Uzinei, Nr. 3
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 505800
Țară: România
E-mail: moraniconstruct@yahoo.com
Telefon: +40 0755050167
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 29 061 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 29 061 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/04/2022