Usługi - 214457-2019

10/05/2019    S90

Chorwacja-Zagreb: Usługi informacyjne i pomoc w działaniach komunikacyjnych w Domu Europy w Zagrzebiu, Chorwacja - PO/2018-20/ZAG

2019/S 090-214457

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General Communication, EC Representation in Croatia
Adres pocztowy: Ulica Augusta Cesarea 2
Miejscowość: Zagreb
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Kod pocztowy: 10 000
Państwo: Chorwacja
E-mail: COMM-REP-ZAG-TENDERS@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/croatia/home_hr
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi informacyjne i pomoc w działaniach komunikacyjnych w Domu Europy w Zagrzebiu, Chorwacja - PO/2018-20/ZAG

Numer referencyjny: PO/2018-20/ZAG
II.1.2)Główny kod CPV
79416000 Usługi public relations
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedstawicielstwo KE poszukuje wykwalifikowanego usługodawcy celem wsparcia działań informacyjnych i komunikacyjnych oraz unijnego punktu informacyjnego w Domu Europy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 297 580.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HR HRVATSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedstawicielstwo KE poszukuje wykwalifikowanego usługodawcy celem wsparcia działań informacyjnych i komunikacyjnych oraz unijnego punktu informacyjnego w Domu Europy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodologii z uwzględnieniem wszystkich wymaganych zadań, w tym opisem, w jaki sposób zostanie zrealizowany każdy rodzaj zadań szczegółowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: jakość systemu wdrożonego w celu nadzoru i kontroli jakości usług, które być świadczone przez cały czas trwania umowy, w sposób nieprzerwany / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: skuteczność organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do świadczonych usług / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: jakość reakcji i proponowanych rozwiązań 3 studiów przypadku / Waga: 40
Cena - Waga: 35
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 237-540399
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Usługi informacyjne i pomoc w działaniach komunikacyjnych w Domu Europy w Zagrzebiu, Chorwacja - PO/2018-20/ZAG

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ecorys Hrvatska d.o.o.
Adres pocztowy: Kornatska 1g
Miejscowość: Zagreb
Kod NUTS: HR HRVATSKA
Państwo: Chorwacja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 360 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 288 800.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja przetargowa jest dostępna do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.3).

Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Brak
Miejscowość: None
Państwo: Belgia
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/05/2019