S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 214458-2019

10/05/2019    S90

Španielsko-Sevilla: Poskytovanie jazykových kurzov pre zamestnancov Európskej komisie, ktorí pracujú v spoločnom výskumnom centre v Seville

2019/S 090-214458

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.R – Support Services (Brussels), JRC.R.1 – Support Services Seville
Poštová adresa: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Mesto/obec: Sevilla
Kód NUTS: ES618 Sevilla
PSČ: E-41092
Štát: Španielsko
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: výskum

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie jazykových kurzov pre zamestnancov Európskej komisie, ktorí pracujú v spoločnom výskumnom centre v Seville

Referenčné číslo: JRC/SVQ/2018/R.1/0079/OC
II.1.2)Hlavný kód CPV
79632000 Školenia a výcvik personálu
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto rámcovej zmluvy je zabezpečiť potreby jazykového vzdelávania pracovníkov z pracoviska v Seville počas nasledujúcich 4 rokov (2019-2022).

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 336 312.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79632000 Školenia a výcvik personálu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES618 Sevilla
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, E-41092 Sevilla, ŠPANIELSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie jazykových kurzov pre zamestnancov Európskej komisie, ktorí pracujú v spoločnom výskumnom centre v Seville

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita vzdelania / Relatívna váha: 40
Kritérium kvality - Názov: Poskytnuté materiály počas kurzu / Relatívna váha: 5
Kritérium kvality - Názov: Dostupnosť koordinátorov a učiteľov / Relatívna váha: 5
Cena - Relatívna váha: 50
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri internetovú adresu v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 152-348188
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 937070
Časť č.: 1
Názov:

Poskytovanie jazykových kurzov pre zamestnancov Európskej komisie, ktorí pracujú v spoločnom výskumnom centre v Seville

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
29/04/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Openfive S.L.
Mesto/obec: Seville
Kód NUTS: ES618 Sevilla
Štát: Španielsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 300 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 336 312.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/05/2019