Supplies - 214473-2021

30/04/2021    S84

Czechia-Liběchov: Autoclaves

2021/S 084-214473

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
National registration number: 67985904
Postal address: Rumburská 89
Town: Liběchov
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Postal code: 277 21
Country: Czechia
Contact person: Justitia Procurement Partners, s.r.o.
E-mail: procurement@justitia.cz
Telephone: +420 778088818
Internet address(es):
Main address: http://www.iapg.cas.cz/
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilustav-zivocisne-fyziologie-a-genetiky-av-cr-v-v-i
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilustav-zivocisne-fyziologie-a-genetiky-av-cr-v-v-i
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Justitia Procurement Partners, s.r.o.
National registration number: 04549511
Postal address: Půtova 1219/3
Town: Praha 1-Nové Město
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 110 00
Country: Czechia
E-mail: procurement@justitia.cz
Telephone: +420 778088818
Internet address(es):
Main address: http://www.iapg.cas.cz/
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilustav-zivocisne-fyziologie-a-genetiky-av-cr-v-v-i
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilustav-zivocisne-fyziologie-a-genetiky-av-cr-v-v-i
I.4)Type of the contracting authority
Other type: veřejná výzkumná instituce
I.5)Main activity
Other activity: věda a výzkum

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka laboratorních autoklávů

II.1.2)Main CPV code
33191110 Autoclaves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nových laboratorních autoklávů.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 830 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dodávka laboratorního autoklávu (Praha)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Hlavní město Praha

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho nového vertikálního laboratorního autoklávu pro provádění laboratorní parní sterilizace médií (lahvičky 25 ml až 1 l), nástrojů (např. tlouček a třecích misek) a biologického odpadu (např. Petriho misky s agarem s narostlými kulturami, použité očkovací kličky a hokejky).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 550 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dodávka laboratorního autoklávu (Liběchov)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Main site or place of performance:

Liběchov

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho nového horizontálního laboratorního autoklávu pro provádění laboratorní parní sterilizace roztoků, skla, plastů a pevných materiálů.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 280 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Profesně způsobilým je dodavatel, který předloží ve vztahu k České republice

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 ZZVZ); a

b) doklad o tom, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (§ 77 odst. 2 ZZVZ).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Kritérium: Seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení

K prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimální úroveň splnění kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na složitost a rozsah předmětu veřejné zakázky

a) u části I. předmětu veřejné zakázky [Praha] na 3 referenční dodávky spočívající každá v dodání vertikálního laboratorního autoklávu ve finanční hodnotě alespoň 200 000 CZK bez DPH;

b) u části II. předmětu veřejné zakázky [Liběchov] na 3 referenční dodávky spočívající každá v dodání horizontálního laboratorního autoklávu ve finanční hodnotě alespoň 100 000 CZK bez DPH.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, které bylo odesláno k uveřejnění nejméně 35 dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení (§ 57 odst. 2 písm. a) ZZVZ).

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 060-148953
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/05/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/05/2021
Local time: 09:00
Place:

Sídlo zadavatele

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání (elektronických) nabídek se koná bez účasti dodavatelů.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/04/2021