Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Práce - 214501-2019

10/05/2019    S90

Slovensko-Banská Bystrica: Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení

2019/S 090-214501

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00165549
Poštová adresa: Nám. L. Svobodu 1
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 975 17
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: referát verejného obstarávania
E-mail: vo@nspbb.sk
Telefón: +421 484413240
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/635
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.fnspfdr.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/3595/summary
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/3595/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rekonštrukcia FNsP FDR Banská Bystrica

Referenčné číslo: FNsP FDR/VO/06052019
II.1.2)Hlavný kód CPV
45215140 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácie rekonštrukcie vybraných pavilónov a objektov pozemnej stavby, nachádzajúcej sa v areáli nemocničného zariadenia FNsP. Nemocničné zariadenie FNsP poskytuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých prevádzkach s rôznym odborným zameraním, ktoré sú v rámci pozemnej stavby situované do jednotlivých pavilónov a objektov. Predmet zákazky rieši rekonštrukciu blokov areálu (B, B1, B2, C, D1, D2, rádiológia, klinická onkológia, F, Zdroj tepla, Plynová prípojka a rozvody plynu, meranie a regulácia, elektrická požiarna signalizácia, hlasová signalizácia požiaru, štrukturovaná kabeláž, potrubná pošta, výťahy, záložný zdroj elektrickej energie, medicínske plyny a zdroj chladu (VZT)). Opis, podmienky a požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky tvoria zväzky 3 a 4 súťažných podkladov.

Predmet zákazky sa bude realizovať podľa zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha- t.j. naprojektuj a postav.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 87 091 110.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
71300000 Inžinierske služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Banská Bystrica

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácie rekonštrukcie vybraných pavilónov a objektov pozemnej stavby, nachádzajúcej sa v areáli nemocničného zariadenia FNsP. Nemocničné zariadenie FNsP poskytuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých prevádzkach s rôznym odborným zameraním, ktoré sú v rámci pozemnej stavby situované do jednotlivých pavilónov a objektov. Predmet zákazky rieši rekonštrukciu blokov areálu (B, B1, B2, C, D1, D2, rádiológia, klinická onkológia, F, Zdroj tepla, Plynová prípojka a rozvody plynu, meranie a regulácia, elektrická požiarna signalizácia, hlasová signalizácia požiaru, štrukturovaná kabeláž, potrubná pošta, výťahy, záložný zdroj elektrickej energie, medicínske plyny a zdroj chladu (VZT)). Opis, podmienky a požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky tvoria zväzky 3 a 4 súťažných podkladov.

Predmet zákazky sa bude realizovať podľa zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha- t.j. naprojektuj a postav.

Bližšie viď súťažné podklady.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 87 091 110.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a (ďalej aj,,Zmluva), ktorá sa riadi zmluvnými podmienkami pre Technologické zariadenie a projektovanie- realizáciu - pre elektrotechnické a strojno-technologické zariadenie a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom, (Žltá kniha) prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, alebo spôsobom podľa § 39 alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO alebo predložením zápisu do zoznamu alebo potvrdenia o zápise do zoznamu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 ZVO resp. informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v zozname vedenom iným členským štátom.

Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy, preto nepripúšťa preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZVO.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely ZVO sa rozumie

a)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c)právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

— § 33 ods. 1 písm. a) ZVO

— § 33 ods. 1 písm. d) ZVO

Podrobný popis podmienok účasti je uvedený v súťažných podkladoch v zväzku 1 kapitola A2 Podmienky účasti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: viď súťažné podklady

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: viď súťažné podklady

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

— § 34 ods. 1 písm. a) ZVO

— § 34 ods. 1 písm. b) ZVO

— § 34 ods. 1 písm. d) ZVO

— § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

— § 34 ods. 1 písm. h) ZVO

Podrobný popis podmienok účasti je uvedený v súťažných podkladoch v zväzku 1 kapitola A2 Podmienky účasti.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: viď súťažné podklady

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Predmet zákazky sa bude realizovať podľa zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha- t.j. naprojektuj a postav.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/08/2019
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/08/2019
Miestny čas: 13:00
Miesto:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, objekt Riaditeľstvo, nám. L. Svobodu č.1, 975 17 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi.

Josephine je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek, webová aplikácia je na doméne https://josephine.proebiz.com.

2. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej

Podobe prostredníctvom systému Josephine (ďalej aj "Josephine"). Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine, všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.

3. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom. Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné nájsť na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

4. Predmet zákazky bude financovaný s podporou štátneho rozpočtu, v prípade, že verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky z iných zdrojov, napr. z fondov EÚ, bude financovanie upravené v súlade s pokynmi poskytovateľa zdrojov.

5.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 500 000,- EUR, spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch.

6.Verejný obstarávateľ organizuje obhliadku miesta plnenia v určených dňoch, viď súťažné podklady.Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky nahlásia svoju účasť prostredníctvom formou elektronickej komunikácie v systéme Josephine.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/05/2019