Услуги - 214584-2015

Компактен изглед

20/06/2015    S118    - - Услуги - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура - Не е приложимо 

България-София: Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

2015/S 118-214584

Обявление за предварителна информация

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална агенция за приходите
131063188
бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52
Място/места за контакт: ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52
На вниманието на: Кирилка Георгиева
1000 София
България
Телефон: +359 298593191
Адрес за електронна поща: k.georgieva@nra.bg
Факс: +359 298593348

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.nap.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Логистично осигуряване на изпълнението на проект с наименование „Повишаване на административния капацитет на НАП в превенцията и разследването на финансови измами, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 20: Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
Мястото на провеждане на работните срещи в изпълнение на проекта е гр. София.

код NUTS BG411

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Логистично осигуряване на изпълнението на проект с наименование „Повишаване на административния капацитет на НАП в превенцията и разследването на финансови измами, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“, което включва хотелско настаняване на участниците в събитията; изхранване на участниците/ организиране на кафе-паузи; възстановяване на пътни разходи на участниците; осигуряване на конферентни зали с необходимото техническо оборудване за провеждане на общо 5 работни срещи. Първоначално очаквания общ брой на участниците е 190 човека (по 33 участника от страна на НАП във всяка среща (от градовете София, Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново); общо 10 участника от Република Румъния (в 2 работни срещи); общо 10 участника от Република Гърция (в 2 работни срещи); общо 5 участника от Република Турция (1 работна среща).
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 71 523,07 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

63500000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:
В изпълнение на Споразумение за безвъзмездна финансова помощ №OLAF/2015/D1/020, сключено между Европейска служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия и Националната агенция за приходите, финансирано по програма Херкулес III насърчаваща дейности в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: В изпълнение на Споразумение за безвъзмездна финансова помощ №OLAF/2015/D1/020, сключено между Европейска служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия и Националната агенция за приходите, финансирано по програма Херкулес III насърчаваща дейности в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство в областта на опазването на околната среда http://www.moew.government.bg

Закрила на заетостта и условия на труд http://www.mlsp.government.bg; http://git.mlsp.government.bg

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18.6.2015