Lieferungen - 214653-2022

Submission deadline has been amended by:  269592-2022
25/04/2022    S80

Polen-Góra: Tragbare Computer

2022/S 080-214653

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Góra
Nationale Identifikationsnummer: 6931940518
Postanschrift: ul. Mickiewicza1
Ort: Góra
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 56-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Pomieszcz
E-Mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://gora.com.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://gora.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego p.n. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.37.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 676 szt. nowych komputerów przenośnych.Zawartość ofertOświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą ( wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik do SWZ )6.2 Wypełniony JEDZ . Aktualne na dzień złożenia oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w punkcie 6.1 i 6.2 SWZ (podstawy wykluczenia)Zgodnie z treścią Art. 63 ust. 1 ofertę oraz JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Art. 125 ust. 4 W przypadku wspólnego składania oferty JEDZ składa każdy

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Góra, Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 , 56-200 Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 676 szt. nowych komputerów przenośnych.

Przeznaczenie dostaw: przeznaczone do pracy zdalnej, użytkownikami ostatecznymi wszystkich urządzeń będą uczniowie z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Góra.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach do SWZ. W załączniku do SWZ zawarto specyfikacje techniczne wyznaczające minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Podmiotowe środki dowodowe, do których złożenia Zamawiający wezwie Wykonawcę po upływie terminu składania ofert na zasadach opisanych w art. 126 ust. 1 ustawy Pzp:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa:

1) informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 1) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis podpunktu 2) stosuje się odpowiednio.

3.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz 6.

5.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, w ramach umowy o powierzenie grantu nr 2074/2022.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

W postępowaniu odpowiednio dla części ustalono obowiązek wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 złotych ( trzydzieści tysięcy złotych). Dokładny opis w SWZ w przedmiotowym postępowaniu wprowadza się, korzystając z legitymacji zawartej w art. 257 ustawy Pzp prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć (SWZ)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- zmiany na inny laptop niżeli zaoferowano przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza taką zmianę w sytuacji, gdy przedstawiony przez Wykonawcę w ofercie sprzęt przestanie być dostępny na rynku. W takim przypadku dopuszczalne jest zastąpienie oferowanego laptopa na inny w wersji o parametrach nie gorszych niż przedstawione w ofercie i spełniających wymagania techniczne określone w SWZ. Powyższa zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Art. 58 ust. 1 – ( …) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:

Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gora.ezamawiajacy.pl , odszyfrowanie i odczytanie pokój nr 203 siedziby Zamawiającego

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Wykonawcy chcący uczestniczyć w otwarciu ofert mogą przybyć do siedziby Zamawiającego w miejscu terminie wskazanym powyżej.

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania Zamawiający obligatoryjnie wyklucza Wykonawców na zasadach opisanych w art. 108 ustawy Pzp.6.2. Zamawiający rozszerza katalog podstaw wykluczenia o przesłanki fakultatywne opisane w art. 109 ust. 1 Na mocy Rozporządzenia 2022/576, które ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich zamówienie nie może zostać udzielonene podmiotom rosyjskim w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „KorespondencjaNiezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszejniż 512 kb/s;Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; doklładny opis w SWZ. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy

Prawo Zamówień Publicznych Art. 513 – 590 ( Dz. U.z 2021 r. , poz. 1129 z późn. zm. )

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/04/2022