Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 21467-2022

14/01/2022    S10

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe

2022/S 010-021467

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 231-608944)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowy Instytut Medyczny
Krajowy numer identyfikacyjny: 1132393221
Adres pocztowy: Szaserów 128
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Powierża
E-mail: wzp@wim.mil.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wim.mil.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wojskowego Instytutu Medycznego.

Numer referencyjny: PN/205/WZP/21 -178/ZP/21
II.1.2)Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wojskowego Instytutu Medycznego. Zamówienie zostało podzielone na 2 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 231-608944

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 16/04/2022
Powinno być:
Data: 27/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: