Werken - 214890-2019

10/05/2019    S90    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Aartselaar: Aanleggen van afvalwaterleidingen

2019/S 090-214890

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 043-096815)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Aquafin NV – Directie Infrastructuur
0440.691.388_173
Dijkstraat 8
Aartselaar
2630
België
Contactpersoon: Dhr. Dirk de Waele
Telefoon: +32 34504511
E-mail: infrastructuur@aquafin.be
Fax: +32 34583020
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334265

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RI3A239 – Antwerpen, bouw vijzelgemaal Royerssluis en nieuw pompstation Mexicostraat

Referentienummer: AQFINFRA-RI3A239-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232411
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

RI3A239 – Antwerpen, bouw vijzelgemaal Royerssluis en nieuw pompstation Mexicostraat.

Het gefaseerd bouwen van een vijzelgemaal en pompstation waarbij de huidige afwatering in stand dient gehouden te worden. De fasering bevat enkele strikte mijlpalen die van belang zijn voor andere openbare besturen en opdrachtgevers die gelijktijdig werken plannen, verbonden aan de vordering van de werken van onderhavige opdracht.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 043-096815

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Terechtwijzend bericht nr. 3: wijzigingen bestek en meetstaat.