We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 215144-2022

25/04/2022    S80

Poland-Piekary Śląskie: Surgical gloves

2022/S 080-215144

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
National registration number: PL22
Postal address: ul.Bytomska 62
Town: Piekary Śląskie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-940
Country: Poland
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
Telephone: +48 323934210
Fax: +48 323934141
Internet address(es):
Main address: www.urazowka.piekary.pl
Address of the buyer profile: https://urazowka.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SP ZOZ
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyrobów medycznych - V

Reference number: SZP.270-53/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1) Przedmiot zamówienia stanowią dostawy na zamówienie Zamawiającego wyrobów medycznych dla

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach

Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

a) przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części dalej zwane „Pakietami”, Zamawiający dopuszcza

możliwość składania ofert częściowych na całe pakiety szczegółowo opisane w załączniku nr 1a do SWZ:

Pakiet nr 1 – Rękawice RTG;

Pakiet nr 2 – Rękawice chirurgiczne lateksowe;

Pakiet nr 3 – Rękawice chirurgiczne bezlateksowe;

Pakiet nr 4 – Rękawice chirurgiczne specjalne;

Pakiet nr 5 – Rękawice chirurgiczne podwójne;

Pakiet nr 6 – Rękawice nitrylowe do podajników;

Pakiet nr 7 – Rękawice diagnostyczne lateksowe i nitrylowe;

b) Zamawiający nie ogranicza liczby części, w zakresie których wykonawca może złożyć ofertę, ani nie

wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy;

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 750 840.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiot zamówienia stanowią dostawy na zamówienie Zamawiającego wyrobów medycznych dla

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach

Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

Pakiet nr 1 – Rękawice RTG;

) Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego, partiami na

podstawie otrzymanego zamówienia od Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania

umowy, bądź do momentu wyczerpania przewidzianych ilości produktów określonych w załączniku nr 1a

do SWZ, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zamawiający zastrzega

możliwość wykorzystania wartości umowy na poziomie 25%.

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

CZAS DOSTAWY

• czas dostawy - do 3 dni roboczych;

• dostawy "pilne" – jeden dzień roboczy;

DOSTAWA I SKŁADOWANIE TOWARU

• towar należy dostarczyć do apteki i składować w miejscu wskazanym przez pracownika apteki szpitalnej;

REKLAMACJE

• reklamacje ilościowe, asortymentowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

• - reklamacje cenowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

WYMAGANIA DLA PRODUKTÓW OFEROWANYCH

• każde opakowanie jednostkowe musi posiadać oznaczenie nazwy produktu,

kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności,

• wymagane są oznaczenia, instrukcje obsługi , ulotki w języku polskim

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego

w zakresie realizacji i odbioru określają:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich

spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty

jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

1) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty,

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi

wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu

zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

2) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.

1 pkt 2 i ust. 3 - 6 Ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje

się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia

wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz

zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm.

3) W przypadku, kiedy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa dopuszczalny margines tolerancji

lub minimalny zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych materiałów winny

mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ przedziałach i zakresach

tolerancji pod rygorem odrzucenia oferty

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

5) Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu,

- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiot zamówienia stanowią dostawy na zamówienie Zamawiającego wyrobów medycznych dla

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach

Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

Pakiet nr 2 – Rękawice chirurgiczne lateksowe;

) Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego, partiami na

podstawie otrzymanego zamówienia od Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania

umowy, bądź do momentu wyczerpania przewidzianych ilości produktów określonych w załączniku nr 1a

do SWZ, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zamawiający zastrzega

możliwość wykorzystania wartości umowy na poziomie 25%.

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

CZAS DOSTAWY

• czas dostawy - do 3 dni roboczych;

• dostawy "pilne" – jeden dzień roboczy;

DOSTAWA I SKŁADOWANIE TOWARU

• towar należy dostarczyć do apteki i składować w miejscu wskazanym przez pracownika apteki szpitalnej;

REKLAMACJE

• reklamacje ilościowe, asortymentowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

• - reklamacje cenowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

WYMAGANIA DLA PRODUKTÓW OFEROWANYCH

• każde opakowanie jednostkowe musi posiadać oznaczenie nazwy produktu,

kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności,

• wymagane są oznaczenia, instrukcje obsługi , ulotki w języku polskim

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego

w zakresie realizacji i odbioru określają:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich

spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty

jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

1) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty,

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi

wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu

zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

2) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.

1 pkt 2 i ust. 3 - 6 Ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje

się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia

wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz

zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm.

3) W przypadku, kiedy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa dopuszczalny margines tolerancji

lub minimalny zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych materiałów winny

mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ przedziałach i zakresach

tolerancji pod rygorem odrzucenia oferty.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

5) Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu,

- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiot zamówienia stanowią dostawy na zamówienie Zamawiającego wyrobów medycznych dla

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach

Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

Pakiet nr 3 – Rękawice chirurgiczne bezlateksowe;

) Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego, partiami na

podstawie otrzymanego zamówienia od Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania

umowy, bądź do momentu wyczerpania przewidzianych ilości produktów określonych w załączniku nr 1a

do SWZ, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zamawiający zastrzega

możliwość wykorzystania wartości umowy na poziomie 25%.

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

CZAS DOSTAWY

• czas dostawy - do 3 dni roboczych;

• dostawy "pilne" – jeden dzień roboczy;

DOSTAWA I SKŁADOWANIE TOWARU

• towar należy dostarczyć do apteki i składować w miejscu wskazanym przez pracownika apteki szpitalnej;

REKLAMACJE

• reklamacje ilościowe, asortymentowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

• - reklamacje cenowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

WYMAGANIA DLA PRODUKTÓW OFEROWANYCH

• każde opakowanie jednostkowe musi posiadać oznaczenie nazwy produktu,

kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności,

• wymagane są oznaczenia, instrukcje obsługi , ulotki w języku polskim

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego

w zakresie realizacji i odbioru określają:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich

spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty

jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

1) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty,

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi

wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu

zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

2) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.

1 pkt 2 i ust. 3 - 6 Ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje

się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia

wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz

zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm.

3) W przypadku, kiedy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa dopuszczalny margines tolerancji

lub minimalny zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych materiałów winny

mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ przedziałach i zakresach

tolerancji pod rygorem odrzucenia oferty

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

5) Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu,

- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiot zamówienia stanowią dostawy na zamówienie Zamawiającego wyrobów medycznych dla

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach

Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

Pakiet nr 4 – Rękawice chirurgiczne specjalne;

) Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego, partiami na

podstawie otrzymanego zamówienia od Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania

umowy, bądź do momentu wyczerpania przewidzianych ilości produktów określonych w załączniku nr 1a

do SWZ, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zamawiający zastrzega

możliwość wykorzystania wartości umowy na poziomie 25%.

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

CZAS DOSTAWY

• czas dostawy - do 3 dni roboczych;

• dostawy "pilne" – jeden dzień roboczy;

DOSTAWA I SKŁADOWANIE TOWARU

• towar należy dostarczyć do apteki i składować w miejscu wskazanym przez pracownika apteki szpitalnej;

REKLAMACJE

• reklamacje ilościowe, asortymentowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

• - reklamacje cenowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

WYMAGANIA DLA PRODUKTÓW OFEROWANYCH

• każde opakowanie jednostkowe musi posiadać oznaczenie nazwy produktu,

kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności,

• wymagane są oznaczenia, instrukcje obsługi , ulotki w języku polskim

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego

w zakresie realizacji i odbioru określają:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich

spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty

jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

1) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty,

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi

wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu

zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

2) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.

1 pkt 2 i ust. 3 - 6 Ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje

się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia

wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz

zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm.

3) W przypadku, kiedy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa dopuszczalny margines tolerancji

lub minimalny zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych materiałów winny

mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ przedziałach i zakresach

tolerancji pod rygorem odrzucenia oferty.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

5) Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu,

- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiot zamówienia stanowią dostawy na zamówienie Zamawiającego wyrobów medycznych dla

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach

Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

Pakiet nr 5 – Rękawice chirurgiczne podwójne;

) Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego, partiami na

podstawie otrzymanego zamówienia od Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania

umowy, bądź do momentu wyczerpania przewidzianych ilości produktów określonych w załączniku nr 1a

do SWZ, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zamawiający zastrzega

możliwość wykorzystania wartości umowy na poziomie 25%.

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

CZAS DOSTAWY

• czas dostawy - do 3 dni roboczych;

• dostawy "pilne" – jeden dzień roboczy;

DOSTAWA I SKŁADOWANIE TOWARU

• towar należy dostarczyć do apteki i składować w miejscu wskazanym przez pracownika apteki szpitalnej;

REKLAMACJE

• reklamacje ilościowe, asortymentowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

• - reklamacje cenowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

WYMAGANIA DLA PRODUKTÓW OFEROWANYCH

• każde opakowanie jednostkowe musi posiadać oznaczenie nazwy produktu,

kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności,

• wymagane są oznaczenia, instrukcje obsługi , ulotki w języku polskim

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego

w zakresie realizacji i odbioru określają:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich

spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty

jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

1) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty,

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi

wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu

zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

2) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.

1 pkt 2 i ust. 3 - 6 Ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje

się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia

wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz

zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm.

3) W przypadku, kiedy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa dopuszczalny margines tolerancji

lub minimalny zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych materiałów winny

mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ przedziałach i zakresach

tolerancji pod rygorem odrzucenia oferty

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

5) Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu,

- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiot zamówienia stanowią dostawy na zamówienie Zamawiającego wyrobów medycznych dla

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach

Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

Pakiet nr 6 – Rękawice nitrylowe do podajników;

) Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego, partiami na

podstawie otrzymanego zamówienia od Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania

umowy, bądź do momentu wyczerpania przewidzianych ilości produktów określonych w załączniku nr 1a

do SWZ, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zamawiający zastrzega

możliwość wykorzystania wartości umowy na poziomie 25%.

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

CZAS DOSTAWY

• czas dostawy - do 3 dni roboczych;

• dostawy "pilne" – jeden dzień roboczy;

DOSTAWA I SKŁADOWANIE TOWARU

• towar należy dostarczyć do apteki i składować w miejscu wskazanym przez pracownika apteki szpitalnej;

REKLAMACJE

• reklamacje ilościowe, asortymentowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

• - reklamacje cenowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

WYMAGANIA DLA PRODUKTÓW OFEROWANYCH

• każde opakowanie jednostkowe musi posiadać oznaczenie nazwy produktu,

kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności,

• wymagane są oznaczenia, instrukcje obsługi , ulotki w języku polskim

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego

w zakresie realizacji i odbioru określają:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich

spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty

jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

1) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty,

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi

wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu

zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

2) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.

1 pkt 2 i ust. 3 - 6 Ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje

się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia

wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz

zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm.

3) W przypadku, kiedy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa dopuszczalny margines tolerancji

lub minimalny zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych materiałów winny

mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ przedziałach i zakresach

tolerancji pod rygorem odrzucenia oferty.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

5) Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu,

- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiot zamówienia stanowią dostawy na zamówienie Zamawiającego wyrobów medycznych dla

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im dr. Janusza Daaba w Piekarach

Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.

Pakiet nr 7 – Rękawice diagnostyczne lateksowe i nitrylowe;

) Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego, partiami na

podstawie otrzymanego zamówienia od Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania

umowy, bądź do momentu wyczerpania przewidzianych ilości produktów określonych w załączniku nr 1a

do SWZ, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zamawiający zastrzega

możliwość wykorzystania wartości umowy na poziomie 25%.

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

CZAS DOSTAWY

• czas dostawy - do 3 dni roboczych;

• dostawy "pilne" – jeden dzień roboczy;

DOSTAWA I SKŁADOWANIE TOWARU

• towar należy dostarczyć do apteki i składować w miejscu wskazanym przez pracownika apteki szpitalnej;

REKLAMACJE

• reklamacje ilościowe, asortymentowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

• - reklamacje cenowe muszą być rozpatrzone w terminie trzech dni roboczych;

WYMAGANIA DLA PRODUKTÓW OFEROWANYCH

• każde opakowanie jednostkowe musi posiadać oznaczenie nazwy produktu,

kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności,

• wymagane są oznaczenia, instrukcje obsługi , ulotki w języku polskim

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego

w zakresie realizacji i odbioru określają:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich

spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty

jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

1) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty,

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi

wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu

zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

2) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.

1 pkt 2 i ust. 3 - 6 Ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje

się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia

wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz

zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm.

3) W przypadku, kiedy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa dopuszczalny margines tolerancji

lub minimalny zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych materiałów winny

mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SWZ przedziałach i zakresach

tolerancji pod rygorem odrzucenia oferty.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

5) Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu,

- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 24 miesiące licząc od odbioru produktu.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 230-602743
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Pakiet nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Częstochowska 38 lok. 52
Town: Łódź
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 93-121
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 69 600.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Pakiet nr 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Mercator Medical Spółka Akcyjna
Postal address: ul. Heleny Modrzejewskiej 30
Town: Kraków
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 31-327
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 414 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Pakiet nr 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Postal address: ul. Pod Borem 18
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-808
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 107 400.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Pakiet nr 4

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Pakiet nr 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Postal address: ul. Pod Borem 18
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-808
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 25 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Pakiet nr 6

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Postal address: ul. Pod Borem 18
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-808
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 980 010.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Pakiet nr 7

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Postal address: ul. Pod Borem 18
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-808
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 154 830.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy;

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie

elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego

treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia

CD. RODO

Skorzystanie przez Panią / Pana z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa

w art. 16 RODO, nie będzie skutkowało zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o

udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Informuje się również o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2022