Dostawy - 215853-2017

07/06/2017    S107    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Konstrukcje różne

2017/S 107-215853

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Zając
Tel.: +48 32/7572303
E-mail: a.zajac@pgg.pl
Faks: +48 32/7572304
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pgg.pl/

Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017 – 2018 w ramach składów konsygnacyjnych.

Numer referencyjny: 701700365
II.1.2)Główny kod CPV
44212320
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017 – 2018 w ramach składów konsygnacyjnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017 – 2018 w ramach składów konsygnacyjnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44212320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1 Strzemiona dwujarzmowe do łączenia elementów obudowy o profilu V29 w odmianie SDO

1.1 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE DOLNE V-29 (SDOD V-29) szt. 3 619

1.2 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE GÓRNE V-29 (SDOG V-29) szt. 3 619.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017 – 2018 w ramach składów konsygnacyjnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44212320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2 Strzemiona dwujarzmowe do łączenia elementów obudowy o profilu V36 w odmianie SDO

2.1 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE DOLNE V-36 (SDOD V-36) szt. 30

2.2 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE GÓRNE V-36 (SDOG V-36) szt. 30.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017 – 2018 w ramach składów konsygnacyjnych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44212320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 3 Strzemiona dwujarzmowe do łączenia elementów obudowy o profilu V 25 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych w odmianie SDO

3.1 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE DOLNE V-25 (SDOD V-25) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 5 308

3.2 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE GÓRNE V-25 (SDOG V-25) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 5 308.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017 – 2018 w ramach składów konsygnacyjnych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44212320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 4 Strzemiona dwujarzmowe do łączenia elementów obudowy o profilu V 29 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych w odmianie SDO

4.1 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE DOLNE V-29 (SDOD V-29) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 155 309

4.2 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE GÓRNE V-29 (SDOG V-29) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 155 309

4.3 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE ŚRODKOWE V-29 (SDOS V-29) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 30 874.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017 – 2018 w ramach składów konsygnacyjnych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44212320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 5 Strzemiona dwujarzmowe do łączenia elementów obudowy o profilu V 36 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych w odmianie SDO

5.1 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE DOLNE V-36 (SDOD V-36) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 128 035

5.2 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE GÓRNE V-36 (SDOG V-36) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 128 035

5.3 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE OSZCZĘDNOŚCIOWE ŚRODKOWE V-36 (SDOS V-36) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 22 315.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017 – 2018 w ramach składów konsygnacyjnych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44212320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 6 Strzemiona dwujarzmowe do łączenia elementów obudowy o profilu V 29 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych w odmianie SD

6.1 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE DOLNE V-29 (SDD V-29) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 32 065

6.2 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE GÓRNE V-29 (SDG V-29) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 35 825.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017 – 2018 w ramach składów konsygnacyjnych

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44212320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 7 Strzemiona dwujarzmowe do łączenia elementów obudowy o profilu V 36 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych w odmianie SD

7.1 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE DOLNE V-36 (SDD V-36) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 4 993

7.2 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE GÓRNE V-36 (SDG V-36) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 4 993

7.3 STRZEMIĘ DWUJARZMOWE ŚRODKOWE V-36 (SDS V-36) ZE STALI W GATUNKU S480W szt. 3 502.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017 – 2018 w ramach składów konsygnacyjnych

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44212320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 8 Strzemiona kabłąkowe do łączenia elementów obudowy o profilu V29 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych

8.1 STRZEMIĘ KABŁĄKOWE V-29 DOLNE O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH szt. 5 160

8.2 STRZEMIĘ KABŁĄKOWE V-29 GÓRNE O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH szt. 3 660.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017 – 2018 w ramach składów konsygnacyjnych

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44212320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 9 Strzemiona kabłąkowe do łączenia elementów obudowy o profilu V32/V36 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych

9.1 STRZEMIĘ KABŁĄKOWE V-32/V36 DOLNE O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH szt. 47 777

9.2 STRZEMIĘ KABŁĄKOWE V-32/V36 ŚRODKOWE O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH szt. 47 477

9.3 STRZEMIĘ KABŁĄKOWE V-32/V36 GÓRNE O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH szt. 4 141.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy uzyskali przychód netto w jednymrokuobrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok– w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto

ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości dla poszczególnych części zamówienia nie mniejszej niż:

Zadanie nr – Wartość (PLN)

Dla zadania nr 1 – 70 000

Dla zadania nr 2 – 1 000

Dla zadania nr 3 – 110 000

Dla zadania nr 4 – 3 762 000

Dla zadania nr 5 – 2 865 000

Dla zadania nr 6 – 800 000

Dla zadania nr 7 – 150 000

Dla zadania nr 8 – 67 000

Dla zadania nr 9 – 975 000

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 8 800 000 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Zadanie nr – Wartość (PLN)

Dla zadania nr 1 – 70 000

Dla zadania nr 2 – 1 000

Dla zadania nr 3 – 110 000

Dla zadania nr 4 – 3 762 000

Dla zadania nr 5 – 2 865 000

Dla zadania nr 6 – 800 000

Dla zadania nr 7 – 150 000

Dla zadania nr 8 – 67 000

Dla zadania nr 9 – 975 000

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 8 800 000 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy obudów chodnikowych, kształtowników do obudów chodnikowych oraz poszczególnych elementów obudowy chłodniowej, z tym jednak zastrzeżeniem, iż za dostawy elementów obudowy chodnikowej Zamawiający uznaje dostawy innych strzemion do obudowy chodnikowej, okładzin siatkowych do obudowy chodnikowej, wykładzin stalowych do obudowy chodnikowej, rozpór stalowych do obudowy chodnikowej, stóp podporowych do obudowy chodnikowej oraz śrub hakowych, kotew metalowych i strzemion – łączników.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;

b) sytuacji ekonomicznej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla wszystkich części zamówienia w wysokości 220 000 PLN. Dla poszczególnych części zamówienia wysokość wadium określone jest w SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust.1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo

w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do dnia 31.8.2018 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 3, pkt 1), Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 30.11.2018 r.

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż:

1) w dniu 30.6.2018 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 1

2) w dniu 30.9.2018 r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 2

4. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

5. Wymagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia

7. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia (zadań) nr 1-9.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 060-112594
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2017
Czas lokalny: 10:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2017
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.

Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:

1. Wykonawcy z Zamawiającym:

1) zapytania do SIWZ

pisemnie na adres Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 lub faksem na nr+4832 757 23 04 lub drogą elektroniczną na adres: clm.katowice@pgg.pl oraz a.zajac@pgg.pl

2) uzupełnianie dokumentów w tym oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej: pisemnie na adres: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30

Uwaga: za dochowanie terminu Zamawiający uzna przesłanie dokumentów podlegających uzupełnieniu faksem na nr +48 32 757 23 04 lub e-mail na adres clm.katowice@pgg.pl oraz a.zajac@pgg.pl pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej.

3) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, rażąco niskiej ceny:

pisemnie na adres: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 lub faksem na nr+48 32 757 23 04 lub drogą elektroniczną na adres: clm.katowice@pgg.pl oraz a.zajac@pgg.pl

4) pozostałe oświadczenia i wnioski:

pisemnie na adres: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 40-039 Katowice ul. Powstańców 30 lub faksem na nr+4832 757 23 04 lub drogą elektroniczną na adres: clm.katowice@pgg.pl oraz a.zajac@pgg.pl

2. Zamawiający z Wykonawcami:

Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:

1) pisemnie, lub

2) faksem na numer wskazany w ofercie, lub

3) drogą elektroniczną:

— na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub

— poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w profilu nabywcy http://przetargi.pgg.pl.

3. Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.

4. Osobami udzielającymi informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego są:

> Andrzej Zając: Sekretarz Komisji Przetargowej, tel. +48/32/757 23 03

> Tomasz Norski: Przewodniczący Komisji Przetargowej tel. +48/32/757 27 94.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publiczny – Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2017