Varer - 215909-2019

10/05/2019    S90    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-København: Hjælpemidler til ældre

2019/S 090-215909

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hjælpemiddelcentret Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Hans Knudsens Plads 3
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Johannes Bo Nielsen
E-mail: jw0j@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk/indhold/prisindhentning-paa-stomihjaelpemidler-0

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prisindhentning på stomi hjælpmidler

Sagsnr.: 2019-004580
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33196100 Hjælpemidler til ældre
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Københavns Kommune, Hjælpemiddelcentret, gennemfører hermed en prisindhentning på stomihjælpemidler.

Den aktør, der afgiver tilbuddet med den samlet set laveste pris, forpligter sig ved sit pristilbud til at sælge hjælpemidlerne til borgerne til den pris, som er afgivet ved denne prisindhentning, på de leveringsvilkår, som følger af bevillingen

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formål med prisindhentningen er at fastlægge beregningsgrundlaget for bevillingen af støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel i medfør af servicelovens § 112, stk. 3, sidste pkt. De produkter, der ønskes pristilbud på, er beskrevet i bilag 1 – til-budsskema. Bilag 1 indeholder oplysninger om det forventede årlige forbrug af det enkelte stomi hjælpemiddel.

Aktøren forpligter sig ved sit pristilbud til i Tilbudsperioden at sælge hjælpemidlet til borgeren til den pris, som er tilbudt ved denne prisindhentning og på de leveringsvilkår, som følger af bevillingen, se bilag 2.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ordregiver agter at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud(lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer), idet Bygherre finder, at kontrakten kanindgås uden forudgående offentliggørelse. Bygherre vil tidligst indgå kontrakt efter udløbet af 10 kalenderdageregnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

For god ordens skyld bemærkes, at denne prisindhentning IKKE er omfattet af ud-budsreglerne, idet der med prisindhentningen ikke indgås en gensidigt bebyrdende aftale:

• Indhentningen af priser sker alene med henblik på at fastlægge støttebeløbet i medfør af servicelovens § 112, stk. 3, sidste pkt.

• Kommunen foretager intet indkøb i medfør af prisindhentningen.

• Borgeren indkøber det ønskede hjælpemiddel og bliver ejer af samme.

• Københavns Kommune frigøres ved denne prisindhentning ikke for en eller flere forpligtelser, som ellers ville påhvile kommunen.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Kristine Hardam A/S
CVR-nummer: 30551494
Postadresse: Måbjerg Skolevej 48
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7500
Land: Danmark
E-mail: post@hardam.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 19 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 18 377 765.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage findes i lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer. Af § 7, stk. 3 i denne lov følger: "Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klageover, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende."

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2019