Bauleistung - 216032-2020

Submission deadline has been amended by:  258689-2020
11/05/2020    S91

die Niederlande-Purmerend: Bauarbeiten

2020/S 091-216032

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Purmerend
Nationale Identifikationsnummer: 56445072
Postanschrift: Purmersteenweg 42
Ort: Purmerend
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 1441 DM
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Jose Versteeg
E-Mail: aanbestedingen@purmerend.nl
Telefon: +31 299452452
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.purmerend.nl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2bd0b81480af7c651cd3822097180396
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Raamovereenkomst woonrijp maken bedrijventerrein Baanstee Noord

Referenznummer der Bekanntmachung: FICA64974
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Het betreft het aangaan van een raamovereenkomst voor het woonrijp maken van het bedrijventerrein Baanstee Noord. Door het aangaan van de raamovereenkomst ontstaat er een langdurige samenwerking tussen de gemeente en opdrachtnemer. Hieronder wordt verstaan dat de gemeente Purmerend zich zal inspannen om de deelopdrachten voor het woonrijp maken van delen van het bedrijventerrein Baanstee Noord tijdig en correct op te dragen, waarbij van opdrachtnemer wordt verwacht hier tijdig en adequaat op in te spelen.

De deelopdrachten bestaan uit het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het woonrijp maken van het bedrijventerrein Baanstee Noord in gemeente Purmerend.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL NEDERLAND
NUTS-Code: NL329 Groot-Amsterdam
Hauptort der Ausführung:

Purmerend

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

— aanbrengen drainagebuizen (ca. 3 670 m),

— aanbrengen drainageputten (ca. 75 st.),

— aanbrengen kolken (ca. 1 000 st.),

— op hoogte brengen bestaande putafdekkingen (ca. 600 st.),

— aanbrengen funderingslagen (ca. 28 500 m²),

— aanbrengen asfaltverhardingen (ca. 20 800 ton),

— aanbrengen elementenverhardingen (ca. 19 600 m²),

— aanbrengen kantopsluitingen (ca. 25 100 m),

— aanbrengen groenstroken (ca. 84 700 m²),

— planten bomen (ca. 620 st.),

— aanbrengen markeringen en bebording,

— uitvoeren grondwerken,

— uitvoeren bijkomende werkzaamheden.

De bovengenoemde werkzaamheden zijn ter indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De RAW-raamovereenkomst is nog in ontwikkeling. De hier boven genoemde hoeveelheden kunnen nog wijzigen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Plan van aanpak / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: 100
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 72
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaar, met de optie voor de gemeente om jaarlijks de overeenkomst te verlengen met telkens één jaar zolang als de werkzaamheden van het woonrijp maken van het bedrijventerrein Baanstee Noord niet zijn afgerond.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

— Criterium: "Social return on investment" (SROI),

— Criterium: visie op basis van ervaring uit het verleden op het woonrijp maken van een (bedrijven)terrein.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

N.v.t.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Zie selectieleidraad.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Zie selectieleidraad.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Zie selectieleidraad.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar, met de optie voor de gemeente om jaarlijks de overeenkomst te verlengen met telkens 1 jaar zolang als de werkzaamheden van het woonrijp maken van het bedrijventerrein Baanstee Noord niet zijn afgerond.

Motivering looptijd raamovereenkomst >4 jaar

Het is mogelijk dat de overeenkomst 6 jaar of langer loopt (de initiële periode is 4 jaar met verlengingsmogelijkheden). De reden hiervoor is dat pas overgegaan kan worden tot het woonrijp maken als er gebouwd is en het is niet zeker wanneer de werkzaamheden volledig zijn afgerond. Het zou niet proportioneel zijn om voor mogelijke resterende werkzaamheden opnieuw een aanbesteding voor te moeten houden.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/06/2020
Ortszeit: 23:55
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
Postanschrift: Jansstraat 81
Ort: Haarlem
Postleitzahl: 2011 RW
Land: Niederlande
E-Mail: haarlem@rechtspraak.nl
Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Na afronding van de beoordeling van de verzoeken tot deelneming, worden alle gegadigden gelijktijdig schriftelijk geïnformeerd over de voorlopige selectiebeslissing.

De geselecteerde gegadigden zullen hierbij op de hoogte gesteld worden met betrekking tot de selectiebeslissing en wanneer zij de afwijzingen c.q. de gunningsleidraad ontvangen alsmede de schriftelijke documenten die betrekking hebben op de gunningsfase.

De gemeente neemt een termijn van 15 kalenderdagen in acht voordat zij overgaat tot de gunningsfase. De betrokken gegadigden hebben aldus de gelegenheid om binnen 15 kalenderdagen na dagtekening van de voorlopige selectiebeslissing een kort geding aanhangig te maken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Indien de dagvaarding niet binnen deze termijn van 15 kalenderdagen correct is betekend, zal de gemeente naar verwachting overgaan tot verzending van de definitieve selectiebeslissing.

Indien de afgewezen gegadigden niet, niet tijdig of niet correct een kort geding aanhangig maken, dan worden zij geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van hun recht om de voorlopige selectiebeslissing door de rechter te laten toetsen en zijn zij niet-ontvankelijk in hun vorderingen indien zij alsnog een kort geding aanhangig maken.

Indien de gemeente de geselecteerde gegadigden in kennis heeft gesteld van het feit dat een kort geding aanhangig is gemaakt, dan dienen de geselecteerde gegadigden in deze kort gedingprocedure te interveniëren, op straffe van verval van recht om nog op te mogen komen tegen een eventueel gewijzigd selectievoornemen.

Indien er op de voorgeschreven wijze een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dan zal de gemeente de uitkomst van dat kort geding afwachten alvorens zij tot de gunningsfase overgaat. De gemeente behoudt zich verder het recht voor om een eventueel hoger beroep af te wachten alvorens zij tot definitieve selectie overgaat.

De selectie is pas definitief indien er een definitieve selectiebeslissing is verzonden aan de geselecteerde gegadigden.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
Postanschrift: Jansstraat 81
Ort: Haarlem
Postleitzahl: 2011 RW
Land: Niederlande
E-Mail: haarlem@rechtspraak.nl
Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/05/2020