Építési beruházás - 216185-2020

11/05/2020    S91

Magyarország-Hódmezővásárhely: Építési munkák

2020/S 091-216185

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58932634
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horvát Imre János
E-mail: janos.imre.horvat@kk.gov.hu
Telefon: +36 62795215
Fax: +36 62795215
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kk.gov.hu/hodmezovasarhely
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001132812019/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: tankerületi központ
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kivitelezési feladatok az Almási Iskola építésére

Hivatkozási szám: EKR001132812019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Almási Iskola építési kivitelezési feladatai

Telek méret: 10 400 m2

Meglévő, megmaradó épületek alapterülete: 1098,32 m2

Meglévő, átalakítással érintett épületek alapterülete: 514,78 m2

Tervezett iskola épületrész alapterülete: 1980,10 m2

Tervezett kerékpár tároló alapterülete: 204 m2

Beépített alapterület összesen: 3797,20 m2

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 683 143 662.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Makó, Almási u. 52. (hrsz. 1472)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az érintett ingatlanon jelenleg is általános iskola áll, mely a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ kezelésében van, de az ingatlan tulajdonosa Makó város. Az iskola több, korábban más funkcióval épült építmény összekapcsolásával jött létre. A kialakított oktatási intézmény kapcsolódó funkciói – mint tanári szobák, műhely és kiscsoportos oktató helyiségek, az 1970-es évek végén épült tornacsarnok és étterem és egyéb tároló funkciók – a telken szétszórtan, különálló épületekben vannak elhelyezve. Az oktatási épület, mint főépület szerkezetileg leromlott állapotban van, felújítása aránytalanul magas költségekkel járna.

Az ismertetett állapotok miatt a meglévő tantermi épületegység felszámolása mellet egy új, korszerű épület létesítése a gazdaságosan is indokolt döntés. Az elbontandó épületek (a munkálatok megfelelő ütemezése mellett) a II. ütemben lesznek csak lebontva, így fenntartva az oktatás folyamatosságát az iskolában.

Beépítési mód: oldalhatáron álló

Megengedett legnagyobb beépítettség: 40 %

Megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %, csökkentés után 34 % *

(A zöldfelületi mutató értéke a háromszintes zöldállomány megléte, valamint tervezett kiegészítése miatt további 6 %-al csökkenthető.)

Építménymagasság maximuma: 3,50-6,50m

Telek méret: 10 400 m2

Meglévő, megmaradó épületek alapterülete: 1098,32 m2

Meglévő, átalakítással érintett épületek alapterülete: 514,78 m2

Tervezett iskola épületrész alapterülete: 1980,10 m2

Tervezett kerékpár tároló alapterülete: 204 m2

Beépített alapterület összesen: 3797,20 m2

Főbb munkanemek:

— Iskolaépület bontása (1600 m2)

— Melléképületek bontása (300 m2)

— Új iskolaépület építése (1980,10 m2: szerkezetépítés, segédszerkezetek építése, szakági kivitelezési munkálatok, 8 személyes felvonó telepítése)

— Könyvtár és testnevelőterem kialakítása (szerkezetépítés, segédszerkezetek építése, szakági kivitelezési munkálatok)

— Udvari tároló, öltöző és karbantartó épület átalakítása és korszerűsítése (szerkezetépítés, segédszerkezetek építése, szakági kivitelezési munkálatok)

— Tornaterem véghomlokzatának felújítása (40 m2)

— Étkező bejáratának átépítése és felújítása

— Udvar és sportpálya kialakítása

Végteljesítési határidő: az 1. ütem munkaterület átadásától számított 600 naptári nap. Az új épület szerződéstervezetben meghatározott munkáira vonatkozó (kötbérterhes) rész-határidő: az 1. ütem munkaterület átadásától számított 190 naptári nap.

Ajánlatkérő a 322/2015. Korm. r. 20. §-a szerint 3 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.

A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések – amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák – a dokumentáció mellékletét képezik.

Nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára részletes organizációs tervet készít, melynek Ajánlatkérő általi elfogadása a szerződéskötés ajánlattétel feltétele (tekintettel az oktatási intézménynek a beruházással párhuzamos idejű működésére).

Az eljárás feltételes közbeszerzésként kerül megindításra. Részletes tájékoztatás a VI.3.10. pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-4.1.2-17-2017-00001

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazta a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján a nyertes közös ajánlattevőknek nem tette lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 199-482583
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési feladatok az Almási Iskola építésére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/05/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71039051
Postai cím: Cserzy Mihály utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@del-konstrukt.hu
Telefon: +36 62541762
Fax: +36 62541763
Internetcím: http://www.del-konstrukt.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 683 143 662.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Katilla Bt. (20237828-2-06): MV-ÉG jogosultsággal rendelkező szakember; Sprint-R Vill Kft. (13157968-2-06): MV-ÉV

Jogosultsággal rendelkező szakember

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I. A beruházás az Európai Unió társfinanszírozásával, a EFOP-4.1.2-17-2017-00001 számú projekt részeként valósul meg.

II. Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint indult, mivel Ajánlatkérő a beruházásra vonatkozóan többlet-forrás igényt nyújtott be (lásd az ajánlati felhívás VI.3.10. pontját). A közbeszerzés fedezetéül szolgáló többlet-forrásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása a Kbt. 131. § (9) bek. szerinti oknak minősülhet, illetve a megkötött szerződés nem lép hatályba. Ajánlatkérő a szerződés hatályba léptető nyilatkozatát legkésőbb a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül adja ki.

III.

A nyertes ajánlattevő adószáma: 25284801-2-06

IV. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

— Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38., adószám: 11392668-2-06)

— Dél-Konstrukt Építőipari Zrt. (6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 35., adószám: 25284801-2-06)

— Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt. (6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 11-13., adószám: 11392259-2-06)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek (Kbt.) a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.

Jogorvoslati kérelmek benyújtása: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/05/2020