Werken - 216188-2020

11/05/2020    S91

Nederland-Apeldoorn: Bouwwerkzaamheden

2020/S 091-216188

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting PCBO Apeldoorn
Nationaal identificatienummer: 541647144
Postadres: Jean Monnetpark 27
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7336 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: Tessa Schrama
E-mail: Tessa.Willigendael-Schrama@hetnic.nl
Telefoon: +31 6120442373

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pcboapeldoorn.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Leerplein 055
Nationaal identificatienummer: 452380892
Postadres: 2e Wormenseweg 80
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7331 VG
Land: Nederland
E-mail: info@leerplein055.nl
Telefoon: +31 555393750
Fax: +31 555393755

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leerplein055.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese openbare aanbesteding aannemer bouwteam IKC de Ploeg en IKC de Marke

Referentienummer: P195012B/TWS/PVS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst wenst met deze Europese openbare procedure een overeenkomst af te sluiten met één (1) aannemer voor deelname aan het bouwteam voor de nieuwbouw van twee Integrale Kindcentra.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 492 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apeldoorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst wenst met deze Europese openbare procedure een overeenkomst af te sluiten met één (1) aannemer voor de nieuwbouw van twee Integrale Kindcentra.De overeenkomst zal ingaan op de datum welke is aangegeven in paragraaf 1.5 Planning onder “Beoogde ingangsdatum overeenkomst”. De overeenkomst zal een looptijd hebben tot en met de uiteindelijke oplevering van het project.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 180-437583
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Europese openbare aanbesteding aannemer bouwteam IKC de Ploeg en IKC de Marke

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jansman Bouw
Nationaal identificatienummer: 05085549
Postadres: Luttenbergerweg 20
Plaats: Luttenberg (Raalte)
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8015 RV
Land: Nederland
E-mail: g.hospers@jansman.nl
Telefoon: +31 572301303
Fax: +31 572301537

Internetadres: http://www.jansman.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 687 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 687 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Stationsstraat 104
Plaats: Apeldoorn
Postcode: 7311 MJ
Land: Nederland
E-mail: rechtbankgelderland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/05/2020